ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  559
ಹತುರ್ಯಾತಿ ನ ಗೋಚರಂ ಕಿಮಪಿ ಶಂ ಪುಷ್ಣಾತಿ ಯತ್ಸರ್ವದಾ
ಹ್ಯರ್ಥಿರ್ಭ್ಯ: ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನಮನಿಶಂ ಪ್ರಪ್ನೋತಿ ವೃದ್ಧಿಂ ಪರಾಂ ।
ಕಲ್ಪಾಂತೇಷ್ವಪಿ ನ ಪ್ರಯಾತಿ ನಿಧನಂ ವಿದ್ಯಾಖ್ಯಮಂತರ್ಧನಂ
ಯೇಷಾಂ ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ಮಾನಮುಜ್ಝತ ನೃಪಾ: ಕಸ್ತೈ: ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧತೇ ।।

ನೀತಿ ಶತಕ-೧೪
ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಗುಟ್ಟಾಗಿರುವ ಹಣ ಅಪಹರಿಸುವವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಬೇಡತಕ್ಕವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪಾಂತರಗಳಲ್ಲೂ ನಾಶಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಹಣವಿರುವವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲೈ ರಾಜರೇ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ವವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಅವರೊಡನೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಲ್ಲರು ?
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  558
ಸುಖಾರ್ಥಿನ: ಕುತೋ ವಿದ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ: ಸುಖಂ ।
ಸುಖಾರ್ಥೀ ವಾ ತ್ಯಜೇದ್ವಿದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ವಾ ತ್ಯಜೇತ್ ಸುಖಮ್ ।।

ಮಹಾಭಾರತ, ಉದ್ಯೋಗ
‌ಸುಖಾಪೇಕ್ಷಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೀತು ? ವಿದ್ಯಾಪೇಕ್ಷಿಗೆ ಸುಖ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಖ ಬೇಕಾದರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸುಖವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  557
ಸರ್ವೇಷಾಮಪ್ಯಘವತಾಮಿದಮೇವ ಸುನಿಷ್ಕೃತಂ ।
ನಾಮವ್ಯಾಹರಣಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ಯತಸ್ತದ್ವಿಷಯಾ ಮತಿ: ।।

ಭಾಗವತ, ೬-೨-೧೦
ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  556
ಸರ್ವನಾಶೇ ಸಮುತ್ಪನ್ನೇ ಹ್ಯರ್ಧಂ ತ್ಯಜತಿ ಪಂಡಿತ: ।
ಅರ್ಧೇನ ಕುರುತೇ ಕಾರ್ಯಂ ಸರ್ವನಾಶ: ಸುದು:ಸಹ: ।।

ಸುಭಾಷಿತ ರತ್ನ ಸಮುಚ್ಚಯ
ಸರ್ವನಾಶವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಪಂಡಿತನಾದವನು ಅರ್ಧವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ಅರ್ಧದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವನಾಶವನ್ನು ತಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  555
ಸರ್ವದ್ರವ್ಯೇಷು ವಿದ್ಯೈವ ದ್ರವ್ಯಮಾಹುರನುತ್ತಮಂ ।
ಆಹಾರ್ಯತ್ವಾದನರ್ಘ್ಯತ್ವಾದಕ್ಷಯತ್ವಾಚ್ಚ ಸರ್ವದಾ ।।

ಹಿತೋಪದೇಶ, ೧-೪
ಎಂದೆಂದೂ ಅಪಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದ ಕಾರಣ, ಬೆಲೆ ಕುಂದದ ಕಾರಣ, ನಾಶವಾಗದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದ್ರವ್ಯಗಳೆಲೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದ್ರವ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  554
ಸಂರೋಹತಿ ಶರೈರ್ವಿದ್ಧಂ ವರಂ ಪರಶುನಾ ಹತಂ ।
ವಾಚಾ ದುರುಕ್ತಂ ಬೀಭತ್ಸಂ ಸಂರೋಹತಿ ವಾಕ್ ಕ್ಷತಮ್ ।।

ಸುಭಾಷಿತ ಸುಧಾ ನಿಧಿ
ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಕಟುವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಜುಗುಪ್ಸಾಹವಾದ ಮಾತಿನ ಗಾಯ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುವುದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  553
ಶೋಕಸ್ಥಾನಸಹಪ್ರಾಣಿ ದುಃಖಸ್ಥಾನಶತಾನಿ ಚ ।
ದಿವಸೇ ದಿವಸೇ ಮೂಢಮಾವಿಶಂತಿ ನ ಪಂಡಿತಮ್ ।।

ಮಹಾಭಾರತ, ಅರಣ್ಯ, ೨-೧೬
ವ್ಯಥೆ ಪಡಲು ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯಗಳೂ ದುಃಖಿಸಲು ನೂರಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒದಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಮೂಢನಿಗೆ, ಪಂಡಿತನಿಗಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  552
ಶ್ಲಿಷ್ಟಾ ಕ್ರಿಯಾ ಕಸ್ಯಚಿದಾತ್ಮಸಂಸ್ಥಾ
ಸಂಕ್ರಾಂತಿರನ್ಯಸ್ಯ ವಿಶೇಷಯುಕ್ತಾ ।
ಯಸ್ಯೋಭಯಂ ಸಾಧು ಸ ಶಿಕ್ಷಕಾಣಾಂ
ಧುರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಯಿತವ್ಯ ಏವ ।।

ಮಾಲವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರ, ೧-೧೬
ಕೆಲವರು ಸ್ವತಃ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಬಲ್ಲರು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಲಾಕುಶಲತೆಯೂ, ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಜಾಣ್ಮೆಯೂ ಇರುತ್ತವೆಯೋ, ಅವರೇ ಅಧ್ಯಾಪಕವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  551
ಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಧೀತ್ಯಾಪಿ ಭವಂತಿ ಮೂರ್ಖಾ:
ಯಸ್ತು ಕ್ರಿಯಾವಾನ್ ಪುರುಷ: ಸ ವಿದ್ವಾನ್ ।
ಸುಚಿಂತಿತಂ ಚೌಷಧಮಾತುರಾಣಾಂ
ನ ನಾಮಮಾತ್ರೇಣ ಕರೋತ್ಯರೋಗಮ್ ।।

ಹಿತೋಪದೇಶ, ಮಿತ್ರಲಾಭ - ೧೨೮
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಮೇಲೂ ಜನ ಮೂರ್ಖರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವನು ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸುವನೋ ಆ ಮನುಷ್ಯನೇ ವಿದ್ವಾಂಸ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಔಷಧಿಯೂ ಸಹ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದುದರಿಂದಲೇ ರೋಗಿಗಳ ರೋಗವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  550
ಶಬ್ದಜಾಲಂ ಮಹಾರಣ್ಯಂ ಚಿತ್ತಭ್ರಮಣಕಾರಣಂ ।
ಅತ: ಪ್ರಯತ್ನಾಜ್ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾತ್ತತ್ವಮಾತ್ಮನ: ।।

ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ-೬೦
ಶಬ್ದಜಾಲವೆಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಯ. ಬುದ್ಧಿಯು ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಭ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ವವನ್ನರಿತ ಗುರುವಿನಿಂದ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  549
ವಿಷಮಾಂ ಹಿ ದಶಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ದೈವಂ ಗರ್ಹಯತೇ ನರ: ।
ಆತ್ಮನ: ಕರ್ಮದೋಷಾಂಸ್ತು ನೈವ ಜಾನಾತ್ಯಪಂಡಿತ: ।।

ಹಿತೋಪದೇಶ, ಸಂಧಿ -೩
ದುಃಖದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ದೈವವನ್ನು ಹಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ದೋಷಗಳು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  549
ವಿಷಮಾಂ ಹಿ ದಶಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ದೈವಂ ಗರ್ಹಯತೇ ನರ: ।
ಆತ್ಮನ: ಕರ್ಮದೋಷಾಂಸ್ತು ನೈವ ಜಾನಾತ್ಯಪಂಡಿತ: ।।

ಹಿತೋಪದೇಶ, ಸಂಧಿ -೩
ದುಃಖದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ದೈವವನ್ನು ಹಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ದೋಷಗಳು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  548
ವಿವೇಕ: ಸಹ ಸಂಯತ್ಯಾ ವಿನಯೋ ವಿದ್ಯಯಾ ಸಹ ।
ಪ್ರಭುತ್ವಂ ಪ್ರಶ್ರಯೋಪೇತಂ ಚಿಹ್ನಮೇತನ್ಮಹಾತ್ಮನಾಮ್ ।।
ಆತ್ಮ ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿವೇಕ, ವಿನಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿದ್ಯೆ, ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಧಿಕಾರ ಇವು ಮಹಾತ್ಮರ ಲಕ್ಷಣ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  547
ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿನಯಾದ್ಯಾತಿಪಾತ್ರತಾಂ ।
ಪಾತ್ರತ್ವಾದ್ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಧನಾದ್ಧರ್ಮಂ ತತ: ಸುಖಮ್ ।।
ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿನಯದಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಬರುತ್ತದೆ.‌ ಅರ್ಹತೆಯ ಕಾರಣ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಣದಿಂದ ಧರ್ಮವೂ ಅದರಿಂದ ಸುಖವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  546
ವಿದ್ಯಾವಿನಯೋಪೇತಾ ಹರತಿ ನ ಚೇತಾಂಸಿ ಕಸ್ಯ ಮನುಜಸ್ಯ ।
ಮಣಿಕಾಂಚನಸಂಯೋಗೋ ಜನಯತಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಲೋಚನಾನಂದಮ್ ।।

ಹರಿಹರ ಸುಭಾಷಿತ, ೩-೧೦
ವಿನಯೋಪೇತವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸದೆ ಇದ್ದೀತು ? ಚಿನ್ನವೂ ರತ್ನವೂ ಸೇರಿದ ಒಡವೆ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  545
ವಿದ್ಯಾ ಶಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ।
ಆದ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಯ ವೃದ್ಧತೇ ದ್ವಿತೀಯಾದ್ರಿಯತೇ ಸದಾ ।।

ಹಿತೋಪದೇಶ, ೧-೬
ಶಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯೆ ಇವೆರಡೂ ವಿದ್ಯೆಗಳೂ ಆದರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವೇ ಸರಿ; ಮುದಿತನ ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಪರಿಹಾಸಕ್ಕೀಡಾಗುವುದು; ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  544
ವಿತ್ತಂ ಬಂಧುವರ್ಯ: ಕರ್ಮ: ವಿದ್ಯಾ ಭವತಿ ಪಂಚಮೀ ।
ಏತಾನಿ ಮಾನ್ಯಸ್ಥಾನಾನಿ ಗರೀಯೋ ಯದ್ಯದುತ್ತರಮ್ ।।

ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ೨-೧೩೬
ಹಣವುಳ್ಳವನು, ನೆಂಟ, ವಯಸ್ಸು, ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆ ಇವುಗಳು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ. ಹಿಂದುಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದುಮುಂದಿನದು ಶ್ರೇಷ್ಠ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  543
ವಾಕ್ಸಾಯಕಾ ವದನಾನ್ನಿಷ್ಪತಂತಿ
ಯೈರಾಹತ: ಶೋಚತಿ ರಾತ್ರ್ಯಹಾನಿ ।
ಪರಸ್ಪರಂ ಮರ್ಮಸು ತೇ ಪತಂತಿ
ತಾನ್ ಪಂಡಿತೋ ನಾಪಸೃಜೇತ್ಪರೇಷು ।।

ಸುಭಾಷಿತ ಸುಧಾ ನಿಧಿ
ಮಾತಿನ ಬಾಣಗಳು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು ರಾತ್ರಿಯೂ ಹಗಲೂ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವು ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ತಿಳಿದವನು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬಾರದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  542
ವ್ಯಸನೇಷ್ವೇವ ಸರ್ವೇಷು ಯಸ್ಯಬುದ್ಧಿರ್ನ ಹೀಯತೆ ।
ಸ ತೇಷಾಂ ಪಾರಮಭ್ಯೇತಿ ತತ್ಪ್ರಭಾವಾದಸಂಶಯಮ್ ।।
ಎಂಥ ದುಃಖ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯು ಕುಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂಥವನು ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ದಾಟುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  541
ಯೋ ಯತ್ರ ಕುಶಲ: ಕಾರ್ಯೇ ತಂ ತತ್ರ ವಿನಿಯೋಜಯೇತ್ ।
ಕರ್ಮಸ್ವಧೃಷ್ಟಕರ್ಮಾ ಯಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋಪಿ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ।।

ಹಿತೋಪದೇಶ, ವಿಗ್ರಹ - ೫೨
ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನೋ ಅವನನ್ನು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ತಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿದ್ದರೂ ತನಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  540
ಯಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ತಸ್ಯ ಕರೋತಿ ಕಿಂ ।
ಲೋಚನಾಭ್ಯಾಂ ವಿಹೀನಸ್ಯ ದರ್ಪಣ: ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ।।

ಹಿತೋಪದೇಶ, ವಿಗ್ರಹ - ೧೧೫
ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ? ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ?
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  539
ಯಸ್ತು ಸಂಚರತೇ ದೇಶಾನ್ ಯಸ್ತು ಸೇವೇತ ಪಂಡಿತಾನ್ ।
ತಸ್ಯ ವಿಸ್ತಾರಿತಾ ಬುದ್ಧಿ: ತೈಲಬಿಂದುರಿವಾಂಭಸಿ ‌।।

ಸಮಯೋಚಿತ ಪದ್ಯ ಮಾಲಿಕಾ
ಯಾವನು ದೇಶಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಪಂಡಿತರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹನಿಯಂತೆ, ವಿಸ್ತೃತವಾಗುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  538
ಯಸ್ಯ ಕೃತ್ಯಂ ನ ವಿಘ್ನಂತಿ ಶೀತಮುಷ್ಣಂ ಭಯಂ ರತಿ: ।
ಸಮೃದ್ಧಿರಸಮೃದ್ಧಿರ್ವಾ ಸ ವೈ ಪಂಡಿತ ಉಚ್ಯತೇ ।।

ಮಹಾಭಾರತ, ಉದ್ಯೋಗ, ೩೩-೨೦
ಯಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಳಿ, ಸೆಕೆ, ಭಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಬಡತನ ಇವು ಯಾವುವೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗವೋ, ಅವನನ್ನು ಪಂಡಿತನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  537
ಯದಧ್ರುವಸ್ಯ ದೇಹಸ್ಯ ಸಾನುಬಂಧಸ್ಯ ದುರ್ಮತಿ: ।
ಧ್ರುವಾಣಿ ಮನ್ಯತೇ ಮೋಹಾದ್ ಗೃಹಕ್ಷೇತ್ರವಸೂನಿ ಚ ।।

ಭಾಗವತ, ೩-೩೦-೩
ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನು ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನೆ, ಭೂಮಿ, ಹಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮೋಹದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  536
ಯತ್ನೇನಾನುಮಿತೋಪ್ಯರ್ಥ: ಕುಶಲೈರನುಮಾತೃಭಿ: ।
ಅಭಿಯುಕ್ತತರೈರನ್ಯೈರನ್ಯಥೈವೋಪಪಾದ್ಯತೇ ।।

ವಾಕ್ಯಪದೀಯ ೧-೩೪
ತರ್ಕಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಜಾಣರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಊಹಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  535
ಯತ್ ಶ್ರುತಂ ನ ವಿರಾಗಾಯ ನ ಧರ್ಮಾಯ ನ ಶಾಂತಯೇ ।
ಸುಬದ್ಧಮಪಿ ಶಬ್ದೇನ ಕಾಕವಾಶಿತಮೇವ ತತ್ ।।

ಮಹಾಭಾರತ
ವೈರಾಗ್ಯ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗದ ವಿಚಾರವು ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದಜಾಲದಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಕಾಗೆಯ ಕೂಗೇ ಸರಿ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  534
ಮಾನಾದ್ವಾ ಯದಿ ವಾ ಲೋಭಾತ್ ಕ್ರೋಧಾದ್ವಾ ಯದಿ ವಾ ಭಯಾತ್ ।
ಯೋ ನ್ಯಾಯಮನ್ಯಥಾ ಬ್ರೂತೇ ಸ ಯಾತಿ ನರಕಂ ನರ: ।।

ಪಂಚತಂತ್ರ, ಕಾಕೋಲೂಕೀಯ-೧೦೬
ಅಹಂಕಾರದಿಂದಾಗಲೀ, ಆಸೆಯಿಂದಾಗಲೀ, ಭಯದಿಂದಾಗಲೀ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವನೋ ಅವನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  533
ಮಾತೃವತ್ಪರದಾರೇಷು ಪರದ್ರವ್ಯೇಷು ಲೋಷ್ಠವತ್ ।
ಆತ್ಮವತ್ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯ: ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಂಡಿತ: ।।

ಹಿತೋಪದೇಶ
ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆಯೂ, ಇತರರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಯಂತೆಯೂ, ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತನ್ನಂತೆಯೂ ಯಾವಾತನು ಕಾಣುವನೋ ಅವನೇ ಪಂಡಿತ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  532
ಮಾತಾ ಶತ್ರು: ಪಿತಾ ವೈರೀ ಬಾಲೋ ಯೇನ ನ ಪಾಠಿತ: ।
ನ ಶೋಭತೇ ಸಭಾ ಮಧ್ಯೇ ಹಂಸಮಧ್ಯೇ ಬಕೋ ಯಥಾ ।।

ಹಿತೋಪದೇಶ, ೧-೨೫
ಮಗುವಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸದ ತಾಯಿ ಶತ್ರು; ತಂದೆ ವೈರಿ. ಹಂಸಗಳ ನಡುವೆ ಬಕ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅಂಥವನು ತಿಳಿದವರ ಮಧ್ಯೆ ಶೋಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  531
ಭಾಗ್ಯೋದಯೇನ ಬಹುಜನ್ಮಸಮಾರ್ಜಿತೇನ
ಸತ್ಸಂಗಮಂ ಚ ಲಭತೇ ಪುರುಷೋ ಯದಾ ವೈ ।
ಅಜ್ಞಾನಹೇತುಕೃತಮೋಹಮದಾಂಧಕಾರ
ನಾಶಂ ವಿಧಾಯ ಹಿ ತದೋದಯತೇ ವಿವೇಕ: ।।

(ಭಾಗವತಮಹಾತ್ಮ್ಯ,೨-೭೫)
ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಸಹವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೇಯೋ, ಆಗ ಅಜ್ಞಾನದ ದೆಸೆಯಿಂದುಂಟಾದ ಮೋಹ, ಮದವೆಂಬ ಕತ್ತಲು ನಾಶವಾಗಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  530
ಭಯೇ ವಾ ಯದಿ ವಾ ಹರ್ಷೇ ಯೋ ವಿಮರ್ಶಯೇತ್ ।
ಕೃತ್ಯಂ ನ ಕುರುತೇ ವೇಗಾನ್ನ ಸ ಸಂತಾಪಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ‌।।

(ಸುಭಾಷಿತ ರತ್ನ ಭಾಂಡಾಗಾರ)
ಭಯವೋ ಸಂತೋಷವೋ ಉಂಟಾದಾಗ ಯಾರು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಮತ್ತು ದುಡುಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು
ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  529
ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ೩-೧೯

ಬುದ್ಧಿವೃದ್ಧಿಕರಣ್ಯಾಶು ಧನಾನಿ ಚ ಹಿತಾನಿ ಚ ।
ನಿತ್ಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯವೇಕ್ಷೇತ ನಿಗಮಾಂಶ್ಚೈವ ವೈದಿಕಾನ್ ।।
ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ವೇದಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮೀಮಾಂಸಾ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ, ಹಣವನ್ನು ತರುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೂ, ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗುವ ವೈದ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೂ, ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ನಿತ್ಯವೂ ಓದಬೇಕು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  528
ಬಾಲಾದಪಿ ಗ್ರಹೀತವ್ಯಂ ಯುಕ್ತಮುಕ್ತಂ ಮನೀಷಿಭಿ: ।
ರವೇರವಿಷಯೇ ಕಿಂ ನ ಪ್ರದೀಪಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನಮ್ ।।
ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲವೇನು ?
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  527
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ

ಯಥಾ ಶರದಿ ಮೇಘಾನಾಂ ಸಿಂಚತಾಮಪಿ ಗರ್ಜತಾಮ್ |
ನ ಭವತ್ಯಂಬುಸಂಕ್ಲೇದಸ್ತಥಾsನಾರ್ಯೇಷು ಸೌಹೃದಮ್||
-ರಾಮಾಯಣ,ಯುದ್ಧ, ೧೬-೧೪
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ,ಗರ್ಜಿಸುತ್ತವೆ.ಶರತ್ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನೆಲ ನೆನೆಯುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಹ ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟರ ಸ್ನೇಹವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ನಶಿಸಿಹೋಗುವುದು.

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  526
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ

ವಾಕ್ಸಾಯಕಾ ವದನಾನ್ನಿಷ್ಪತಂತಿ ಯೈರಾಹತಃ ಶೋಚತಿ ರಾತ್ರ್ಯಹಾನಿ|

ಪರಸ್ಪರಂ ಮರ್ಮಸು ತೇ ಪತಂತಿ ತಾನ್ ಪಂಡಿತೋ ನಾಪಸೃಜೇತ್ಪರೇಷು || -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ
ಮಾತಿನ ಬಾಣಗಳು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಪಂಡಿತರಾದವರು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು.
ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  525
ಚಲತ್ಯೇಕೇನ ಪಾದೇನ ತಿಷ್ಠತ್ಯೇಕೇನ ಪಂಡಿತಃ |

ನಾಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪೂರ್ವಮಾಯತನಂ ತ್ಯಜೇತ್ || - ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ ಪದ್ಧತಿ
ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ನೆಡೆಯುವಾಗ
ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಊರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲುತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದ ವಿನಾ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು.
ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  524
ಶೈಶವೇಽಭ್ಯಸ್ತವಿದ್ಯಾನಾಂ
ಯೌವನೇ ವಿಷಯೈಷಿಣಾಮ್|
ವಾರ್ಧಕೇ ಮುನಿವೃತ್ತೀನಾಂ
ಯೋಗೇನಾಂತೇ ತನುತ್ಯಜಾಮ್ ||
ರಘುವಂಶ
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳನ್ನು (ಸುಖಭೋಗವನ್ನು) ಅನುಭವಿಸಿ, ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ತೃಪ್ತಭಾವದಿಂದ ಮೌನವಾಗಿ, ಯೋಗಸಮಾಧಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. (ರಘುವಂಶದ ರಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಜೀವನದ ಹಲವು ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಪರಮಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರು.) ಇದುವೇ ಜೀವನ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  523
ಷಡೇತೇ ಹ್ಯವಮನ್ಯಂತೇ ನಿತ್ಯಂ ಪೂರ್ವೋಪಕಾರಿಣಂ
ಆಚಾರ್ಯಂ ಶಿಕ್ಷಿತಾಃ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಕೃತದಾರಾಶ್ಚ ಮಾತರಮ್ |
ನಾರೀಂ ವಿಗತಕಾಮಾಸ್ತು ಕೃತಾರ್ಥಾಶ್ಚ ಪ್ರಯೋಜಕಂ
ನಾವಂ ನಿಸ್ತೀರ್ಣಕಾಂತಾರಾ ಆತುರಾಶ್ಚ ಚಿಕಿತ್ಸಕಮ್ ||
ಈ ಆರು ಬಗೆಯ ಜನರು ಮೊದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಮುಗಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುವನ್ನೂ, ಮದುವೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯನ್ನೂ, ಕಾಮವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡವರು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನೂ, ಉಪಕಾರ ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾದವರು ಉಪಕಾರಿಯನ್ನೂ, ದಡ ಸೇರಿದವರು ದೋಣಿಯನ್ನೂ, ಗುಣಹೊಂದಿದ ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರನ್ನೂ ಉಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  522
ಮೂರ್ಖೋಪಿ ಶೋಭತೇ ತಾವತ್
ಸಭಾಯಾಂ ವಸ್ತ್ರವೇಷ್ಟಿತಃ |
ತಾವಚ್ಚ ಶೋಭತೇ ಮೂರ್ಖೋ ಯಾವತ್ಕಿಂಚಿನ್ನ ಭಾಷತೇ ||
ಹಿತೋಪದೇಶಃ
ಮೂರ್ಖನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುವವರೆಗೂ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾನೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  521
ರೂಪಯೌವನಸಂಪನ್ನಾ
ವಿಶಾಲಕುಲಸಂಭವಾಃ |
ವಿದ್ಯಾಹೀನಾ ನ ಶೋಭಂತೇ ನಿರ್ಗಂಧಾ ಇವ ಕಿಂಶುಕಾಃ ||
ಹಿತೋಪದೇಶಃ
ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ ಹೂವಿನಂತೇ ರೂಪವಂತನೂ, ಯುವಕನೂ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನೂ ವಿದ್ಯೆಯಿರದ ಪುತ್ರನು ಶೋಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  520
ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ಪ್ರಸೂತೋಽಪಿ
ಗುಣವಾನ್ಪೂಜ್ಯತೇ ನರಃ |
ಧನುರ್ವಂಶವಿಶುದ್ಧೋಽಪಿ
ನಿರ್ಗುಣಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||
ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಿದಿರು ಒಳ್ಳೆಯ ತಳಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆದೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯನು ಉತ್ತಮಗುಣವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೆ ಸನ್ಮಾನಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  519
ವಿನಾಶೇ ಬಹವೋ ದೋಷಾಃ ಜೀವನ್ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತಿ|
ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಧರಿಷ್ಯಾಮಿ ಧ್ರುವೋ ಜೀವತಿ ಸಂಗಮಃ ||
-ಸುಂದರಕಾಂಡ. ರಾಮಾಯಣ
ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೋಷಗಳಿವೆ. ಬದಿಕಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಬದುಕಿರುತ್ತೇನೆ. ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಿತ. (ಇದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಣದೇ ವಿಷಣ್ಣನಾದ ಹನುಮಂತನ ಆಲೋಚನೆ)
(ಸಂಗ್ರಹ :ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  518
ಯಥಾ ಹ್ಯೇಕೇನ ಚಕ್ರೇಣ ನ ರಥಸ್ಯ ಗತಿರ್ಭವೇತ್ |
ಏವಂ ಪುರುಷಕಾರೇಣ ವಿನಾ ದೈವಂ ನ ಸಿಧ್ಯತಿ ||
ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಚಕ್ರದಿಂದ ರಥವು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಲಾರದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೇ ದೈವವು / ಅದೃಷ್ಟವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  517
ಅನಭ್ಯಾಸೇ ವಿಷಂ ವಿದ್ಯಾ
ಅಜೀರ್ಣೇ ಭೋಜನಂ ವಿಷಮ್ |
ವಿಷಂ ಸಭಾ ದರಿದ್ರಸ್ಯ ವೃದ್ಧಸ್ಯ ತರುಣೀ ವಿಷಮ್ ||
ಹಿತೋಪದೇಶ:
ಅದ್ಯಯನ ಮಾಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯು ವಿಷ. ಅಜೀರ್ಣರೋಗ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭೋಜನವು ವಿಷ. ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರಾಜನ ಭವನವು ವಿಷ. ವಯಸ್ಸಾದ ಪತಿಗೆ ತರುಣಿ ಪತ್ನಿಯೇ ವಿಷ.(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  516
ಕಾಕತಾಲೀಯವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾಪಿ ನಿಧಿಮಗ್ರತಃ |
ನ ಸ್ವಯಂ ದೈವಮಾದತ್ತೇ
ಪುರುಷಾರ್ಥಮಪೇಕ್ಷತೇ ||
ಕಾಕತಾಲೀಯವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  515
ಪೂರ್ವಜನ್ಮಕೃತಂ ಕರ್ಮ ತದ್ದೈವಮಿತಿ ಕಥ್ಯತೇ |
ತಸ್ಮಾತ್ಪುರುಷಕಾರೇಣ ಯತ್ನಂ ಕುರ್ಯಾದತಂದ್ರಿತಃ ||
ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೇ ದೈವವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾಗಿ ಪುರುಷನು ಸತ್ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಬೇಕು.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  514
ಕಾಕತಾಲೀಯವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾಪಿ ನಿಧಿಮಗ್ರತಃ |
ನ ಸ್ವಯಂ ದೈವಮಾದತ್ತೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಮಪೇಕ್ಷತೇ ||
ಕಾಕತಾಲೀಯವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  513
ಯಥಾ ಮೃತ್ಪಿಂಡತಃ ಕರ್ತಾ ಕುರುತೇ ಯದ್ಯದಿಚ್ಛತಿ |
ಏವಮಾತ್ಮಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಮಾನವಃ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ ||
ಹೇಗೆ ಕುಂಬಾರನು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವಂತೇ ಸ್ವಯಂ ಕೃತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾನವನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  512
ಯಥಾ ಹ್ಯೇಕೇನ ಚಕ್ರೇಣ ನ ರಥಸ್ಯ ಗತಿರ್ಭವೇತ್ |
ಏವಂ ಪುರುಷಕಾರೇಣ ವಿನಾ ದೈವಂ ನ ಸಿಧ್ಯತಿ ||
ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಚಕ್ರದಿಂದ ರಥವು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಲಾರದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪುರುಷಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೇ ದೈವವು / ಅದೃಷ್ಟವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  511
ಪದ್ಮಾಕರಂ ದಿನಕರೋ ವಿಕಚಂ ಕರೋತಿ ಚಂದ್ರೋ ವಿಕಾಸಯತಿ ಕೈರವಚಕ್ರವಾಲಮ್ |
ನಾಭ್ಯರ್ಥಿತೋ ಜಲಧರೋಽಪಿ ಜಲಂ ದದಾತಿ ಸಂತಃ ಸ್ವಯಂ ಪರಹಿತೇ ವಿಹಿತಾಭಿಯೋಗಾಃ ||
ಸೂರ್ಯನು ಕಮಲವನ್ನು ಅರಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ನೈದಿಲೆಯ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ಅರಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದಿದ್ದರೂ ಮೋಡವು ತಾನಾಗಿಯೇ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಜ್ಜನರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  510
ಯದಭಾವಿ ನ ತದ್ಭಾವಿ ಭಾವಿ ಚೇನ್ನ ತದನ್ಯಥಾ |
ಇತಿ ಚಿಂತಾವಿಷಘ್ನೋಯ ಮಗದಃ ಕಿಂ ನ ಪೀಯತೇ ||
ಯಾವುದು ಆಗಬಾರದೋ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಆಗಬೇಕೋ ಅದೂ ಕೂಡ ವಿಪರೀತವಾಗಲಾರದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯೆಂಬ ಈ ವಿಷನಾಶಕ ಔಷಧಿಯು ಏಕೆ ಕುಡಿಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ?

(ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಅದೊಂದು ರೋಗ. ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕಿದರೆ ಅದೇ ಆ ಚಿಂತೆಯೆಂಬ ವಿಷವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಔಷಧಿ. ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಯಾರೂ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ?)
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  509
ಆಹಾರನಿದ್ರಾಭಯಮೈಥುನಂ ಚ ಸಾಮಾನ್ಯಮೇತತ್ಪಶುಭಿರ್ನರಾಣಾಮ್ |ಧರ್ಮೋ ಹಿ ತೇಷಾಮಧಿಕೋ ವಿಶೇಷೋ ಧರ್ಮೇಣ ಹೀನಾಃ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಾಃ ||
ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಭಯ ಮತ್ತು ಮೈಥುನ ಇವುಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ವಿಶೇಷಕಾರ್ಯವಾದ ಧರ್ಮವು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನವರನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವನು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಪಶು-ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೇ.(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  508
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ಯಸ್ಯೈಕೋಽಪಿ ನ ವಿದ್ಯತೇ |
ಅಜಾಗಲಸ್ತನಸ್ಯೈವ ತಸ್ಯ ಜನ್ಮ ನಿರರ್ಥಕಮ್ ||
ಹಿತೋಪದೇಶ:
ಯಾರಿಗೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೋ, ಆತನ ಜನ್ಮವು ಆಡಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವ ಸ್ತನಗಳಂತೇ ನಿರರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ.(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  507
ಅನಭ್ಯಾಸೇ ವಿಷಂ ವಿದ್ಯಾ ಅಜೀರ್ಣೇ ಭೋಜನಂ ವಿಷಮ್ |
ವಿಷಂ ಸಭಾ ದರಿದ್ರಸ್ಯ ವೃದ್ಧಸ್ಯ ತರುಣೀ ವಿಷಮ್ ||
ಹಿತೋಪದೇಶ:
ಅದ್ಯಯನ ಮಾಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯು ವಿಷ. ಅಜೀರ್ಣರೋಗ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭೋಜನವು ವಿಷ. ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರಾಜನ ಭವನವು ವಿಷ. ವಯಸ್ಸಾದ ಪತಿಗೆ ತರುಣಿ ಪತ್ನಿಯೇ ವಿಷ.(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  506
ಕೋ ಧನ್ಯೋ ಬಹುಭಿಃ ಪುತ್ರೈಃ
ಕುಶೂಲಾಪೂರಣಾಢಕೈಃ |
ವರಮೇಕಃ ಕುಲಾಲಂಬೀ
ಯತ್ರ ವಿಶ್ರೂಯತೇ ಪಿತಾ ||
ಹಿತೋಪದೇಶ
ಕಣಜಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಅಳತೆಪಾತ್ರೆಯಂತಿರುವ ಅನೇಕ ಪುತ್ರರಿಂದ ಯಾವ ಪಿತನು ಧನ್ಯನು? ಯಾವ ಪುತ್ರನಿಂದ ತಂದೆಯ ಕೀರ್ತಿಯು ಹಬ್ಬುವುದೋ ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಪುತ್ರನು.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  505
ಸ್ವಭಾವೋ ನೋಪದೇಶೇನ ಶಕ್ಯತೇ ಕರ್ತುಮನ್ಯಥಾ |
ಸುತಪ್ತಮಪಿ ಪಾನೀಯಂ ಪುನರ್ಗಚ್ಛತಿ ಶೀತತಾಮ್ ||
ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದರೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಪುನಃ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಉಪದೇಶಮಾಡುವದರಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಸ್ವಭಾವ(ಹುಟ್ಟುಗುಣ) ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ .
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  504
ಗುಣಿಗಣಗಣನಾರಂಭೇ ನ ಪತತಿ ಕಠಿನೀ ಸುಸಂಭ್ರಮಾದ್ಯಸ್ಯ |
ತೇನಾಂಬಾ ಯದಿ ಸುತಿನೀ ವದ ವಂಧ್ಯಾ ಕೀದೃಶೀ ನಾಮ ||
ಹಿತೋಪದೇಶ
ಒಬ್ಬ ಗುಣರಹಿತವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಗುಣಯುಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣತೆಯು ಏನೂ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಗುಣರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತನ ತಾಯಿಯು ಪುತ್ರವತಿ ಎಂದೆನಿಸಿದರೆ ಬಂಜೆಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕು..?? ಎಂದರೆ ಗುಣರಹಿತಪುತ್ರನ ತಾಯಿಯೂ ಬಂಜೆಯಂತೇ ಎಂದು ಸುಭಾಷಿತದ ಅರ್ಥ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  503
ಅಜಾತಮೃತಮೂರ್ಖಾಣಾಂ ವರಾವಾದ್ಯೌ ನ ಚಾಂತಿಮಃ|
ಸಕೃದ್ದುಃಖಕರಾವಾದ್ಯಾ-ವಂತಿಮಸ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ||
ಹಿತೋಪದೇಶ
ಮಗು ಜನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಜನಿಸಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿತು, ಹುಟ್ಟಿ ಮೂರ್ಖವಾಯಿತು - ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ (ಪರವಾಗಿಲ್ಲ). ಆದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಮೂರ್ಖವಾದರೆ ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುವುದು.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  502
ವರಂ ಗರ್ಭಸ್ರಾವೋ ವರಮಪಿ ಚ ನೈವಾಭಿಗಮನಂ ವರಂ ಜಾತಃ ಪ್ರೇತೋ ವರಮಪಿ ಚ ಕನ್ಯೈವ ಜನಿತಾ |
ವರಂ ವಂಧ್ಯಾ ಭಾರ್ಯಾ ವರಮಪಿ ಚ ಗರ್ಭೇಷು ವಸತಿರ್ನ ಚಾವಿದ್ವಾನ್ ರೂಪದ್ರವಿಣಗುಣಯಕ್ತೋಽಪಿ ತನಯಃ ||
ಹಿತೋಪದೇಶ
ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತುಗಳಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯೆ ಇರದ ಮಗುವು ಆಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಗರ್ಭಸ್ರಾವವಾಗುವುದು, ಸ್ತ್ರೀಸಂಸರ್ಗವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಜನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೃತವಾಗುವುದು, ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಜನನ, ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಂಜೆತನ ಅಥವಾ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿರಕಾಲವಾಸವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ.(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  501
ಸ್ನಾಸ್ಯತೋವರುಣಃ ಕಾಂತಿಂ ಜುಹ್ವತೋಽಗ್ನಿಃ ಶ್ರಿಯಂ ಹರೇತ್ | ಅಶ್ನತೋ ಮೃತ್ಯುರಾಯುಷ್ಯಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಮೌನಂ ತ್ರಿಷು ಸ್ಮೃತಮ್ ||
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ವರುಣನು ಕಾಂತಿಯನ್ನು, ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅಗ್ನಿಯು ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮೃತ್ಯುವು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನೂ ಕಳೆಯುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು.(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)">
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  500
ಸಂಗಃ ಸತ್ಸು ವಿಧೀಯತಾಂ ಭಗವತೋ ಭಕ್ತಿರ್ದೃಢಾ ಧೀಯತಾಂ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಃ ಪರಿಚೀಯತಾಂ ದೃಢತರಂ ಕರ್ಮಾಶು ಸಂತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ |
ಸದ್ವಿದ್ವಾನುಪಸರ್ಪ್ಯತಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ತತ್ಪಾದುಕಾ ಸೇವ್ಯತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮೈಕಾಕ್ಷರಮರ್ಥ್ಯತಾಂ ಶ್ರುತಿಶಿರೋವಾಕ್ಯಂ ಸಮಾಕರ್ಣ್ಯತಾಮ್ ||
ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇಡು, ಶಾಂತಿ ಮೊದಲಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೋ, ಬಲವಾದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತೊಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅನುಸರಿಸು, ಅವರ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸು, ಅವರಿಂದ ಜ್ಞಾನ-ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳು, "ಬ್ರಹ್ಮ"ಎಂಬ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕು. ಜೀವನ ಸಾಫಲ್ಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  489
ವೇದೋಕ್ತಃ ಪ್ರಥಮೋ ಧರ್ಮೋ
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಚಾಪರಃ |
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಸ್ತೃತೀಯಸ್ತು ತ್ರಿವಿಧಂ ಧರ್ಮಲಕ್ಷಣಮ್ ||
ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮವೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಈ ಮೂರು ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  488
ನ ದೈವಮಪಿ ಸಂಚಿಂತ್ಯ
ತ್ಯಜೇದುದ್ಯೋಗಮಾತ್ಮನಃ |
ಅನುದ್ಯೋಗೇನ ಕಸ್ತೈಲಂ
ತಿಲೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತುಮರ್ಹತಿ ||
ದೈವದ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ತೈಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೇ?
(ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಶೇಖರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈವ ಅಥವಾ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕದೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.)
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  487
ದುರ್ಜನೇನ ಸಮಂ ವೈರಂ ಪ್ರೀತಿಂ ಚಾಪಿ ನ ಕಾರಯೇತ್ |
ಉಷ್ಣೋ ದಹತಿ ಚಾಂಗಾರಃ ಶೀತಃ ಕೃಷ್ಣಾಯತೇ ಕರಮ್ ||
ದುರ್ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನಾಗಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಬಿಸಿಯಾದ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸುಡುತ್ತದೆ, ತಣ್ಣನೆಯದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದ್ದಿಲಿನಂತಹ ದುರ್ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  486
ದುರ್ಜನಃ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯೋ ದ್ಯಯಾಲಂಕೃತೋಪಿ ಸನ್ |
ಮಣಿನಾ ಭೂಷಿತಃ ಸರ್ಪಃ
ಕಿಮಸೌ ನ ಭಯಂ ಕರಃ||
ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ದುರ್ಜನರಾದವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ರತ್ನದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾವು ಭಯಂಕರವಲ್ಲವೇ?
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  485
ಉಕ್ಷಾ ರಥೋ ಭೂಷಣಮಸ್ಥಿಮಾಲಾ
ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗೋ ಗಜಚರ್ಮವಾಸಃ |
ಏಕಾಲಯಸ್ಥೇsಪಿ ಧನಾಧಿನಾಥೇ ಸಖ್ಯೌ ದಶೇಯಂ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಸ್ಯ ||
(ತ್ರಿಪುರ-ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಶಂಭುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂತಹುದು?)
(ತ್ರಿಪುರ-ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಶಂಭುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂತಹುದು?)
ವೃಷಭ ವಾಹನ, ತಲೆಬುರುಡೆಯ ರುಂಡಮಾಲೆಯ ಅಲಂಕಾರ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೂದಿಯ ಲೇಪನ, ಆನೆಯ ಚರ್ಮದ ಬಟ್ಟೆ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯ ವೃತ್ತಿ! ಧನಾಧಿಪತಿ ಕುಬೇರನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶಿವನಿಗೇ ಈ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲವೆಂದಮೇಲೆ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ ಹುಲುಮಾನವರ ಪಾಡು ಹೇಗಿರಬಹುದು?
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  484
ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಃ
ಕದನ ನಿಮಿತ್ತಂ ನಿಷ್ಠುರ ಭಾಷಾ |
ಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಂ ಗುರುಕುಲ ವಾಸಃ ಮರಣ ನಿಮಿತ್ತಂ ಗುಣ ವಿಪರೀತಮ್ ||
ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನುಷ್ಯನು ವಿವಿಧ ವೇಷ ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಠುರ ಮತ್ತು ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಜಗಳ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ಯೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ಸಹಜ ಗುಣಗಳಾದ ವಾತ-ಪಿತ್ಥ-ಕಫಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಮರಣ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  483
ನ ಸಾಹಸೈಕಾಂತರಸಾನುವರ್ತಿನಾ
ನ ಚಾಪ್ಯುಪಾಯೋಪಹತಾಂತರಾತ್ಮನಾ ।
ವಿಭೂತಯಃ ಶಕ್ಯಮವಾಪ್ತುಮೂರ್ಜಿತಾಃ ನಯೇ ಚ ಶೌರ್ಯೇ ಚ ವಸಂತಿ ಸಂಪದಃ ॥
ಹಿತೋಪದೇಶ, ವಿಗ್ರಹ-೧೧೩
ಕೇವಲ ಸಾಹಸವೊಂದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವವನಿಂದಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ಉಪಾಯಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮನಸ್ಸಿನವನಿಂದಾಗಲೀ ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತೆಂಬುದು ಉಪಾಯ ಹಾಗೂ ಶೌರ್ಯ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲಸಿದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  482
ಯಥಾ ಹಿ ಭರತೋ ವರ್ಣೇವರ್ಣಯತ್ಯಾತ್ಮನಸ್ತನುಂ|
ನಾನಾ ರೂಪಾಣಿ ಕುರ್ವಾಣಸ್ತಥಾತ್ಮಾ ಕರ್ಮಜಾಸ್ತನೂಃ||
ಹೇಗೆ ನಟನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ,ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ .
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  481
ನ ಕಾಲಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್
ನ ದ್ವ್ಯೇಷ್ಯಃ ಕುರುಸತ್ತಮ|
ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕ್ವಚಿತ್ ಕಾಲಃ
ಸರ್ವಂ ಕಾಲಃ ಪ್ರಕರ್ಷತಿ||

-
ಮಹಾಭಾರತ, ಸ್ತ್ರೀ- ೨-೨೩
ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಕಾಲನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನೂ ಇಲ್ಲ; ವೈರಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನೂ ಅಲ್ಲ. ಕಾಲನು ಸರ್ವರನ್ನೂ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  480
ವಿನಾಶೇ ಬಹವೋ ದೋಷಾಃ ಜೀವನ್ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತಿ|
ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಧರಿಷ್ಯಾಮಿ ಧ್ರುವೋ ಜೀವತಿ ಸಂಗಮಃ ||
-ಸುಂದರಕಾಂಡ. ರಾಮಾಯಣ
ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೋಷಗಳಿವೆ. ಬದಿಕಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಬದುಕಿರುತ್ತೇನೆ. ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಿತ. (ಇದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಣದೇ ವಿಷಣ್ಣನಾದ ಹನುಮಂತನ ಆಲೋಚನೆ)
(ಸಂಗ್ರಹ :ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  478
ನಷ್ಟಂ ಮೃತಮತಿಕ್ರಾಂತಂ ನಾನುಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ|
ಪಂಡಿತಾನಾಂ ಚ ಮೂರ್ಖಾಣಾಂ ವಿಶೇಷೋsಯಂ ಯತಃ ಸ್ಮೃತಃ||
ನಷ್ಟವಾದುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೃತನಾದವನಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಹೋದುದಕ್ಕೆ ,ಬುದ್ಧಿವಂತರು ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ ..ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೂ ಮೂರ್ಖರಿಗೂ ಇರುವ ವಿಶೇಷವು ಇದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  477
ಅರೇ ಭಜ ಹರೇರ್ನಾಮ ಕ್ಷೇಮಧಾಮ ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣೇ |
ಬಹಿಸ್ಸರತಿ ನಿಃಶ್ವಾಸೇ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಕಃ ಪ್ರವರ್ತತೇ ||
-ಗುರುಕೌಮುದೀ
ಅಯ್ಯಾ, ಮಂಗಳಾಯತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಭಜಿಸು. ಹೊರಗೆ ಹೊರಟ ಉಸಿರು ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  476
ಧರ್ಮ ಏವ ಹತೋ ಹಂತಿ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ |
ತಸ್ಮಾದ್ಧರ್ಮೊ ನ ಹಂತವ್ಯಃ ಮಾನೋ ಧರ್ಮೋ ಹತೋವಧೀತ್||
ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮವನ್ನಾಚರಿಸಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ಧರ್ಮಮೀರಿ ಹಾಳಾಗುವುದು ಬೇಡ (ಸಂಗ್ರಹ:ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  475
ನ ಕೂಪಖನನಂ ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರದೀಪ್ತೇ ವಹ್ನಿನಾ ಗೃಹೇ |
ಚಿಂತನೀಯಾ ಹಿ ವಿಪದಾಂ ಆದಾವೇವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ||
ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿಬಿದ್ದಾಗ ಬಾವಿತೆಗೆಸು ಹೊರಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
( ಸಂಗ್ರಹ : ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  474
ನ ಸ್ನಾನಮಾಚರೇದ್ಭುಕ್ತ್ವಾ ನಾತುರೋ ನ ಮಹಾನಿಶಿ |
ನ ವಾಸೋಭಿಃ ಸಹಾಜಸ್ರಂ ನಾವಿಜ್ಞಾತೇ ಜಲಾಶಯೇ ||
-ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ೪-೧೨೯
ಊಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂತೆಯೇ ರೋಗಿಯೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕೂಡದು. ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ , ಅದೇ ರೀತಿ ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ {ಆಳ, ಸುಳಿ ಮುಂತಾದ} ಕೊಳ, ಬಾವಿ , ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿಳಿದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  473
ನ ಗೃಹಂ ಗೃಹಮಿತ್ಯಾಹುಃ ಗೃಹಿಣೀ ಗೃಹಮುಚ್ಯತೇ |
ಗೃಹಂ ತು ಗೃಹಿಣೀ ಹೀನಂ ಅರಣ್ಯ ಸದೃಶಂ ಭವೇತ್ ||
- ಮಹಾಭಾರತ
ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಗೃಹವೆಂದು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಗೃಹಿಣಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡವು ಗೃಹವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದದ್ದು
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  472
ಅನಾಗತವಿಧಾನಂ ತು ಕರ್ತವ್ಯಂ ಶುಭಮಿಚ್ಛತಾಂ |
ಆಪದಾಶಂಕಮಾನೇನ
ಪುರುಷೇಣ ವಿಪಶ್ಛಿತಾ ||
ಮುಂದೆ ಅನರ್ಥವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆಯಿದ್ದಾಗ ಶುಭವನ್ನು ಬಯಸುವ ವಿವೇಕಿಯು ಮೊದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  471
ಅಲ್ಪಾನಾಮಪಿ ವಸ್ತೂನಾಂ ಸಂಗತಿಃ ಕಾರ್ಯಸಾಧಿಕಾ |
ತೃಣೈರ್ಗುಣತ್ವಮಾಪನ್ನೈಃ ಬಧ್ಯಂತೇ ಮತ್ತದಂತಿನಃ ||
ಅರ್ಥ - ಅಲ್ಪವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳೂ ಸಹ ಒಗ್ಗೂಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ.ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹೊಸೆಯಲ್ಲಟ್ಟ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮದ್ದಾನೆಗಳೂ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  470
ಸ್ವಭಾವೋ ನೋಪದೇಶೇನ ಶಕ್ಯತೇ ಕರ್ತುಮನ್ಯಥಾ |
ಸುತಪ್ತಮಪಿ ಪಾನೀಯಂ ಪುನರ್ಗಚ್ಛತಿ ಶೀತತಾಮ್ ||
ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದರೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಪುನಃ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಉಪದೇಶಮಾಡುವದರಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಸ್ವಭಾವ(ಹುಟ್ಟುಗುಣ) ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ .
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  469
ಸ್ವಭಾವೋ ನೋಪದೇಶೇನ ಶಕ್ಯತೇ ಕರ್ತುಮನ್ಯಥಾ |
ಸುತಪ್ತಮಪಿ ಪಾನೀಯಂ ಪುನರ್ಗಚ್ಛತಿ ಶೀತತಾಮ್ ||
ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದರೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಪುನಃ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಉಪದೇಶಮಾಡುವದರಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಸ್ವಭಾವ(ಹುಟ್ಟುಗುಣ) ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ .
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  468
ಭಾರೋsವಿವೇಕಿನಃ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಭಾರೋ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ರಾಗಿಣಃ|
ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಮನೋ ಭಾರಃ ಭಾರೋsನಾತ್ಮವಿದೋ ವಪುಃ||
-ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ,ವೈರಾಗ್ಯ.೧೩-೧೩
ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದ ಅವಿವೇಕಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೊರೆ. ಸಂಸಾರದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರತಕ್ಕವನಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹೊರೆ. ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಹೊರೆ.ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲದವನಿಗೆ ದೇಹವೇ ಹೊರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  467
ವಿತರತಿ ಗುರುಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಯಥೈವ ತಥಾ ಜಡೆ |
ನ ತು ಖಲು ತಯೋರ್ಜ್ಞಾನೇ ಶಕ್ತಿಂ ಕರೋತ್ಯಪಹಂತಿ ವಾ ||
ಭವತಿ ಹಿ ಪುನರ್ಭೂಯಾನ್ ಭೇದಃ ಫಲಂ ಪ್ರತಿ ತದ್ಯಥಾ |||
ಪ್ರಭವತಿ ಶುಚಿರ್ಬಿಂಬಗ್ರಾಹೇ ಮಣಿರ್ನ ಮೃದಾದಯಃ |||| -ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತ೨-೪
ಗುರುವು ದಡ್ಡನಿಗೂ ಬುದ್ದಿವಂತನಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ವಿಶೇಷವಾದ ಯತ್ನವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂತರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಶುಭ್ರವಾದ ಮಣಿಯು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಮಣ್ಣು ಗ್ರಹಿಸಲಾರದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  466
ಅಂಧಃ ಸ ಏವ ಶ್ರುತವರ್ಜಿತೋ ಯಃ
ಶಠಃ ಸ ಏವಾರ್ಥಿ ನಿರರ್ಥಕೋ ಯಃ
ಮೃತಃ ಸ ಏವಾಸ್ತಿ ಯಶೋ ನ ಯಸ್ಯ
ಧರ್ಮೇ ನ ಧೀರ್ಯಸ್ಯ ಸ ಏವ ಶೋಚ್ಯಃ
ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವನೇ ಕುರುಡ.
ಯಾಚಕರಿಗೇ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡದವನೇ ದುಷ್ಟ. ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸದವನು ಮೃತನೇ ಸರಿ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ಶೋಚನೀಯ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  483
ಸ ಬಂಧುರ್ಯೋ ವಿಪನ್ನಾನಾಂ ಆಪದುದ್ಧರಣಕ್ಷಮಃ |
ನ ತು ದುರ್ವಿಹಿತಾತೀತವಸ್ತೂಪಾಲಂಭಪಂಡಿತಃ ||
-ಹಿತೋಪದೇಶ, ಮಿತ್ರಲಾಭ-೨೩
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರನ್ನು ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಲು ಯಾರು ಸಮರ್ಥರೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಬಂಧುಗಳು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಂದಿಸುವವನು ಬಂಧುವೇ ಅಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  464
ನೈವಾಕೃತಿಃ ಫಲತಿ ನೈವ ಕುಲಂ ನ ಶೀಲಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಪಿನೈವ ನ ಚ ಯತ್ನಕೃತಾಪಿ ಸೇವಾ||
ಭಾಗ್ಯಾನಿ ಪೂರ್ವತಪಸಾ ಖಲು ಸಂಚಿತಾನಿ |||
ಕಾಲೇ ಫಲಂತಿ ಪುರುಷಸ್ಯ ಯಥೈವ ವೃಕ್ಷಾಃ||||
-ನೀತಿಶತಕ
ಪುರುಷನ ಸುಂದರ ಆಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಕುಲ, ದುಷ್ಟವಲ್ಲದ ಶೀಲ,ಹೆಚ್ಚಿನವಿದ್ಯೆ, ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಇವು ಯಾವವೂ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಆಚರಿಸಿದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳಂತೆ ಫಲಕೊಡುತ್ತವೆ. (ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  463
ತೃಷ್ಣಯಾ ಚೇತ್ಪರಿತ್ಯಕ್ತಃ ಕೋ ದರಿದ್ರಃ ಕ ಈಶ್ವರಃ |
ತಸ್ಯಾಶ್ಚೇತ್ಪ್ರಸರೋ ದತ್ತಃ ದಾಸ್ಯಂ ಚ ಶಿರಸಿ ಸ್ಥಿತಮ್ ||
ಹಿತೋಪದೇಶ ,ಮಿತ್ರಲಾಭ
ಅಸೆಯೊಂದರಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಬಡವನಾರು? ದೊಡ್ಡವನಾರು? ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಹರಡಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆಯೇ?
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  462
ಸುಖಸ್ಯ ದುಃಖಸ್ಯ ನ ಕೋsಪಿ ದಾತಾ ಪರೋ ದದಾತೀತಿ ಕುಬುದ್ಧಿರೇಷಾ l
ಅಹಂ ಕರೋಮೀತಿ ವೃಥಾಭಿಮಾನಃ
ಸ್ವಕರ್ಮಸೂತ್ರಗ್ರಥಿತೋ ಹಿ ಲೋಕಃ ll
ಸುಖ, ದುಃಖಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಕೆಟ್ಟಬುದ್ಧಿ. ತಾನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಅಹಂಕಾರ. ಈ ಲೋಕವೆಂಬುದು ತನ್ನ ಕರ್ಮವೆಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  461
ಶಾಠ್ಯೇನ ಮಿತ್ರಂ ಕಪಟೇನ ಧರ್ಮಂ ಪರೋಪತಾಪೇನ ಸಮೃದ್ಧಭಾವಮ್|
ಸುಖೇನ ವಿದ್ಯಾಂ ಪರುಷೇಣ ನಾರೀಂ ವಾಂಛಂತಿ ಯೇ ನೂನಮಪಂಡಿತಾಸ್ತೇ||
ಮೋಸದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು, ವಂಚನೆಯಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನೂ, ಇತರರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಕೊಡುವದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಸುಖದಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ,ಒರಟುತನದಿಂದ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವರೋ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಪಂಡಿತರಲ್ಲ (ಅವಿವೇಕಿಗಳು)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  460
ನ ದೈರ್ಯೇಣ ವಿನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ನ ಶೌರ್ಯೇಣ ವಿನಾ ಜಯಃ|
ನ ಜ್ಞಾನೇನ ವಿನಾ ಮೋಕ್ಷೋ ನ ದಾನೇನ ವಿನಾ ಯಶಃ||
-ಸಭಾರಂಜನಶತಕ
ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲ, ಶೌರ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಜಯವಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೇ ಮೋಕ್ಷ ಲಭಿಸದು, ದಾನಮಾಡದೇ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದು
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  459
ಯತ್ ಶ್ರುತಂ ನ ವಿರಾಗಾಯ ನ ಧರ್ಮಾಯ ನ ಶಾಂತಯೇ ||
ಸುಬದ್ಧಿಮಪಿ ಶಬ್ದೇನ ಕಾಕವಾಶಿತಮೇವ ತತ್ ||
ವೈರಾಗ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗದ ವಿಚಾರವು ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಜಾಲದಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಕಾಗೆಯ ಕೈಗೆ ಸರಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  458
ಪರಚ್ಛಿದ್ರೇಷು ಹೃದಯಂ
ಪರವಾರ್ತಾಸು ಚ ಶ್ರವಃ|
ಪರಮರ್ಮಣಿ ವಾಚಂ ಚ
ಖಲನಾಮಸೃಜದ್ವಿಧಿಃ ||
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುವದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಕಿವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರ್ಮಭೇದಕವಾಗುವ ಮಾತು ಈ ಮೂರನ್ನು ದುರ್ಜನರಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  457
ಪ್ರಾಯಃ ಸಂಪ್ರತಿ ಕೋಪಾಯ*ಸನ್ಮಾರ್ಗಸ್ಯೋಪದೇಶನಮ್|
ವಿಲೂನನಾಸಿಕಸ್ಯೇವ ಯದ್ವದಾದರ್ಶದರ್ಶನಮ್ ||
ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆಡೆದುಕೋ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುವದು ಕೋಪವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಗುಕಳೆದುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ತೋರಿಸುವದು ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  456
ದುರ್ಜನಃ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯೋ*
ದ್ಯಯಾಲಂಕೃತೋಪಿ ಸನ್ |
ಮಣಿನಾ ಭೂಷಿತಃ ಸರ್ಪಃ
ಕಿಮಸೌ ನ ಭಯಂಕರಃ||
ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ದುರ್ಜನರಾದವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ರತ್ನದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾವು ಭಯಂಕರವಲ್ಲವೇ?
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  455
ಯಥಾ ಹಿ ಭರತೋ ವರ್ಣೇವರ್ಣಯತ್ಯಾತ್ಮನಸ್ತನುಂ|
ನಾನಾ ರೂಪಾಣಿ ಕುರ್ವಾಣಸ್ತಥಾತ್ಮಾ ಕರ್ಮಜಾಸ್ತನೂಃ||
ಹೇಗೆ ನಟನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ,ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ .
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  454
ಧ್ಯಾನಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ಮೂರ್ತಿಃ ಪೂಜಾಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ಪದಮ್|
ಮಂತ್ರಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ಕೃಪಾಃ ||
ಗುರುವಿನ ಆಕೃತಿಯು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಗುರುಪಾದಗಳು ಪೂಜಾಸ್ಥಾನ. ಗುರುವಚನ ಮಂತ್ರತುಲ್ಯವಾದದು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುರು ಕೃಪೆಯೇ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  453
ವಿಷಂ ವಿಷೇಣ ವ್ಯಥತೇ ವಜ್ರಂ ವಜ್ರೇಣ ಭಿದ್ಯತೇ|
ಗಜೇಂದ್ರೋ ದೃಷ್ಟಸಾರೇಣ ಗಜೇಂದರೇಣೈವ ಬಧ್ಯತೇ||
- ನೀತಿಸಾರ
ವಿಷವನ್ನು ವಿಷದಿಂದಲೇ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ವಜ್ರವನ್ನು ವಜ್ರದಿಂದಲೇ ಸೀಳಬೇಕು. ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆನೆಯಿಂದಲೇ ಆನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  452
ಖಿನ್ನಂ ಚಾಪಿ ಸುಭಾಷಿತೇನ ರಮತೇ ಸ್ವೀಯಂ ಮನಃ ಸರ್ವದಾ|
ಶ್ರುತ್ವಾನ್ಯಸ್ಯ ಸುಭಾಷಿತಂ ಖಲು ಮನಃ ಶ್ರೋತುಂ ಪುನರ್ವಾಂಛತಿ| |
ಅಜ್ಞಾನ್ ಜ್ಞಾನವತೋ$ಪ್ಯನೇನ ಹಿ ವಶೀಕರ್ತುಂ ಸಮರ್ಥೋ ಭವೇತ್|
ಕರ್ತವ್ಯೋಹಿ ಸುಭಾಷಿತಸ್ಯ ಮನುಜೈರಾವಶ್ಯಕಃ ಸಂಗ್ರಹಃ|| ||

-ಸುಭಾಷಿತ ರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ
ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸು ಸುಭಾಷಿತವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಲಿಯುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ ಸುಭಾಷಿತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ಖರನ್ನೂ ಪಂಡಿರನ್ನೂ ಸುಭಾಷಿತಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಸಾಧ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ಮಾನವರು ಹೇಗಾದರೂ ಸುಭಾಷಿತದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  451
ಆತ್ಮಾ ಜೇಯ: ಸದಾ ರಾಜ್ಞಾ ತತೋ ಜೇಯಾಶ್ಚ ಶತ್ರವ:|
ಅಜಿತಾತ್ಮಾ ನರಪತಿ: ವಿಜಯೇತ ಕಥಂ ರಿಪೂನ್||
ಮಹಾಭಾರತ, ಶಾಂತಿಪರ್ವ ೧೨ -೧೨
ರಾಜನು ಮೊದಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಲಾರದ ಅಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾದ ರಾಜನು ವೈರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆದ್ದಾನು?
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  450
ನಿಷ್ಣಾತೋsಪಿ ಚ ವೇದಾಂತೇ ಸಾಧುತ್ವಂ ನೈತಿ ದುರ್ಜನಃ |
ಚಿರಂ ಜಲನಿಧೌ ಮಗ್ನಃ ಮೈನಾಕ ಇವ ಮಾರ್ದವಮ್ ||
ಎಷ್ಟೇ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಾಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೂ ಮೈನಾಕಪರ್ವತ ಮೆತ್ತಗಾಗಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  449
ಏಕಃ ಸ್ವಾದು ನ ಭುಂಜೀತ ನೈಕಃ ಕಾರ್ಯಂ ವಿಚಿಂತಯೇತ್ |
ಏಕೋ ನ ಗಚ್ಛೇದಧ್ವಾನಂ ನೈಕಃ ಸುಪ್ತೇಷು ಜಾಗೃಯಾತ್ ||
-ಸುಭಾಷಿತ ಸುಧಾನಿಧಿ
ರುಚಿಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಾಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಬಾರದು. ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರಿಸಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ನಿದ್ರಿಸದೇ ಕುಳಿತಿರಬಾರದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  448
ಆಪತ್ಸು ಮಿತ್ರಂ ಜಾನೀಯಾತ್
ಯುದ್ಧೇ ಶೂರಂ ಧನೇ ಶುಚಿಮ್ |
ಭಾರ್ಯಾಂ ಕ್ಷೀಣೇಷು ವಿತ್ತೇಷು
ವ್ಯಸನೇಷು ಚ ಬಾಂಧವಾನ್ ||
-ಹಿತೋಪದೇಶ, ಮಿತ್ರಲಾಭ ,೫೪
ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೂ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶೂರನ ಶೂರತ್ವವನ್ನು, ಹಣ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನನ್ನೂ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೂ , ಅಂಟಿ ಕೊಂಡ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ (ಅವರ ನೈಜತೆಯನ್ನು) ಅರಿಯಬೇಕು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  447
ಜ್ಞಾನಂ ನ ಶೀಲಂ ನ ಗುಣೋ ನ ಧರ್ಮ:|
ತೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇ ಭುವಿಭಾರ ಭೂತಾ:
ಮನುಷ್ಯರೂಪೇಣ ಮೃಗಾಶ್ಚರಂತಿ||
ನೀತಿಶತಕ - ೧೩
ವಿದ್ಯೆ, ತಪಸ್ಸು, ದಾನ, ಜ್ಞಾನ, ಶೀಲಾದಿಗುಣ, ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದ ಮಾನವರು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಶುಗಳಂತೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಭೂಮಿತಾಯಿಗೆ ಭಾರವೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  446
ಅರ್ಥಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಯೋ ದೃಷ್ಟಃ ವಿಚಾರೇಣ ಹಿತೋಕ್ತಿತಃ|
ನ ಸ್ನಾನೇನ ನ ದಾನೇನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಶತೇನ ವಾ||
-ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ
ತತ್ತ್ವಾರ್ಥನಿರ್ಣಯವು ವಿಚಾರಮಂಥನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಸ್ನಾನದಿಂದಾಗಲೀ, ದಾನದಿಂದಾಗಲೀ, ನೂರಾರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದಾಗಲೀ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  445
ಶರ್ಕರಾಸ್ವಾದಮತ್ತೇನ ಮಕ್ಷಿಕಾ ಚೇದುಪೇಕ್ಷ್ಯತೇ|
ಸಾಕಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಜಠರಂ ವಿಪತ್ತಿಂ ತನುತೇ ನ ಕಿಮ್||
ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ರುಚಿನೋಡುವ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನೊಣವನ್ನು ಗಮನಿಸದೇಹೋದರೆ,ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  444
ಮನಃಪ್ರೀತಿಕರಃ ಸ್ವರ್ಗಃ ನರಕಸ್ತದ್ವಿಪರ್ಯಯಃ|
ನರಕಸ್ವರ್ಗಸಂಜ್ಞೇ ವೈ ಪಾಪಪುಣ್ಯೇ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ||
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಉಂಟುಮಾಡುವದೇ ಸ್ವರ್ಗ. ದುಃಖವೇ ನರಕ. ನರಕ ಸ್ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  443
ಕಶ್ಚಿದಾಮ್ರವನಂ ಛಿತ್ವಾ ಪಾಲಾಶಾಂಶ್ಚ ನಿಷಿಂಚತಿ |
ಪುಷ್ಪಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಫಲೇ ಗೃಧ್ನುಃ ಸ ಶೋಚತಿ ಫಲಾಗಮೇ ||
ಹೂವಿನ ಆಡಂಬರವನ್ನು ಕಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣುದೊರೆಯುವುದೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾವಿನ ತೋಪುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಮುತ್ತುಗದ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದರೆ ಏನಾಗುವುದು ? ಅದು ಹಣ್ಣುಬಿಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಥೆ ಪಡಬೇಕಾಗುವುದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  442
ಜೀರ್ಯಂತಿ ಜೀರ್ಯತಃ ಕೇಶಾ ದಂತಾ ಜೀರ್ಯಂತಿ ಜೀರ್ಯತಃ |
ಚಕ್ಷುಃಶ್ರೋತ್ರೇ ಚ ಜೀರ್ಯೇತೇ ತೃಷ್ಣೈಕಾ ತು ನ ಜೀರ್ಯತೇ ||

ಮಹಾಭಾರತ, ಅನು, ೭-೨೪
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕೇಶಗಳು ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ನಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಸೆಯೊಂದೇ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  441
ಭದ್ರಂ ಭದ್ರಮಿತಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಭದ್ರಮಿತ್ಯೆವ ವಾ ವದೇತ್ |
ಶುಷ್ಕವೈರಂ ವಿವಾದಂ ಚ ನ ಕುರ್ಯಾತ್ ಕೇನಚಿತ್ ಸಹ ||

-ಮನುಸ್ಮೃತಿ,೪-೧೩೯
ಒಳ್ಳೆಯದು, ಶುಭವಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತಿರಬೇಕು (ಬಯಸುತ್ತಿರಬೇಕು) ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಶುಷ್ಕವಾದ ವೈರತ್ವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ
ಚರ್ಚೆ (ವಿವಾದ) ವನ್ನು ಯಾರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಾರದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  440
ಯಃ ಸುಂದರಃ ತದ್ವನಿತಾ ಕುರೂಪಾ ಯಾ ಸುಂದರೀ ಸಾ ಪತಿರೂಪಹೀನಾ l
ಯತ್ರೋಭಯಂ ತತ್ರ ದರಿದ್ರತಾ ಚ ವಿಧೇರ್ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ವಿಚೇಷ್ಟಿತಾನಿ ll
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಂದರಾಂಗನ ಮಡದಿ ಸುಂದರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ,ಹಾಗೆ ಸುಂದರಾಂಗಿಗೆ ಸುಂದರ ಪುರುಷನು ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪ,ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು,ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕಡುಬಡವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ .ಇದೇ ವಿಧಾತನ ಆಟ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  439
ಕರಸ್ಥ ಮುದಕಮ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಘನಸ್ಥಮಭಿವಾಂಛತಿ|
ಸಿದ್ಧಮನ್ನಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಭಿಕ್ಷಾಮಟತಿ ದುರ್ಮತಿಃ||
ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೋಡದಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದಂತೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  438
ಕೇಷಾಂಚಿದ್ ವಾಚಿ ಶುಕವತ್ ಕೇಷಾಂಚಿದ್ ಹೃದಿ ಮೂಕವತ್ |
ಹೃದಿ ವಾಚಿ ತಥಾನ್ಯೇಷಾಂ ವಲ್ಗು ವಲ್ಗಂತಿ ಸೂಕ್ತಯಃ ||
ಗಿಳಿಗಳಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತಿಗಳು. ಮೂಕರಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಸುಭಾಷಿತಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ, ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  438
ಕೇಷಾಂಚಿದ್ ವಾಚಿ ಶುಕವತ್ ಕೇಷಾಂಚಿದ್ ಹೃದಿ ಮೂಕವತ್ |
ಹೃದಿ ವಾಚಿ ತಥಾನ್ಯೇಷಾಂ ವಲ್ಗು ವಲ್ಗಂತಿ ಸೂಕ್ತಯಃ ||
ಗಿಳಿಗಳಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತಿಗಳು. ಮೂಕರಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಸುಭಾಷಿತಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ, ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  437
ಹೇಮ ಹೇಮ್ನ್ಯೂರ್ಮಿಕಾಂ ಚ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣೇತ್ಯುಧಿತೋ ಯದಿ |
ಯದ್ದೀಯತೇ ಸೋರ್ಮಿಕೇಣ ತತ್ತದಸ್ತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ||
ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಚಿನ್ನದ ತೂಕಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನೇ ಹೊರತು ಆಭರಣದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕ್ರಯ-ವಿಕ್ರಯಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯುಂಟು. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸುವರ್ಣದ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  436
ಕೃಪಾಲುರಕೃತದ್ರೋಹಃ ತಿತಿಕ್ಷುಃ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ |
ಸತ್ಯಸಾರೋಽನವದ್ಯಾತ್ಮಾ ಸಮಃ ಸರ್ವೋಪಕಾರಕಃ ||
ಸಜ್ಜನನು ಕೃಪೆಯ ಸಾಕಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವೈರಭಾವ ಹೊಂದದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಸಹನೀಯ ದುಃಖ ಉಂಟಾದರೂ ತೋರ್ಪಡಿಸದೆ ಸಹಿಸುತ್ತ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲೆಂದು ಸದಾ ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  435
ತೇಜಸ್ವಿನೀ ಕ್ಷಮೋಪೇತೇ ನಾತಿ ಕರ್ಕಶಮಾನಯೇತ್ |
ಅತಿನಿರ್ಮಥನಾದಗ್ನಿಃ ಚಂದನಾದಪಿ ಜಾಯತೇ ||
ಎಷ್ಟೇ ಸಹನಶೀಲ, ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಪೀಡಿಸಿದರೆ, ಅಂಥವರಿಗೂ ಕೋಪ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಹೇಗೆ ಅತಿ ತಂಪು ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಚಂದನದ ಮರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಥಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೊ ಹಾಗೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  434
ಲೋಹದಾರುಮಯೈಃ ಪಾಶೈಃ ಪುಮಾನ್ ಬದ್ಧೋ ವಿಮುಚ್ಯತೇ|
ಪುತ್ರದಾರಮಯೈಃ ಪಾಶೈಃ ಮುಚ್ಯತೇ ನ ಕದಾಚನ||
ಕಬ್ಬಿಣದ ಲೋಹದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಸಲಾಕೆ, ಸರಳುಗಳು, ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ದಂಡಾದಿಗಳು, ಕಠೋರಪಾಶ (ಹಗ್ಗ) ಮುಂತಾದ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮನುಜನು ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಪಾಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  433
ಅನಿರ್ವೇದಂ ಚ ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಚ ಮನಸಶ್ಚಾಪರಾಜಯಂ |ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಕರಣ್ಯಾಹುಃ ತಸ್ಮಾದೇತದ್ ಬ್ರವೀಮ್ಯಹಂ ||
ರಾಮಾಯಣ, ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಕಾಂಡ-೪೬-೬
ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲದ ಉತ್ಸಾಹ, ದಕ್ಷತೆ, ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಮನೋಭಾವ ಇವು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹೊರಟ ವಾನರರಿಗೆ ಅಂಗದನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  432
ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೇ ಲೋಕೇ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಯೋಪರಿ ತಿಷ್ಠತಃ |
ಪ್ರಭುಶ್ಚ ಕ್ಷಮಯಾ ಯುಕ್ತೋ ದರಿದ್ರಶ್ಚ ಪ್ರದಾನವಾನ್ ||
ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದೂ ಕ್ಷಮಾಗುಣವಿರುವವನೂ, ಬಡವನಾಗಿದ್ದೂ ದಾನಗುಣವಿರುವವನೂ - ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಾನವರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  431
ಸ್ವಭಾವೋ ನೋಪದೇಶೇನ ಶಕ್ಯತೇ ಕರ್ತುಮನ್ಯಥಾ |
ಸುತಪ್ತಮಪಿ ಪಾನೀಯಂ ಪುನರ್ಗಚ್ಛತಿ ಶೀತತಾಮ್ ||
ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದರೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಪುನಃ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಉಪದೇಶಮಾಡುವದರಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಸ್ವಭಾವ(ಹುಟ್ಟುಗುಣ) ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ .
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  430
ಅಲ್ಪಾನಾಮಪಿ ವಸ್ತೂನಾಂ ಸಂಗತಿಃ ಕಾರ್ಯಸಾಧಿಕಾ |
ತೃಣೈರ್ಗುಣತ್ವಮಾಪನ್ನೈಃ ಬಧ್ಯಂತೇ ಮತ್ತದಂತಿನಃ ||
ಅರ್ಥ -
ಅಲ್ಪವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳೂ ಸಹ ಒಗ್ಗೂಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ.ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹೊಸೆಯಲ್ಲಟ್ಟ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮದ್ದಾನೆಗಳೂ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  429
ಪೃಥವ್ಯಾಂ ತ್ರೀಣಿ ರತ್ನಾನಿ ಜಲಮನ್ನಂ ಸುಭಾಶಿತಂ |
ಮೂಢೈಃ ಪಾಷಾಣಖಂಡೇಷು ರತ್ನಸಂಜ್ಞಾ ವಿಧೀಯತೇ ||
ಅರ್ಥ : ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಥವಾದ ರತ್ನಗಳು ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಇರುವುದು. ಜಲ,ಆಹಾರ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ಆದರೆ ಮೂರ್ಖರು ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನ ರತ್ನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  428
ಪರದ್ರವ್ಯಂ ಬಲಾತ್ ಹೃತ್ವಾ ಚಿರಂ ಧೂರ್ತೋ ನ ವರ್ಧತೇ|
ಅಂಕಮಾರೋಪ್ಯ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಂ ಸ್ವಪಿತ್ಯತ್ರ ಸುಖೇನ ಕಃ ||
ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಹಾಗೆಯೇ, ಬೇರೆಯವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸುವ ಧೂರ್ತನು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದೇ ಹೊರತು, ಬಹಳಕಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರನು. (ಪರದ್ರವ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  427
ಇಹ ಲೋಕೇಽಪಿ ಧನಿನಾಂ ಪರೋಽಪಿ ಸ್ವಜನಾಯತೇ |
ಸ್ವಜನೋಽಪಿ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಸರ್ವದಾ ದುರ್ಜನಾಯತೇ ||
ಪಂಚತಂತ್ರ. ಮಿತ್ರಭೇದ - ೫
ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧನವಿದ್ದವರಿಗೆ ಶತ್ರುವೂ ಆಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಜನರೂ ಸಹ ಎಂದೆಂದೂ ಕೆಟ್ಟವರಾಗುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  426
ಭದ್ರಂ ಭದ್ರಮಿತಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಭದ್ರಮಿತ್ಯೆವ ವಾ ವದೇತ್ |
ಶುಷ್ಕವೈರಂ ವಿವಾದಂ ಚ ನ ಕುರ್ಯಾತ್ ಕೇನಚಿತ್ ಸಹ ||
-ಮನುಸ್ಮೃತಿ,೪-೧೩೯
ಒಳ್ಳೆಯದು, ಶುಭವಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತಿರಬೇಕು (ಬಯಸುತ್ತಿರಬೇಕು) ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಶುಷ್ಕವಾದ ವೈರತ್ವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ
ಚರ್ಚೆ (ವಿವಾದ) ವನ್ನು ಯಾರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಾರದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  425
ಹೇ ಜಿಹ್ವೇ! ರಸಸಾರಜ್ಞೇ! ಸರ್ವದಾ ಮಧುರಪ್ರಿಯೇ!
ಭಗವನ್ನಾಮಪೀಯೂಷಂ ಪಿಬ ತ್ವಮನಿಶಂ ಸಖೇ!
ಓ ನನ್ನ ನಾಲಗೆಯೇ ರುಚಿ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಪುಣ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ರಸವನ್ನು ಸ್ವಾಧಿಸಬಯಸುವವನು,ನಿನಗೊಂದು ಸಲಹೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಮಕರಂದವನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಿಸಬಾರದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  424
ಅಹೋ ಧನಮದಾಂಧಸ್ತು ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ನ ಪಶ್ಯತಿ l
ಯದಿ ಪಶ್ಯತ್ಯಾತ್ಮಹಿತಂ ಸ ಪಶ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ll
ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಮಲು ಏರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಕುರುಡರಂತಿರುತ್ತಾರೆ . ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಮಲು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  423
ಸ್ವಭಾವೋ ನೋಪದೇಶೇನ ಶಕ್ಯತೇ ಕರ್ತುಮನ್ಯಥಾ |
ಸುತಪ್ತಮಪಿ ಪಾನೀಯಂ ಪುನರ್ಗಚ್ಛತಿ ಶೀತತಾಮ್ ||
ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದರೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಪುನಃ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಉಪದೇಶಮಾಡುವದರಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಸ್ವಭಾವ(ಹುಟ್ಟುಗುಣ) ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ .
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  422
ಶುಕವದ್ ಭಾಷಣಂ ಕುರ್ಯಾದ್ ಬಕವದ್ಧ್ಯಾನಮಾಚರೇತ್|
ಅಜವಚ್ಚರ್ವಣಂ ಕುರ್ಯಾದ್ ಗಜವತ್ ಸ್ನಾನಮಾಚರೇತ್||
ಗಿಳಿಯಂತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬಕದಂತೆ ಧ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಕೆಯಂತೆ ಅಗಿಯಬೇಕು. ಆನೆಯಂತೆ ಸ್ನಾನಮಾಡಬೇಕು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  421
ಅಸ್ತೀತ್ಯೇವ ಕೃಷಿಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ವಾಣಿಜಮ್ |
ನಾಸ್ತೀತ್ಯೇವ ಋಣಂ ದದ್ಯಾತ್ ನಾಹಮಸ್ಮೀತಿ ಸಾಹಸಮ್ ||
ವಿಧುರನೀತಿ
ಧಾನ್ಯ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೃಷಿ. ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ವ್ಯಾಪಾರ. ಹಿಂದುರಿಗಿ ಬಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡೇ ಸಾಲ ಕೊಡುವುದು. ಮರಣ ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದುಕೊಂಡು ಸಾಹಸಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  420
ಕಾಷ್ಠಾದಗ್ನಿರ್ಜಾಯತೇ ಮಥ್ಯಮಾನಾತ್
ಭೂಮಿಸ್ತೋಯಂ ಖನ್ಯಮಾನಾ ದದಾತಿ |ಸೋತ್ಸಾಹಾನಾಂ ನಾಸ್ತ್ಯಸಾಧ್ಯಂ ನರಾಣಾಂ ಮಾರ್ಗಾರಬ್ಧಾಃ ಸರ್ವಯತ್ನಾಃ ಫಲಂತಿ || ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯೌಗಂಧರಾಯಣ
ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕಡೆದರೆ ಬೆಂಕಿಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳದವರೆಗೆ ಅಗೆದರೆ ನೀರು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ "ಅಸಾಧ್ಯ" ಎನ್ನುವ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೂ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  419
ನಾಗುಣೀ ಗುಣಿನಂ ವೇತ್ತಿ ಗುಣೀ ಗುಣಿಷು ಮತ್ಸರೀ |
ಗುಣೀ ಚ ಗುಣರಾಗೀ ಚ ಸರಲೋ ವಿರಲೋ ಜನಃ ||
ಗುಣಹೀನನು ಗುಣವಂತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲಾರ. ಗುಣವಂತನಿಗೆ ಗುಣಹೀನನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮತ್ಸರ. ಗುಣವಂತನೂ ಗುಣಾನುರಾಗಿಯೂ ಆಗಿರುವವರು ಬಹಳ ವಿರಳ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  418
ನಿರ್ಧನಂ ಪುರುಷಂ ವೇಶ್ಯಾ ಪ್ರಜಾ ಭಗ್ನಂ ನೃಪಂ ತ್ಯಜೇತ್ |
ಖಗಾ ವೀತಫಲಂ ವೃಕ್ಷಂ ಭುಕ್ತ್ವಾಚಾಭ್ಯಾಗತಾ ಗೃಹಮ್ ||
ಹಣವಿಲ್ಲದ ಪುರುಷನನ್ನು ವೇಶ್ಯೆ. ಸೋತ ರಾಜನನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು. ಹಣ್ಣು ಬಿಡದ ಮರಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಊಟವಾದ ನಂತರ ಅತಿಥಿಗಳು ಆತಿಥೇಯನ ಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  417
ಅಲ್ಪತೋಯಃ ಚಲತ್ಕುಂಭಃ ಅಲ್ಪದುಗ್ಧಾಃ ಚ ಧೇನವಃ |
ಅಲ್ಪವಿದ್ಯಾಮಹಾಗರ್ವೀ ಕುರೂಪೀ ಬಹುಚೇಷ್ಟಿತಃ ||
ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರಿದ್ದರೆ ತುಳುಕುವ ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳು ಸಿಡುಕು ಸ್ವಭಾವದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಪವಿದ್ಯೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಗರ್ವ ಹೆಚ್ಚು. ಕುರೂಪಿಯು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  416
ಅವಿರುದ್ಧಂ ಸುಖಸ್ಥಂ ಯೋ ದುಃಖಮಾರ್ಗೇ ನಿಯೋಜಯೇತ್ |
ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರೇ ದುಃಖೀ ಸ ನರಃ ಸ್ಯಾತ್ ಅಸಂಶಯಮ್ ||
ಸುಖವಾಗಿರುವ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವರನ್ನು ಯಾರು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡುಮಾಡುವರೋ, ಅಂತಹವರು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖದಿಂದ ನರಳುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  415
ಅಯಾಚಿತಃ ಸುಖಂ ದತ್ತೇ ಯಾಚಿತಶ್ಚ ನ ಯಚ್ಛತಿ |
ಸರ್ವಸ್ವಂ ಚಾಪಿ ಹರತೇ ವಿಧಿರುಚ್ಛೃಂಖಲೋ ನೃಣಾಮ್ ||
ರಸಗಂಗಾಧರ
ವಿಧಿಯು ಬೇಡದಿದ್ದಾಗ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಬೇಡಿದಾಗ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಜನರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಧಿಯು ಯಾವ ನಿಯಮಕ್ಕೂ ಒಳಪಡದ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಯಂತೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  414
ಯಥಾ ರಾಜನ್ ಪ್ರಜಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಸೂರ್ಯಃ ಪಾತಿ ಗಭಸ್ತಿಭಿಃ |
ಹಂತಿ ಚೈವ ತಥೈವ ತ್ವಂ ಸವಿತುಃ ಸದೃಶೋ ಭವ ||
ಸರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸೌಮ್ಯ ಅಥವಾ ಅಹಿಂಸಾ ಭಾವ ಉಚಿತವಾಗಲಾರದು. ದುಷ್ಟರ, ಉಗ್ರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯೇ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ. ಸೂರ್ಯನು ಮುಂಜಾನೆ, ಸಂಜೆ, ತನ್ನ ಕೋಮಲ, ಹೊಂಗಿರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದರೂ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಖರ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉಗ್ರ ದಮನವಾಗದೆ, ಶಾಂತಿ, ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  413
ತಿಲೇ ತೈಲಂ ಗವಿ ಕ್ಷೀರಂ ಕಾಷ್ಠೇ ವಾ ಪಾವಕಂ ತಥಾ |
ಧಿಯಾ ಧೀರೋ ವಿಜಾನೀಯಾತ್
ಉಪಾಯಾಶ್ಚಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ||
ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗಾಣ, ಅಥವಾ ಯಂತ್ರದ ಉಪಯೋಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಹಸುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇದೆ. ಹಾಲು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಕೆಚ್ಚಲಿನಿಂದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಮಥಿಸಬೇಕು. ಸಾಧಕ ಧೀರರು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  412
ಅಪಿ ನಿಪುಣತರಮಧೀತಂ ಧುರ್ವಿನಯಾರೂಢಚೇತಸಃ ಪುಂಸಃ|
ಮಣಿರಿವ ಫಣಿಫಣವರ್ತೀ ಪ್ರಭವತಿ ಶೋಕಾಯ ಲೋಕಾನಾಮ್||

-ಹರಿಹರ ಸುಭಾಷಿತ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯೆಯಾದರೂ ದುಷ್ಟನಲ್ಲಿದ್ದರೆ,ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನದಂತೆ ಜನರ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  411
ಅಸಾರೇ ಖಲು ಸಂಸಾರೇ ಸುಖಭ್ರಾಂತಿಃ ಶರೀರಿಣಾಮ್ |
ಲಾಲಾಪಾನಮಿವಾಂಗುಷ್ಟೇ ಬಾಲಾನಾಂ ಸ್ತನ್ಯ ವಿಭ್ರಮಃ||
ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನಿಟ್ಟು ಚೀಪುತ್ತಾ ಜೊಲ್ಲನ್ನೇ ಸ‌್ತನ್ಯವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ, ನಿಸ್ಸಾರವಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  410
ದುರಾತ್ಮಾ ಗರ್ಹ್ಯತೇ ವಿಜ್ಞೈಃ ನಿರ್ದೋಷಸ್ತು ಪ್ರಶಂಸ್ಯತೇ |
ವೃಶ್ಚಿಕಾ ಹನ್ಯತೇ ಲೋಕೈಃ ಗರುಡಸ್ತು ಪ್ರಣಮ್ಯತೇ ||
ಸಜ್ಜನರು ದುರ್ಜನರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರೂ, ದೋಷಯುಕ್ತ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ದೂರ ಇರುವವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಅವರ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಚೇಳು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಕಡಿದು ಹಿಂಸಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಹರಣ ಮಾಡಿ ಜನೋಪಕಾರಿಯಾದ ಗರುಡನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  409
ಪತ್ಯುರಾಜ್ಞಾಂ ವಿನಾ ನಾರೀ ಉಪೋಷ್ಯ ವ್ರತಚಾರಿಣೀ |
ಆಯುಷ್ಯಂ ಹರತೇ ಭರ್ತುಃ ಸಾ ನಾರೀ ನರಕಂ ವೃಜೇತ್ ||
ಗೃಹಿಣಿಯು ಪತಿಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ವ್ರತ ಉಪಾಸನೆ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಪತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದ ಉಪವಾಸಾದಿ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪತಿಯ ಆಯುಷ್ಯವು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನಾರಿಯು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  408
ಸರ್ವೌಷಧೀನಾಮಮೃತಾ ಪ್ರಧಾನಾ ಸರ್ವೇಷು ಸೌಖ್ಯೇಷ್ವಶನಂ ಪ್ರಧಾನಂ |ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವೇಷು ಗಾತ್ರೇಷು ಶಿರಃ ಪ್ರಧಾನಂ ||
ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತವು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜನವು ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಿರವು ಕಲಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  407
ಜರಾ ರೂಪಂ ಹರತಿ ಹಿ ಧೈರ್ಯಮಾಶಾ ಮೃತ್ಯುಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಧರ್ಮಚರ್ಯಾಮಸೂಯಾ |
ಕಾಮೋ ಹ್ರಿಯಂ ವೃತ್ತಮನಾರ್ಯಸೇವಾ ಕ್ರೋಧಃ ಶ್ರಿಯಂ ಸರ್ವಮೇವಾಭಿಮಾನಃ ||
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ , ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ತಾಳ್ಮೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾವು ಜೀವನದ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ,ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅಸೂಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ,ಅತಿಯಾದ ಕಾಮ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮನಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹವಾಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಪ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತದೆ,ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  406
ನ ಚಾಗಮಾದೃತೇ ಧರ್ಮಸ್ತರ್ಕೇಣ ವ್ಯವತಿಷ್ಠತೇ|
ಋಷೀಣಾಮಪಿ ಯಜ್ಞಾನಂ ತದಪ್ಯಾಗಮಪೂರ್ವಕಮ್ ||
ಶಾಸ್ತ್ರದ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿಯ ತರ್ಕದಿಂದ ಧರ್ಮವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಋಷಿಗಳ (ಧರ್ಮ) ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರಪೂರ್ವಕವಾದದ್ದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  405
ಚಾರೋ ಯಸ್ಯ ವಿಚಾರಶ್ಚ ರಾಜ್ಞೋ ನಾಸ್ತೀಕ್ಷಣದ್ವಯಂ |
ತಸ್ಯಾಂಧದುಗ್ಧವದ್ರಾಜ್ಯಂ ಮಂತ್ರಿಮಾರ್ಜಾಲಗೋಚರಮ್||
ಗೂಢಚಾರ,ವಿಚಾರ,ಇವೆರಡು ರಾಜನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು. ಅವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯವು, ಕುರುಡನೆದುರಿಗಿನ ಹಾಲಿನಂತೆ, ಮಂತ್ರಿಯೆಂಬ ಬೆಕ್ಕಿನ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  404
ಆಶಾಯಾ ಯೇ ದಾಸಾಃ ತೇ ದಾಸಾಃ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ ।
ಆಶಾ ಯೇಶಾಂ ದಾಸೀ ತೇಷಾಂ ದಾಸಾಯತೇ ಲೋಕಃ ॥
ಆಸೆಗೆ ಯಾರು ದಾಸರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಕಲಲೋಕಕ್ಕೂ ದಾಸರೇ. ಯಾರಿಗೆ ಆಸೆಯೇ ದಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕವೇ ದಾಸನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  403
ಆಲಸ್ಯಂ ಹಿ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಶರೀರಸ್ಥೋ ಮಹಾನ್ ರಿಪುಃ ।
ನಾಸ್ತ್ಯುದ್ಯಮಸಮೋ ಬಂಧುಃ ಕುರ್ವಾಣೋ ನಾವಸೀದತಿ ॥
ಆಲಸ್ಯವು ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರದೊಳಗೇ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಬಂಧುವೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  402
ತದಾತ್ವೇ ನೂತನಂ ಸರ್ವಂ ಆಯತ್ಯಾಂ ಚ ಪುರಾತನಂ |
ನ ದೋಷಾಯೈ ತದುಭಯಂ ನ ಗುಣಾಯ ಚ ಕಲ್ಪತೇ ||
ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಹ ಅದರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಾಲ ಕಳೆದರೆ ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹೊಸತನವಾಗಲೀ ಹಳೆಯತನವಾಗಲೀ ಗುಣದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  401
ಶುಷ್ಕೇಣೈಕೇನ ವೃಕ್ಷೇಣ ವನಂ ಪುಷ್ಪಿತ ಪಾದಪಂ ।
ಕುಲಂ ಚಾರಿತ್ರ ಹೀನೇನ ಪುರುಷೇಣೇವ ದಹ್ಯತೇ ॥
ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಮರವಿದ್ದರೂ ಕಾಡುಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ತಾನು ಉರಿದು ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಹಸಿರು ಮರಗಳ ವನವನ್ನೇ ದಹಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟನಡತೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇಡೀ ಕುಲವು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  400
ಕಶ್ಚಿದಾಮ್ರವನಂ ಛಿತ್ವಾ ಪಾಲಾಶಾಂಶ್ಚ ನಿಷಿಂಚತಿ |
ಪುಷ್ಪಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಫಲೇ ಗೃಧ್ನುಃ ಸ ಶೋಚತಿ ಫಲಾಗಮೇ ||
ಹೂವಿನ ಆಡಂಬರವನ್ನು ಕಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣುದೊರೆಯುವುದೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾವಿನ ತೋಪುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಮುತ್ತುಗದ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದರೆ ಏನಾಗುವುದು ? ಅದು ಹಣ್ಣುಬಿಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಥೆ ಪಡಬೇಕಾಗುವುದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  399
ಜಾತ ಮಾತ್ರಂ ನ ಯಃ ಶತ್ರುಂ ವ್ಯಾಧಿಂ ಚ ಪ್ರಶಮಂ ನಯೇತ್ |
ಮಹಾಬಲೋsಪಿ ತೇನೈವ ವೃದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ ಹನ್ಯತೇ ||
ಯಾರು ಶತ್ರುವನ್ನೂ ರೋಗವನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವನು ಎಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಶತ್ರು ಹಾಗೂ ರೋಗ ದಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  398
ಸ್ವರ್ಗೋ ಧನಂ ವಾ ಧಾನ್ಯಂ ವಾ ವಿದ್ಯಾಃ ಪುತ್ರಾಸ್ಸುಖಾನಿ ಚ|
ಗುರುವೃತ್ತನುರೋಧೇನ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್||
ಸ್ವರ್ಗವಾಗಲೀ,ಹಣವಾಗಲೀ,ಧಾನ್ಯವಾಗಲೀ,ವಿದ್ಯೆಯಾಗಲೀ,ಮಕ್ಕಳಾಗಲೀ, ಸುಖವಾಗಲೀ,ಯಾವುದೇ ಆಗಲೀ ಗುರುಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ದುರ್ಲಭವಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  397
ಲೋಭಮೂಲಾನಿ ಪಾಪಾನಿ ವ್ಯಾಧಯೋ ರಸಮೂಲಕಾಃ |
ಸ್ನೇಹಮೂಲಾನಿ ದುಃಖಾನಿ ತ್ರೀಣಿ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸುಖೀ ಭವೇತ್ ||
ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಮೂಲ.ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಸವು ಮೂಲ. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಮೂಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸುಖಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  396
ನಷ್ಟಂ ಮೃತಮತಿಕ್ರಾಂತಂ ನಾನುಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ|
ಪಂಡಿತಾನಾಂ ಚ ಮೂರ್ಖಾಣಾಂ ವಿಶೇಷೋsಯಂ ಯತಃ ಸ್ಮೃತಃ||
ನಷ್ಟವಾದುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೃತನಾದವನಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಹೋದುದಕ್ಕೆ ,ಬುದ್ಧಿವಂತರು ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ ..ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೂ ಮೂರ್ಖರಿಗೂ ಇರುವ ವಿಶೇಷವು ಇದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  395
ಗಚ್ಛತ್ಪಿಪೀಲಿಕಾಯಾತಿ ಯೋಜನಾನಾಂಶತಾನ್ಯಪಿ
ಅಗಚ್ಛನ್ವೈನತೇಯೋಪಿ ಪದಮೇಕಂನಗಚ್ಛತಿ
ಚಲಿಸುತ್ತ ಇರುವ ಇರುವೆ ನೂರಾರು ಮೈಲಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು ಚಲಿಸದೇ ಇರುವುದು ಗರುಡವೇ ಆದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  394
ಅನಿತ್ಯಾನಿ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಭವೋ ನೈವ ಶಾಶ್ವತಃ |
ನಿತ್ಯಂ ಸಂನಿಹಿತೋ ಮೃತ್ಯುಃ
ಕರ್ತವ್ಯೋ ಧರ್ಮಸಂಗ್ರಹಃ ||
ದೇಹವು ನಶ್ವರವಾದವು,ಸಂಪತ್ತೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಮೃತ್ಯು ಸದಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  393
ಬಾಲ್ಯೇ ಕ್ರೀಡನಕಾಸಕ್ತಾ ಯೌವನೇ ವಿಷಯೋನ್ಮುಖಾಃ |
ಅಜ್ಞಾ ನಯಂತ್ಯಶಕ್ತ್ಯಾ ಚ ವಾರ್ಧಕ್ಯಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ ||
-ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ
ಮೂರ್ಖರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರಾಗಿಯೂ, ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾಸಕ್ತರಾಗಿಯೂ ಮದಿತನವನ್ನು ಶಕ್ತಯಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  392
ರೋಹತೇ ಸಾಯಕೈರ್ವಿದ್ಧಂ ವನಂ ಪರಶುನಾ ಹತಂ |
ವಾಚಾ ದುರುಕ್ತಂ ಭೀಭತ್ಸಂ ನ ಸಂರೋಹತಿ ವಾಕ್ಕ್ಷತಮ್||
- ಮಹಾಭಾರತ
ಬಾಣಗಳಿಂದಾದ ಗಾಯ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕಡಿದ ವನವು ಚಿಗುರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕಾದ ಗಾಯ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಗುಣವಾಗದು...
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  391
ನ ಗೃಹಂ ಗೃಹಮಿತ್ಯಾಹುಃ ಗೃಹಿಣೀ ಗೃಹಮುಚ್ಯತೇ |
ಗೃಹಂ ತು ಗೃಹಿಣೀ ಹೀನಂ ಅರಣ್ಯ ಸದೃಶಂ ಭವೇತ್ ||
- ಮಹಾಭಾರತ
ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಗೃಹವೆಂದು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಗೃಹಿಣಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡವು ಗೃಹವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದದ್ದು
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  390
ಪ್ರಾಯೋ ಮುಮುಕ್ಷವಸ್ತೇಷಾಂ ಕೇಚನೈವ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ|
ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿನ್ಮುಚ್ಯೇತ ಸಿಧ್ಯತಿ||

ಬಾಗವತ-೬-೧೪-೪
ಎಲೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಕೆಲವೇ ಕಲವರು! ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  389
ಸಾಹಿತ್ಯವಿದ್ಯಾಹೀನಾನಾಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿದಾಮಪಿ |
ಸಮಾಜಂ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಸಮಜಂ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿನಃ ||
-ಸಭಾರಂಜನಶತಕ
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪಶುಗಳ ಗುಂಪು ಎಂದು ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  388
ಸಂಗ್ರಹೈಕಪರಃ ಪ್ರಾಯಃ ಸಮುದ್ರೋsಪಿ ರಸಾತಲೇ |
ದಾತಾರಂ ಜಲದಂ ಪಶ್ಯ ಗರ್ಜಂತಂ ಭುವನೋಪರಿ ||
-ಭೋಜಪ್ರಬಂಧ
ಕೇವಲ ಕೂಡಿಹಾಕುವವನು ಸಮುದ್ರನಾದರೂ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೋಡವನ್ನು ನೋಡು ಭುಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  387
ಸತ್ಯಪಿ ಚ ಸುಕೃತಕರ್ಮಾಣಿ ದುರ್ನೀತಿಶ್ಚೇತ್ ಶ್ರಿಯಂ ಹರತ್ಯೇವ |
ತೈಲೈಃ ಸದೋಪಯುಕ್ತಾಂ ದೀಪಶಿಖಾಂ ವಿದಲಯತಿ ಹಿ ವಾತಾಲಿಃ || - ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ
ಪುಣ್ಯದ ಬಲವಿದ್ದರೂ ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದರೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ದೀಪವನ್ನು ಆರಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  386
ಸಂತೋಷಕ್ಷತಯೇ ಪುಂಸಾಮಾಕಸ್ಮಿಕಧನಾಗಮಃ |
ಸರಸಾಂ ಸೇತುಭೇದಾಯ ವರ್ಷೌಘಃ ಸ ಚ ನ ಸ್ಥಿರಃ || -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತುಬಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  385
ಜನ್ಮೇದಂ ವಂಧ್ಯತಾಂ ನೀತಂ ಭವಭೋಗೋಪಲಿಪ್ಸಯಾ |
ಕಾಚಮೂಲ್ಯೇನ ವಿಕ್ರೀತಃ
ಹಂತ ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ಮಯಾ||
-ಶಾಂತಿ ಶತಕ
ಸಂಸಾರದ ಸುಖಭೋಗದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಮಾಡಿದೆನು. ಅಯ್ಯೋ, ಚಿಂತಾಮಣಿಯನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟೆನು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  384
ಪ್ರದೋಷೇ ದೀಪಕಶ್ಚಚಂದ್ರ‌ಃ ಪ್ರಭಾತೆ ದೀಪಕೋ ರವಿ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ದೀಪಕೋ ಧರ್ಮ‌ಃ ಸುಪುತ್ರೋ ಕುಲದೀಪಕ‌ಃ |
ಸಾಯಂಕಾಲವನ್ನು ಚಂದ್ರ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ ಬೆಳಗನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಸುಪುತ್ರ ಕುಲವನ್ನೇ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  383
ಆಪದರ್ಥಂ ಧನಂ ರಕ್ಷೇತ್ ದಾರಾನ್ರಕ್ಷೇದ್ಧನೈರಪಿ |
ಆತ್ಮಾನಂ ಸತತಂ ರಕ್ಷೇತ್ ದಾರೈರಪಿ ಧನೈರಪಿ||
ಕಷ್ಟಕಾಲಕ್ಕೆಂದು ಹಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಡಬೇಕು. ಹಣದಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಹಣ, ಹೆಂಡತಿ ಇವುಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  382
ಕಿಂ ದಾತುರಖಿಲೈರ್ದೋಷೈಃ ಕಿಂ ಲುಬ್ಧಸ್ಯಾಖಿಲೈರ್ಗುಣೈಃ |
ನಲೋಭಾದಧಿಕೋ ದೋಷೋ
ನದಾನಾದಧಿಕೋ ಗುಣಃ ||
ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೋಷಗಳಿದ್ದರೇನು? ಲೋಭಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿದ್ದರೇನು? ಲೋಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೋಷವಿಲ್ಲ ದಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣವಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  381
ವೈರಾಗ್ಯಮಿವ ವೃದ್ಧಾನಾಂ ಔಚಿತ್ಯಂ ಮಹತಾಮಿವ |
ಶುಚಿಶೀಲಮಿವಾರ್ಯಾಣಾಂ ಸತ್ಯಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ವಿಭೂಷಣಮ್ ||
ರಾಮಾಯಣ ಮಂಜರೀ,ಅರಣ್ಯ-೨೭
ವೃದ್ಧರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವೂ, ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಔಚಿತ್ಯವೂ , ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನಡತೆಯೂ ಭೂಷಣ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜನಿಗೆ ಸತ್ಯವೇ ಭೂಷಣ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  380
ಕಿಂ ದಾತುರಖಿಲೈರ್ದೋಷೈಃ ಕಿಂ ಲುಬ್ಧಸ್ಯಾಖಿಲೈರ್ಗುಣೈಃ |
ನಲೋಭಾದಧಿಕೋ ದೋಷೋ ನದಾನಾದಧಿಕೋ ಗುಣಃ ||
ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೋಷಗಳಿದ್ದರೇನು? ಲೋಭಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿದ್ದರೇನು? ಲೋಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೋಷವಿಲ್ಲ ದಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣವಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  379
ಅನಾಗತವಿಧಾನಂ ತು ಕರ್ತವ್ಯಂ ಶುಭಮಿಚ್ಛತಾಂ |
ಆಪದಾಶಂಕಮಾನೇನ ಪುರುಷೇಣ ವಿಪಶ್ಛಿತಾ ||
ಮುಂದೆ ಅನರ್ಥವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆಯಿದ್ದಾಗ ಶುಭವನ್ನು ಬಯಸುವ ವಿವೇಕಿಯು ಮೊದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  378
ನಿಂದಂತು ನೀತಿನಿಪುಣಾ ಯದಿ ವಾ ಸ್ತುವಂತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಮಾವಿಶತು ಗಚ್ಛತು ವಾ ಯಥೇಷ್ಟಮ್ |
ಅದ್ಯೈವ ವಾ ಮರಣಮಸ್ತು ಯುಗಾಂತರೇ ವಾ ನ್ಯಾಯಾತ್ಪಥಃ ಪ್ರವಿಚಲಂತಿ ಪದಂ ನ ಧೀರಾಃ ||
ನೀತಿನಿಪುಣರು ನಿಂದಿಸಲಿ ಹೊಗಳಲಿ, ಸಂಪತ್ತು ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಟುಹೋಗಲಿ, ಸಾವು ಈಗಲೇ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಂಗಲಿ, ಧೀರರಾದವರು ನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕದಲುವದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  377
ಸಂಯೋಗೋ ಹಿ ವಿಯೋಗಸ್ಯ ಸಂಸೂಚಯತಿ ಸಂಭವಮ್ |
ಅನತಿಕ್ರಮಣೀಯಸ್ಯ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯೋರಿವಾಗಮಮ್ ||
ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ವಿಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಸಾವಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  376
ಯನ್ಮಾತಾಪಿತರೌ ವೃತ್ತಂ ತನಯೇ ಕುರುತಸ್ಸದಾ|
ನ ಸುಪ್ರತಿಕರಂ ತತ್ತು ಮಾತ್ರಾ ಪಿತ್ರಾ ಚ ಯತ್ಕೃತಮ್||

-ರಾಮಾಯಣ,
ಅಯೋಧ್ಯಾ೧೧೧-೯ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಲಹುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಯಾವ ಮಗನಿಗೂ ತಂದೆತಾಯಿಯರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  375
ಶಾಂತಾ ಮಹಾಂತೋ ನಿವಸಂತಿ ಸಂತೋ ವಸಂತವಲ್ಲೋಕಹಿತಂ ಚರಂತಃ |
ತೀರ್ಣಾಃ ಸ್ವಯಂ ಭೀಮಭವಾರ್ಣವಂ ಜನಾನ್ ಅಹೇತುನಾನ್ಯಾನ್ ಅಪಿ ತಾರಯಂತಃ ||
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು, ಜೀವನೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವುದು ವಸಂತ ಋತು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಚಿಗುರಿನೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರಾಗಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಜ್ಜನರೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ. ಭೀಕರವಾದ ಸಂಸಾರಸಾಗರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ದಾಟುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರನ್ನೂ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಜ್ಜನರು ವಸಂತ ಋತುವಿನಂತೆ ಸದಾ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  374
ಶಾಂತಾ ಮಹಾಂತೋ ನಿವಸಂತಿ ಸಂತೋ ವಸಂತವಲ್ಲೋಕಹಿತಂ ಚರಂತಃ |
ತೀರ್ಣಾಃ ಸ್ವಯಂ ಭೀಮಭವಾರ್ಣವಂ ಜನಾನ್ ಅಹೇತುನಾನ್ಯಾನ್ ಅಪಿ ತಾರಯಂತಃ ||
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು, ಜೀವನೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವುದು ವಸಂತ ಋತು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಚಿಗುರಿನೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರಾಗಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಜ್ಜನರೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ. ಭೀಕರವಾದ ಸಂಸಾರಸಾಗರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ದಾಟುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರನ್ನೂ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಜ್ಜನರು ವಸಂತ ಋತುವಿನಂತೆ ಸದಾ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  373
ನ ಕಿಂಚದಪಿ ಕುರ್ವಾಣಃ ಸೌಖ್ಯೈರ್ದುಃಖಾನ್ಯಪೋಹತಿ |
ತತ್ರಸ್ಯ ಕಿಮಪಿ ದ್ರವ್ಯಂ ಯೋ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಿಯೋ ಜನಃ ||
ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತಮ್
ನಮಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರೋ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದಲೆ, ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೇ ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಲ್ಲರು. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹತ್ತರ ಗುಣ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  372
ಕೀರ್ತಿರಕ್ಷಣಮಾದಿಷ್ಟಂ ಕೀರ್ತಿರ್ಹಿ ಪರಮಂ ಧನಮ್|
ನಷ್ಟಕೀರ್ತೇರ್ಮನುಷ್ಯಸ್ಯ ಜೀವಿತಂ ನಿಷ್ಫಲಂ ಸ್ಮೃತಮ್||
ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ
ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಿರಿಯರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೀರ್ತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಶ್ವರ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಮನುಷ್ಯನ ಕೀರ್ತಿಯು ಹಾಳಾದರೆ ಅವನ ಜೀವನವು ವ್ಯರ್ಥ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  371
ಪ್ರಸಹ್ಯಮಣಿಮುದ್ಧರೇನ್ಮಕರವಕ್ತ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಂತರಾತ್ |
ಸಮುದ್ರಮಪಿಸಂತರೇತ್ಪ್ರಚಲದೂರ್ಮಿಮಾಲಾಕುಲಮ್ ||
ಭುಜಂಗಮಪಿ ಕೋಪಿತಂ ಶಿರಸಿ ಪುಷ್ಪವದ್ಧಾರಯೇತ್ |||
ನ ತು ಪ್ರತಿನಿವಿಷ್ಟಮೂರ್ಖಜನಚಿತ್ತಮಾರಾಧಯೇತ್ ||||
-ನೀತಿಶತಕ-೨
ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ರತ್ನವನ್ನೂ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು. ಅಲೆಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಏಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷುಬ್ಧವಾದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕೂಡಾ ದಾಟಬಹುದು. ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಹಾವನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಹೂವಿನಂತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಠಮಾರಿಯಾದ ಮೂರ್ಖನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವದೇ ಇಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  370
ಯನ್ಮಾತಾಪಿತರೌ ವೃತ್ತಂ ತನಯೇ ಕುರುತಸ್ಸದಾ|
ನ ಸುಪ್ರತಿಕರಂ ತತ್ತು ಮಾತ್ರಾ ಪಿತ್ರಾ ಚ ಯತ್ಕೃತಮ್||

-ರಾಮಾಯಣ,
ಅಯೋಧ್ಯಾ೧೧೧-೯ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಲಹುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಯಾವ ಮಗನಿಗೂ ತಂದೆತಾಯಿಯರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  369
ಸುಹೃದ್ಭಿರಾಪ್ತೈರಸಕೃದ್ವಿಚಾರಿತಂ ಸ್ವಯಂ ಚ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಪ್ರವಿಚಾರಿತಾಶ್ರಯಂ |
ಕರೋತಿ ಕಾರ್ಯಂ ಖಲು ಯಃ ಸ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಸ ಏವ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಯಶಸಾಂ ಚ ಭಾಜನಮ್ ||
-ಪಂಚತಂತ್ರ, ಕಾಕೋಲೂಕೀಯ-೧೧೩
ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರು ಅನೇಕ ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ತಾನೂ ಸಹ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಸಂಪತ್ತಿಗೂ,ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  368
ಅಮಂತ್ರಮಕ್ಷರಂ ನಾಸ್ತಿ ವನಸ್ಪತಿರನೌಷಧಮ್ |
ಅಯೋಗ್ಯಃ ಪುರುಷೋ ನಾಸ್ತಿ ಯೋಜಕಸ್ತತ್ರ ದುರ್ಲಭಃ ||
-ಸಮಯೋಚಿತಪದ್ಯಮಾಲಿಕಾಮಂತ್ರವಲ್ಲದ ಅಕ್ಷರವಿಲ್ಲ. ಔಷಧವಲ್ಲದ ಮೂಲಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಅಯೋಗ್ಯನಾದ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜಕನು ದುರ್ಲಭ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  367
ಅದತ್ತದಾನಾಚ್ಚ ಭವೇದ್ ದರಿದ್ರಃ ದರಿದ್ರಭಾವಾಚ್ಚ ಕರೋತಿ ಪಾಪಮ್ l
ಪಾಪಪ್ರಭಾವಾತ್ ನರಕಂ ಪ್ರಯಾತಿ ಪುನಃ ದರಿದ್ರಃ ಪುನರೇವ ಪಾಪೀ ll
ದಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಡವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬಡತನದಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನರಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನರಕವೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಪಾಪಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  366
ಬಾಲಸಖಿತ್ವಮಕಾರಣಹಾಸ್ಯಮ್ ಸ್ತ್ರೀಷು ವಿವಾದಮಸಜ್ಜನಸೇವಾ|
ಗರ್ದಭಯಾನಮಸಂಸ್ಕೃತವಾಣೀ ಷಡ್ಭಿರ್ನಾ ಲಘುತಾಮುಪಯಾತಿ||
ಬಾಲಕರೊಡನೆ ಗೆಳೆತನ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಹಾಸ್ಯ, ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ವೇಳೆ ವಿವಾದ, ದುರ್ಜನರ ಸೇವೆ, ಕತ್ತೆಯ ಸವಾರಿ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಲ್ಲದ ಮಾತು, ಈ ಆರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನು ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  365
ಅಗುಣಸ್ಯ ಹತಂ ರೂಪಂ ಅಶೀಲಸ್ಯ ಹತಂ ಕುಲಂ |
ಅಸಿದ್ಧೇಸ್ತು ಹತಾ ವಿದ್ಯಾ ಅಭೋಗಸ್ಯ ಹತಂ ಧನಂ ||
ಗುಣವಿಲ್ಲದವನ ರೂಪ, ಶೀಲಕಳೆದುಕೊಂಡವನ ಕುಲ, ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದವನ ವಿದ್ಯೆ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವಿದ್ದೂ ಅನುಭವಿಸದವನ ಸಂಪತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೂ ಸತ್ತಂತೆ (ಮೃತಸಮಾನ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  364
ಅಕಾರಣಾವಿಷ್ಕೃತವೈರದಾರುಣಾತ್ ಅಸಜ್ಜನಾತ್ಕಸ್ಯ ಭಯಂ ನ ಜಾಯತೇ |
ವಿಷಂ ಮಹಾಹೇರಿವ ಯಸ್ಯ ದುರ್ವಚಃ ಸದುಃಸಹಂ ಸನ್ನಿಹಿತಂ ಸದಾ ಮುಖೆ ||
-ಕಾದಂಬರೀ
ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಹಗೆತನವನ್ನು ತೋರುವ ದುಷ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಭಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ.! ಸರ್ಪದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷವಿರುವಂತೆ ಇವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿಸಲಾಗದ ದುಷ್ಟಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  363
ಪೃಥವ್ಯಾಂ ತ್ರೀಣಿ ರತ್ನಾನಿ ಜಲಮನ್ನಂ ಸುಭಾಶಿತಂ |
ಮೂಢೈಃ ಪಾಷಾಣಖಂಡೇಷು ರತ್ನಸಂಜ್ಞಾ ವಿಧೀಯತೇ ||
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಥವಾದ ರತ್ನಗಳು ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಇರುವುದು. ಜಲ,ಆಹಾರ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ಆದರೆ ಮೂರ್ಖರು ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನ ರತ್ನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  362
ನಯಸ್ಯ ವಿನಯೋ ಮೂಲಂ ವಿನಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರನಿಶ್ಚಯಃ|
ವಿನಯೋ ಹೀಂದ್ರಿಯಜಯಃ ತದ್ಯುಕ್ತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಮೃಚ್ಛತಿ||
ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ
ನೀತಿಗೆ ಮೂಲ ವಿನಯ, ವಿನಯವೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಖಚಿತವಾದ ಅರಿವು. ವಿನಯವೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯವೂ ಹೌದು. ಅದನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  361
ಸಂಸದಿ ತದೇವ ಭೂಷಣಮುಪಕಾರಕಮವಸರೇ ಧನಂ ಮುಖ್ಯಮ್|
ಸೂಕ್ತಂ ದಧತಿ ಸುವರ್ಣಂ ಕಲ್ಯಾಣಮನರ್ಘಮಿಹ ಧನ್ಯಾಃ||
ಸುಭಾಷಿತರತ್ನ ಭಾಂಡಾಗಾರ
ಸುಭಾಷಿತವನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲಂಕಾರದಂತೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣದಂತೆ ಉಪಕಾರಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಕರವಾದ, ಚಿನ್ನದಂತೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸುಭಾಷಿತವನ್ನು ತಿಳಿದವರೆ ಧನ್ಯರು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  360
ನ ಕಶ್ಚಿದಪಿ ಜಾನಾತಿ ಕಿಂ ಕಸ್ಯ ಶ್ವೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ |
ಅತಃ ಶ್ವಃ ಕರಣೀಯಾನಿ ಕುರ್ಯಾದದ್ಯೈವ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ||
ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವಾಗ, ಏನಾಗ ಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾದವನಿಗೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ರೋಗಗ್ರಸ್ತನಾದವನು ದಿನ ಕಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು, ಸತ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಎಂದು ಮುಂದೂಡದೆ ಇಂದೇ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯನಾಗಬೇಕು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  359
ಅನ್ಯವಾದೀ ಕ್ರಿಯಾದ್ವೇಷೀ ನೋಪಸ್ಥಾಯೀ ನಿರುತ್ತರಃ |
ಆಹೂತಃ ಪ್ರಪಲಾಯೀ ಚ ಹೀನಃ ಪಂಚವಿಧಃ ಸ್ಮ್ರತಃ ||
ಕೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡುವುದು. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದು. ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾರದಿರುವುದು. ಯಾರಾದರೂ, ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದು. ಯಾರಾದರೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವುದು. ಈ ಐದು ಗುಣಹೀನನ ಲಕ್ಷಣಗಳು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  358
ಯ ಉದ್ಯತಮನಾದೃತ್ಯ ಕೀನಾಶಮಭಿಯಾಚತೇ |
ಕ್ಷೀಯತೇ ತದ್ಯಶಃ ಸ್ಫೀತಂ ಮಾನಶ್ಚಾವಜ್ಞಯಾ ಹತಃ ||
-ಭಾಗವತ-೩-೨೨-೧೩
ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನಾದರಿಸಿ ನೀಚನನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನ ವಿಪುಲವಾದ ಕೀರ್ತಿಯು ನಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಗೌರವವು ನಶಿಸುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  357
ಕಸ್ಮಾದಿಂದುರಸೌ ಧಿನೋತಿ ಜಗತೀಂ ಪೀಯೂಷಗರ್ಭೈಃ ಕರೈಃ |
ಕಸ್ಮಾದ್ವಾ ಜಲಧಾರಯೈಷ ಧರಣೀಂ ಧಾರಾಧರಃ ಸಿಂಚತಿ ||
ಭ್ರಾಮಂ ಭ್ರಾಮಮಯಂ ಚ ನಂದಯತಿ ವಾ ಕಸ್ಮಾತ್ತ್ರಿಲೋಕೀಂ ರವಿಃ |||
ಸಾಧೂನಾಂ ಹಿ ಪರೋಪಕಾರಕರಣೇ ನೋಪಾಧ್ಯಪೇಕ್ಷಂ ಮನಃ ||||
-ಭಾವವಿಲಾಸ
ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ ಅಮೃತಮಯವಾದ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚಂದ್ರನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆನಂದಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ? ಮೋಡವು ಜಲಧಾರೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏಕೆ ತೋಯಿಸುತ್ತದೆ? ಸೂರ್ಯನು ಸದಾ ಅಲೆಯುತ್ತ ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಏಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ? ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  356
ಸತ್ಯಂ‌ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಮಪ್ರಿಯಂ|
ಪ್ರಿಯಂ ಚ ನಾನೃತಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಏಷಃ ಧರ್ಮಃ ಸನಾತನಃ||
(ಮನು ಸ್ಮೃತಿ-೪,೧೩೮)
ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು-ಅದು ಪ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಡಬಾರದು. ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನೂ ಹೇಳಬಾರದು-ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  355
ಯತ್ ಕೃತ್ವಾ ಮ ಭವೇದ್ಧರ್ಮೋ ನ ಕೀರ್ತಿರ್ನ ಯಶೋ ಭುವಿ |
ಶರೀರಸ್ಯ ಭವೇತ್ ಖೇದಃ ಕಸ್ತತ್ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರೇತ್ ||
-ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯ ೫೦-೧೯
ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲವೋ,ಕೀರ್ತಿ ಇಲ್ಲವೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿಲ್ಲವೋ ಕೇವಲ ದೇಹಾಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಆಗುವುದೋ ಅಂಥಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವನು ಮಾಡಿಯಾನು..
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  354
ಸಂತಪ್ತಯಸಿ ಸಂಸ್ಥಿ ತಸ್ಯ ಪಯಸೋ ನಾಮಾಪಿ ನ ಜ್ಞಾಯತೇ |
ಮುಕ್ತಾಕಾರತಯಾ ತದೇವ ನಳಿನೀಪತ್ರಸ್ಥಿತಂ ರಾಜತೇ ||
ಸ್ವಾತ್ಯಾಂ ಸಾಗರಶುಕ್ತಿಸಂಪುಟಗತಂ ತನ್ಮೌಕ್ತಿಕಂ ಜಾಯತೇ |||
ಪ್ರಾಯೇಣಾಧಮಮಧ್ಯಮೋತ್ತಮಗುಣಃ ಸಂಸರ್ಗತೋ ಜಾಯತೇ ||||
-ನೀತಿಶತಕ-95
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೆಸರೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಮಲದ ಎಲೆಯಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವಾತೀಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪೇಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮುತ್ತೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಧಮ,ಮಧ್ಯಮ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಸಹವಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  353
ಗುಣದೋಷೌ ಬುಧೋ ಗೃಹ್ಣನ್ನಿಂದುಕ್ಷ್ವೇಡಾವಿವೇಶ್ವರಃ
ಶಿರಸಃ ಶ್ಲಾಘತೇ ಪೂರ್ವಂ ಪರಂ ಕಂಠೇ ನಿಯಚ್ಛತಿ ||
ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಸಮುದ್ರಮಥನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ತನ್ನಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಬಂದ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದ ಚಂದ್ರನನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಘಾತುಕವಾದ ವಿಷವನ್ನೂ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನಂತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಮನೋಲಯವು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುಣದೋಷಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಯಾದಬಳಿಕ ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ್ದು ಕೂಡ ಜಾಣನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಶಿವನು ಮೋದಾವಹನಾದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆಂಬಂತೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ವಿಷವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅತ್ತ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನಲ್ಲವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  352
ಖಲಸಖ್ಯಂ ಪ್ರಾಙ್ಮಧುರಂ ವಯೋಂsತರಾಲೇ ನಿದಾಘದಿನಮಂತೇ |
ಏಕಾದಿಮಧ್ಯಪರಿಣತಿರಮಣೀಯಾ ಸಾಧುಜನಮೈತ್ರೀ ||
-ಸಮಯೋಚಿತಪದ್ಯಮಾಲಿಕಾ
ದುರ್ಜನರ ಸಂಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಧುರ, ವಯಸ್ಸು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ (ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ) ಮಧುರ. ಬೇಸಿಗೆಯಾದರೋ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ (ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ) ಮಧುರ, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವಾದರೋ ಆರಂಭ,ಮಧ್ಯ,ಅಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  351
ಸುಹೃದಿ ನಿರಂತರಚಿತ್ತೇ ಗುಣವತಿ ಭೃತ್ಯೇsನುವರ್ತಿನಿ ಕಲತ್ರೇ |
ಸ್ವಾಮಿನಿ ಸೌಹೃದಯುಕ್ತೇ ನಿವೇದ್ಯ ದುಃಖಂ ಸುಖೀ ಭವತಿ ||
-ಪಂಚತಂತ್ರ ಮಿತ್ರಭೇದ-೧೧೦
ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ, ಗುಣಶಾಲಿಯಾದ ಸೇವಕನಲ್ಲಿ, ತನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಡದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಯಜಮಾನನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನು ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  350
ಅಮಂತ್ರಮಕ್ಷರಂ ನಾಸ್ತಿ ವನಸ್ಪತಿರನೌಷಧಮ್ |
ಅಯೋಗ್ಯಃ ಪುರುಷೋ ನಾಸ್ತಿ ಯೋಜಕಸ್ತತ್ರ ದುರ್ಲಭಃ ||
-ಸಮಯೋಚಿತಪದ್ಯಮಾಲಿಕಾ
ಮಂತ್ರವಲ್ಲದ ಅಕ್ಷರವಿಲ್ಲ. ಔಷಧವಲ್ಲದ ಮೂಲಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಅಯೋಗ್ಯನಾದ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜಕನು ದುರ್ಲಭ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  349
ಬಾಲಸಖಿತ್ವಮಕಾರಣಹಾಸ್ಯಮ್ ಸ್ತ್ರೀಷು ವಿವಾದಮಸಜ್ಜನಸೇವಾ|
ಗರ್ದಭಯಾನಮಸಂಸ್ಕೃತವಾಣೀ ಷಡ್ಭಿರ್ನಾ ಲಘುತಾಮುಪಯಾತಿ||
ಬಾಲಕರೊಡನೆ ಗೆಳೆತನ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಹಾಸ್ಯ, ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ವೇಳೆ ವಿವಾದ, ದುರ್ಜನರ ಸೇವೆ, ಕತ್ತೆಯ ಸವಾರಿ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಲ್ಲದ ಮಾತು, ಈ ಆರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನು ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  348
ಯನ್ಮಾತಾಪಿತರೌ ವೃತ್ತಂ ತನಯೇ ಕುರುತಸ್ಸದಾ|
ನ ಸುಪ್ರತಿಕರಂ ತತ್ತು ಮಾತ್ರಾ ಪಿತ್ರಾ ಚ ಯತ್ಕೃತಮ್||

-ರಾಮಾಯಣ, ಅಯೋಧ್ಯಾ೧೧೧-೯
ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಲಹುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಯಾವ ಮಗನಿಗೂ ತಂದೆತಾಯಿಯರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  347
ನಿರ್ಧನಶ್ಚಾಪಿ ಕಾಮಾರ್ಥೀ ದರಿದ್ರಃ ಕಲಹಪ್ರಿಯಃ|
ಮಂದಶಾಸ್ತ್ರೋ ವಿವಾದಾರ್ಥೀ ತ್ರಿವಿಧಂ ಮೂರ್ಖಲಕ್ಷಣಮ್ ||
-ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ-೩೩
ಹಣವಿಲ್ಲದವನಾದರೂ ಆಸೆಗಳನ್ನರಸುವನು. ಬಡವನಾದರೂ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ವಾದ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವು ಮೂರೂ ಮೂರ್ಖರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  346
ಸುಹೃದ್ಭಿರಾಪ್ತೈರಸಕೃದ್ವಿಚಾರಿತಂ ಸ್ವಯಂ ಚ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಪ್ರವಿಚಾರಿತಾಶ್ರಯಂ |
ಕರೋತಿ ಕಾರ್ಯಂ ಖಲು ಯಃ ಸ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಸ ಏವ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಯಶಸಾಂ ಚ ಭಾಜನಮ್ ||
-ಪಂಚತಂತ್ರ, ಕಾಕೋಲೂಕೀಯ-೧೧೩
ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರು ಅನೇಕ ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ತಾನೂ ಸಹ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಸಂಪತ್ತಿಗೂ,ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  345
ಪರಚ್ಛಿದ್ರೇಷು ಹೃದಯಂ ಪರವಾರ್ತಾಸು ಚ ಶ್ರವಃ|
ಪರಮರ್ಮಣಿ ವಾಚಂ ಚ ಖಲಾನಾಮಸೃಜದ್ವಿಧಿಃ ||
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುವದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಕಿವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರ್ಮಭೇದಕವಾಗುವ ಮಾತು -ಈ ಮೂರನ್ನು ದುರ್ಜನರಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  344
ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ವರ್ತತೇ ಕಾಮ ಕಾರತಃ |
ನ ಸ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ ||
- ಭಗವದ್ಗೀತಾ ೧೬-೨೩
ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹಾಗು ಪರಮಗತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಸುಖವನ್ನೂ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  343
ಪ್ರಸಹ್ಯಮಣಿಮುದ್ಧರೇನ್ಮಕರವಕ್ತ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಂತರಾತ್ |
ಸಮುದ್ರಮಪಿಸಂತರೇತ್ಪ್ರಚಲದೂರ್ಮಿಮಾಲಾಕುಲಮ್ ||
ಭುಜಂಗಮಪಿ ಕೋಪಿತಂ ಶಿರಸಿ ಪುಷ್ಪವದ್ಧಾರಯೇತ್ |||
ನ ತು ಪ್ರತಿನಿವಿಷ್ಟಮೂರ್ಖಜನಚಿತ್ತಮಾರಾಧಯೇತ್ ||||
-ನೀತಿಶತಕ-೨
ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ರತ್ನವನ್ನೂ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು. ಅಲೆಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಏಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷುಬ್ಧವಾದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕೂಡಾ ದಾಟಬಹುದು. ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಹಾವನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಹೂವಿನಂತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಠಮಾರಿಯಾದ ಮೂರ್ಖನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವದೇ ಇಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  342
ಅದತ್ತದಾನಾಚ್ಚ ಭವೇದ್ ದರಿದ್ರಃ ದರಿದ್ರಭಾವಾಚ್ಚ ಕರೋತಿ ಪಾಪಮ್ l
ಪಾಪಪ್ರಭಾವಾತ್ ನರಕಂ ಪ್ರಯಾತಿ ಪುನಃ ದರಿದ್ರಃ ಪುನರೇವ ಪಾಪೀ ll
ದಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಡವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬಡತನದಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನರಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನರಕವೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಪಾಪಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  341
ಕುಸುಮಸ್ತಬಕಸ್ಯೇವ ವ್ಯಯೀ ವೃತ್ತಿರ್ಮನಸ್ವಿನಃ |
ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಾ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ ಶೀರ್ಯತೇ ವನ ಏವ ವಾ ||
-ನೀತಿಶತಕ-೩೧
ಮಾನವಂತನ ಇರುವುಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛದಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾದುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಶಿಸಿಹೋಗುವುದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  340
ಏಹ್ಯಾಗಚ್ಛ ಸಮಾಶ್ರಯಾಸನಮಿದಂ ಕಸ್ಮಾಚ್ಚಿರಾದ್ದೃಶ್ಯಸೇ |
ಕಾ ವಾರ್ತಾ ಹೃತಿದುರ್ಬಲೋsಸಿ ಕುಶಲಂ ಪ್ರೀತೋsಸ್ಮಿ ತೇ ದರ್ಶನಾತ್ ||
ಏವಂ ಯೇ ಸಮುಪಾಗತಾನ್ಪ್ರಣಯಿನಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದಯಂತ್ಯಾದರಾತ್ |||
ತೇಷಾಂ ಯುಕ್ತಮಶಂಕಿತೇನ ಮನಸಾ ಹರ್ಮ್ಯಾಣಿ ಗಂತುಂ ಸದಾ ||||
-ಪಂಚತಂತ್ರ,ಮಿತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ-೯೭
ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಏಕೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ? ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಬಹಳ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕುಶಲವೇ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಬಂದ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವರೋ ಅಂಥವರ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗುವುದು ಯುಕ್ತ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  339
ನಮಂತಿ ಫಲಿತಾ ವೃಕ್ಷಾಃ ನಮಂತಿ ಚ ಬುಧಾಜನಾಃ|
ಶುಷ್ಕ ಕಾಷ್ಠಾನಿ ಮೂರ್ಖಾಶ್ಚ ಭಿದ್ಯಂತೇ ನ ನಮಂತಿಚ ||
ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮರಗಳು ಬಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಜನರೂ ಸಹ ಬಾಗಿ ನೆಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಣಗಿದ ಮರಗಳೂ ಮತ್ತೂ ಮೂರ್ಖರು ಖಂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಬಾಗುವದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  338
ಅಗುಣಸ್ಯ ಹತಂ ರೂಪಂ ಅಶೀಲಸ್ಯ ಹತಂ ಕುಲಂ |
ಅಸಿದ್ಧೇಸ್ತು ಹತಾ ವಿದ್ಯಾ ಅಭೋಗಸ್ಯ ಹತಂ ಧನಂ ||
ಗುಣವಿಲ್ಲದವನ ರೂಪ, ಶೀಲಕಳೆದುಕೊಂಡವನ ಕುಲ, ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದವನ ವಿದ್ಯೆ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವಿದ್ದೂ ಅನುಭವಿಸದವನ ಸಂಪತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೂ ಸತ್ತಂತೆ (ಮೃತಸಮಾನ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  337
ಸರ್ವಾಃ ಸಂಪತ್ತಯಸ್ತಸ್ಯ ಸಂತುಷ್ಟಂ ಯಸ್ಯ ಮಾನಸಮ್ |
ಉಪಾನದ್ಗೂಢಪಾದಸ್ಯ ನನು ಚರ್ಮಾವೃತೇವ ಭೂಃ||
-ಹಿತೋಪದೇಶ, ಮಿತ್ರಲಾಭ ೧೦೯
ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೋ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತುಗಳೂ ಉಂಟು. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟವನ ಪಾಲಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಮ ಹಾಸಿದಂತೆ ತಾನೇ!
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  336
ಯಥಾ ಯಮಃ ಪ್ರಿಯದ್ವೇಷ್ಯೌ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕಾಲೇ ನಿಯಚ್ಚತಿ |
ತಥಾ ರಾಜ್ಞಾ ನಿಯಂತವ್ಯಾಃ ಪ್ರಜಾಸದ್ಧಿ ಯಮವ್ರತಂ ||
-ಮನುಸ್ಮೃತಿ ೯-೩೦೭
ಇವರು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು, ಇವರು ಬೇಡವಾದವರು ಎಂಬ ಬೇಧಭಾವವಿಲ್ಲದೇ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಮನು ಸಾಯಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೇ ಅರಸನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಯಮವ್ರತ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  335
ಯತ್ ಸ್ಯಾದಹಿಂಸಾಸಂಯುಕ್ತಂ ಸ ಧರ್ಮ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ |
ಅಹಿಂಸಾರ್ಥಾಯ ಭೂತಾನಾಂ ಧರ್ಮಪ್ರವಚನಂ ಕೃತಮ್ ||
ಮಹಾಭಾರತ, ಕರ್ಣಪರ್ವ 69-57
ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಧರ್ಮವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗಬಾರದೆಂದೇ ಧರ್ಮ ಪ್ರವಚನಗಳು ನೆಡೆದಿದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  364
ಅಕಾರಣಾವಿಷ್ಕೃತವೈರದಾರುಣಾತ್ ಅಸಜ್ಜನಾತ್ಕಸ್ಯ ಭಯಂ ನ ಜಾಯತೇ |
ವಿಷಂ ಮಹಾಹೇರಿವ ಯಸ್ಯ ದುರ್ವಚಃ ಸದುಃಸಹಂ ಸನ್ನಿಹಿತಂ ಸದಾ ಮುಖೆ ||
-ಕಾದಂಬರೀ
ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಹಗೆತನವನ್ನು ತೋರುವ ದುಷ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಭಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ.! ಸರ್ಪದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷವಿರುವಂತೆ ಇವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿಸಲಾಗದ ದುಷ್ಟಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  333
ಪೌರೋಹಿತ್ಯಂ ರಜನಿ ಚರಿತಂ ಗ್ರಾಮಣೀತ್ವಂ ನಿಯೋಗೋ |ಮಾಠಾಪತ್ಯಂ ಹ್ಯನೃತವಚನಂ ಸಾಕ್ಷಿವಾದಃ ಪರಾನ್ನಂ ||
ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷಃ ಖಲಜನರತಿಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ನಿರ್ದಯತ್ವಂ |||
ಮಾ ಭೂದೇವಂ ಮಮ ಪಶುಪತೇ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂರೇsಪಿ |||| -ಶಿವಾಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಸ್ತೋತ್ರ
ಪೌರೋಹಿತ್ಯ, ರಾತ್ರಿಸಂಚಾರ, ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರ, ಪರಸೇವೆ, ಮಠಾಧಿಪತಿಯ ಕೆಲಸ, ಸುಳ್ಳುಹೇಳುವುದು, ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದು, ಪರಾನ್ನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ್ವೇಷ, ದುರ್ಜನರ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಯೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟಕಾರಕವಾಗಿವೆ.ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ನನಗೆ ಇವು ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಇವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದೇ ಇರಲಿ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  332
ಸುಭಾಷಿತರಸಾಸ್ವಾದಬದ್ಧರೋಮಾಂಚಕಂಚುಕಾಃ |
ವಿನಾಪಿ ಕಾಮಿನೀಸಂಗಂ ಕವಯಃ ಸುಖಮಾಸತೇ ||
-ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ
ಸುಭಾಷಿತಗಳ ರಸಾನುಭವದಿಂದುಂಟಾದ ರೋಮಾಂಚನದ ಕವಚವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕವಿಗಳು ಕಾಮಿನಿಯ ಸಂಗವಿಲ್ಲದೇ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  331
ಮಹತಾಂ ಯೋsಪರಾಧ್ಯೇತ ದೂರಸ್ಥೋsಸ್ಮೀತಿ ನಾಶ್ವಸೇತ್ |
ದೀರ್ಘೌ ಬುದ್ಧಿಮತೋ ಬಾಹೂ ತಾಭ್ಯಾಂ ಹಿಂಸತಿ ಹಿಂಸಕಮ್ || -ಪಂಚತಂತ್ರ,ಮಿತ್ರಭೇದ-೩೩೧
ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವನು ತಾನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬುದ್ಧಿವಂತರ ತೋಳುಗಳು ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿವೆ! ಅವುಗಳಿಂದ ಅವನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದವನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  330
ದಾನಂ ಭೋಗೋ ನಾಶಸ್ತಿಸ್ರೋ ಗತಯೋ ಭವಂತಿ ವಿತ್ತಸ್ಯ l
ಯೋ ನ ದದಾತಿ ನ ಭುಂಕ್ತೇ ತಸ್ಯ ತೃತೀಯಾ ಗತಿರ್ಭವತಿ ll
-ನೀತಿಶತಕ-೪೧
ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ದಾನ, ಭೋಗ, ನಾಶ ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಯಾವನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೊ, ಅಥವಾ ತಾನೂ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೊ, ಅಂತಹ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಿತಿ (ನಾಶ) ಒದಗಿಬರುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  329
ವಿದ್ಯಾವಿನಯೋಪೇತಾ ಹರತಿ ನ ಚೇತಾಂಸಿ ಕಸ್ಯ ಮನುಜಸ್ಯ |
ಮಣಿಕಾಂಚನಸಂಯೋಗೋ ಜನಯತಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಲೋಚನಾನಂದಮ್|| -ಹರಿಹರಸುಭಾಷಿತ೩-೧೦
ವಿನಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದೀತು.? ಬಂಗಾರವೂ ರತ್ನವೂ ಸೇರಿದ ಆಭರಣಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  328
ಮಹತಾಂ ಯೋsಪರಾಧ್ಯೇತ ದೂರಸ್ಥೋsಸ್ಮೀತಿ ನಾಶ್ವಸೇತ್ |
ದೀರ್ಘೌ ಬುದ್ಧಿಮತೋ ಬಾಹೂ ತಾಭ್ಯಾಂ ಹಿಂಸತಿ ಹಿಂಸಕಮ್ || -ಪಂಚತಂತ್ರ,ಮಿತ್ರಭೇದ-೩೩೧
ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವನು ತಾನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬುದ್ಧಿವಂತರ ತೋಳುಗಳು ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿವೆ! ಅವುಗಳಿಂದ ಅವನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದವನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  327
ಯದಧ್ರುವಸ್ಯ ದೇಹಸ್ಯ ಸಾನುಬಂಧಸ್ಯ ದುರ್ಮತಿಃ |
ಧ್ರುವಾಣಿ ಮನ್ಯತೇ ಮೋಹಾತ್ ಗೃಹಕ್ಷೇತ್ರವಸೂನಿ ಚ || -ಭಾಗವತ ೩-೩೦-೩
ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನು ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನೆ ಭೂಮಿ ಹಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮೋಹದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  326
ಬಂಧುಸ್ತ್ರೀಭೃತ್ಯವರ್ಗಸ್ಯ ಬುದ್ಧೇಃ ಸತ್ವಸ್ಯ ಚಾತ್ಮನಃ |
ಆಪನ್ನಿಕಷಪಾಷಾಣೇ ನರೋ ಜಾನಾತಿ ಸಾರತಾಮ್ ||
-ಹಿತೋಪದೇಶ ಸುಹೃದ್ಭೇದ-೭೨
ನೆಂಟರು,ಸ್ತ್ರೀಯರು,ಸೇವಕರು,ಬುದ್ಧಿಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಆಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓರೆಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  325
ಬಹವೋ ನ ವಿರೋದ್ಧವ್ಯಾ ದುರ್ಜಯಾ ಹಿ ಮಹಾಜನಾಃ |
ಸ್ಪುರಂತಮಪಿ ನಾಗೇಂದ್ರಂ ಭಕ್ಷಯಂತಿ ಪಿಪೀಲಿಕಾಃ ||
ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಾಕೋಲೂಕೀಯ-೧೧೯
ಅನೇಕರೊಡನೆ ವಿರೋಧ ಸಲ್ಲದು. ಮಹಾಜನರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕೆರಳಿ ಏಳುವ ಸರ್ಪವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವ ಇರುವೆಗಳು ತಿಂದುಹಾಕುತ್ತವೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  324
ಸುಮಹಾಂತ್ಯಪಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಧಾರಯಂತೋ ಬಹುಶ್ರುತಾಃ |
ಛೇತ್ತಾರಃ ಸಂಶಯಾನಾಂ ಚ ಕ್ಲಿಶ್ಯಂತೇ ಲೋಭಮೋಹಿತಾಃ || ಹಿತೋಪದೇಶ,ಮಿತ್ರಲಾಭ-೭೦
ಕಠಿಣವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು, ಇತರರ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಮರ್ಥರೂ ಸಹ ಲೋಭದ ಮೋಹಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  323
ಶಕ್ಯೋ ವಾರಯಿತುಂ ಜಲೇನ ಹುತಭುಕ್ ಛತ್ರೇಣ ಸೂರ್ಯಾತಪೋ |
ನಾಗೇಂದ್ರೋ ನಿಶಿತಾಂಕುಶೇನ ಸಮದೌ ದಂಡೇನ ಗೋಗರ್ದಭೌ ||
ವ್ಯಾಧಿರ್ಭೇಷಜಸಂಗ್ರಹೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರ್ಮಂತ್ರಪ್ರಯೋಗೈರ್ವಿಷಂ |||
ಸರ್ವಸ್ಯೌಷಧಮಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಂ ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ನಾಸ್ತ್ಯೌಷಧಮ್ |||| -ನೀತಿಶತಕ -೯
ನೀರಿನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು, ಛತ್ರಿಯಿಂದ ಬಿಸಿಲನ್ನು, ಹರಿತವಾದ ಅಂಕುಶದಿಂದ ಮದಿಸಿದ ಮದ್ದಾನೆಯನ್ನು, ಕೋಲಿನಿಂದ ದನ,ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು, ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ರೋಗಗಳನ್ನು, ನಾನಾಬಗೆಯ ಮಂತ್ರಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅ
ಆದರೆ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧವಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  322
ಯಶೋsಧಿಗಂತುಂ ಸುಖಲಿಪ್ಸಯಾವಾ ಮನುಷ್ಯಸಂಖ್ಯಾಮತಿವರ್ತಿತುಂ ವಾ |
ನಿರುತ್ಸಾಕಾನಾಮಭಿಯೋಗಭಾಜಾಂ ಸಮುತ್ಸುಕೇವಾಂಕಮುಪೈತಿ ಸಿದ್ಧಿಃ || ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ ೩-೪೦
ದುಃಖಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು, ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಲು ಹಠತೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  321
ಯಶೋsಧಿಗಂತುಂ ಸುಖಲಿಪ್ಸಯಾವಾ ಮನುಷ್ಯಸಂಖ್ಯಾಮತಿವರ್ತಿತುಂ ವಾ |
ನಿರುತ್ಸಾಕಾನಾಮಭಿಯೋಗಭಾಜಾಂ ಸಮುತ್ಸುಕೇವಾಂಕಮುಪೈತಿ ಸಿದ್ಧಿಃ || ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ ೩-೪೦
ದುಃಖಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು, ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಲು ಹಠತೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  320
ಯದಿ ನಿತ್ಯಮನಿತ್ಯೇನ ನಿರ್ಮಲಂ ಮಲವಾಹಿನಾ |
ಯಶಃ ಕಾಯೇನ ಲಭ್ಯೇತ ನನು ಲಬ್ಧಂ ಭವೇನ್ನಕಿಮ್ ||
ಹಿತೋಪದೇಶ, ಮಿತ್ರಲಾಭ -೩೫
ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಶ್ಮಲಯುಕ್ತವಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಾದಲ್ಲಿ ಏನುನ್ನು ತಾನೆ ಪಡೆದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ..?
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  319
ಯಥಾ ಯಥಾ ನರೋsಧರ್ಮಂ ಸ್ವಯಂ ಕೃತ್ವಾನುಭಾಷತೇ |
ತಥಾ ತಥಾ ತ್ವಚೇವಾಹಿಸ್ತೇನಾಧರ್ಮೇಣ ಮುಚ್ಯತೇ ||
ಮನುಸೃತಿ ೧೧-೨೨೮
ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅರಿತು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಹಾವು ಪೊರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅಧರ್ಮದ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  318
ಶಾಠ್ಯೇನ ಮಿತ್ರಂ ಕಪಟೇನ ಧರ್ಮಂ ಪರೋಪತಾಪೇನ ಸಮೃದ್ಧಭಾವಮ್|
ಸುಖೇನ ವಿದ್ಯಾಂ ಪರುಷೇಣ ನಾರೀಂ ವಾಂಛಂತಿ ಯೇ ನೂನಮಪಂಡಿತಾಸ್ತೇ||
ಮೋಸದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು, ವಂಚನೆಯಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನೂ, ಇತರರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಕೊಡುವದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಸುಖದಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ,ಒರಟುತನದಿಂದ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವರೋ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಪಂಡಿತರಲ್ಲ (ಅವಿವೇಕಿಗಳು)
(ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  317
ಆಯುರ್ವರ್ಷತಂ ನೃಣಾಂ ಪರಿಮಿತಂ ರಾತ್ರೌತದರ್ಧಂ ಗತಂಮ್|
ತಸ್ಯಾರ್ಧಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಚಾರ್ಧಮಪರಂ ಬಾಲತ್ವವೃದ್ಧತ್ವಯೋಃ ||
ಶೇಷಂ ವ್ಯಾಧಿವಿಯೋಗದುಃಖಭರಿತಂ ಸೇವಾದಿಭಿರ್ನೀಯತೇ |||
ಜೀವೇ ವಾರಿತರಂಗಚಂಚಲತರೇ ಸೌಖ್ಯಂ ಕುತಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಮ್ ||||
ವೈರಾಗ್ಯಶತಕ-೧೦೬
ಮನುಷ್ಯರ ಅಯುಷ್ಯದ ಪರಿಮಿತಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಾಲ್ಯ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದದ್ದು ರೋಗ,ವಿರಹ,ದುಃಖ, ಸೇವೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ.ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಚಂಚಲವಾದ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸುಖವೆಲ್ಲಿಯದು?
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  316
ಆಮ್ರಂ ಛಿತ್ವಾ ಕುಠಾರೇಣ ನಿಂಬಂ ಪರಿಚರೇತ್ತು ಯಃ|
ಯಶ್ಚೈವಂ ಪಯಸಾ ಸಿಂಚೇತ್ ನೈವಾಸ್ಯ ಮಧುರೋ ಭವೇತ್||
ರಾಮಾಯಣ- ಅಯೋದ್ಯಾಕಾಂಡ
ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕಡಿದು ಬೇವಿನಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಲೆರೆದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸಿಹಿಯಾಗಲಾರದು
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  315
ಶುಭಂ ವಾಪ್ಯಶುಭಂ ಕರ್ಮ ಫಲಕಾಲಮಪೇಕ್ಷತೇ |
ಶರದ್ಯೇವ ಫಲತ್ಯಾಶು ಶಾಲಿರ್ನ ಸುರಭೌ ಕ್ವಚಿತ್ ||
ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ
ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮವಾಗಲೀ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವಾಗಲಿ ಫಲಕೊಡುವ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಭತ್ತವು ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಸಂತದಲ್ಲಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  314
ಅರ್ಥಾಗಮೋ ನಿತ್ಯಮರೋಗಿತಾಚ ಪ್ರಿಯಾ ಚ ಭಾರ್ಯಾ ಪ್ರಿಯವಾದಿನೀ ಚ |
ವಶ್ಯಶ್ಚ ಪುತ್ರೋsರ್ಥಕರೀ ಚ ವಿದ್ಯಾ ಷಡ್ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಸುಖಾನಿ ರಾಜನ್ ||
ಎಲೈ ರಾಜನೇ, ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಿಯಳಾದ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮುದಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಯ ಮಾತನ್ನಾಡುವ ಮಡದಿ, ವಿನೀತನಾದ ಮಗ, ಧನಾರ್ಜನೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಇವು ಆರು ಜನತೆಗೆ ಸುಖಕರವಾದವು
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  313
ಕಃ ಕಂ ಶಕ್ತೋ ರಕ್ಷಿತುಂ ಮೃತ್ಯುಕಾಲೇ ರಜ್ಜುಚ್ಛೇದೇ ಕೇ ಘಟಂ ಧಾರಯಂತಿ |
ಏವಂ ಲೋಕಸ್ತುಲ್ಯಧರ್ಮೋ ವನಾನಾಂ ಕಾಲೇಕಾಲೇ ಛಿದ್ಯತೇ ರುಹ್ಯತೇ ಚ ||
-ಸ್ವಪ್ನವಾಸವದತ್ತ ೬-೧೦
ಸಾವು ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಕೊಡ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಗ್ಗವು ತುಂಡಾದರೆ ಕೊಡವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಲೋಕವೂ ಅರಣ್ಯವೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನನ- ಮರಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  312
ಮಹಾಜನಸ್ಯ ಸಂಸರ್ಗಃ ಕಸ್ಯ ನೋನ್ನತಿಕಾರಕಃ l
ಪದ್ಮಪತ್ರಸ್ಥಿತಂ ತೋಯಂ ಧತ್ತೇ ಮುಕ್ತಾಫಲಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ನೀರಲ್ಲೆ ಇರುವ ತಾವರೆಯ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನೀರ ಹನಿ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಹಾಗೆ , ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮರ ಸಂಗ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಲ್ಲ?
ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  311
ಸುಖಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ದುಃಖಂ ದುಃಖಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ಸುಖಂ|
ದ್ವಯಮನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಜಲಪಂಕವತ್||
- ಸಮಯೋಚಿತಪದ್ಯಮಾಲಿಕಾ
ಸುಖದ ನಡುವೆ ದುಃಖವೂ, ದುಃಖದ ನಡುವೆ ಸುಖವೂ ಇವೆ. ನೀರು ಕೆಸರುಗಳಂತೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತವೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  310
ವರಮೇಕೋ ಗುಣೀ ಪುತ್ರೋ, ನ ಚ ಮೂರ್ಖ ಶತಾನ್ಯಪಿ |
ಏಕಶ್ಚಂದ್ರಸ್ತಮೋ ಹಂತಿ , ನ ಚ ತಾರಾಗಣೋsಪಿ ಚ ||
ನೂರು ಜನ ಮೂರ್ಖ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ,ಸದ್ಗುಣಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಕುಲಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಬಲ್ಲನು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುಂಪಿದ್ದರೂ ಕತ್ತಲೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗದು.
ಒಬ್ಬ ಚಂದ್ರನಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಭೂ ನಭೋ ಮಂಡಲಗಳೆರಡೂ ಬೆಳಗುವುದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  309
ಪಾದೋsಧರ್ಮಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಂ ಪಾದಃ ಸಾಕ್ಷಿಣಮೃಚ್ಛತಿ |
ಪಾದಃ ಸಭಾಸದಃ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾದೋ ರಾಜಾನಮೃಚ್ಛತಿ ||
ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ನಡೆದು ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ವಿರೋಧಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಧರ್ಮದ ಕಾಲುಭಾಗ ಮಾಡಿದವನಿಗೂ, ಕಾಲುಭಾಗ ಸಾಕ್ಷಿಗೂ, ಕಾಲುಭಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಭ್ಯರಿಗೂ, ಕಾಲುಭಾಗ ಅರಸನಿಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  308
ಸಂಪದಾ ಸಂಪರಿಷ್ವಕ್ತೋ ವಿದ್ಯಯಾ ಚಾನವದ್ಯಯಾ|
ನರೋ ನ ಶೋಭತೇ ಲೋಕೇ ಹರಿಭಕ್ತಿರಸಂ ವಿನಾ ||
ಸಂಪತ್ತು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಇವು ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹರಿಭಕ್ತಿರಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
(ಸಂಗ್ರಹ : ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  307
ನ ಸ್ಪಲ್ಪಸ್ಯ ಕೃತೇ ಭೂರಿ ನಾಶಯೇನ್ಮತಿಮಾನ್ ನರಃ |
ಏತದೇವಾತ್ರಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಯತ್ಸ್ವಲ್ಪಾದ್ಭೂರಿರಕ್ಷಣಂ ||
-ಪಂಚತಂತ್ರ ಮಿತ್ರಭೇದ -೧೩೫
ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅಲ್ಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬಹುವಾದುದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  306
ಶತ್ರುಪಕ್ಷಂ ಸಮೃದ್ಯಂತಂ ಯೋ ಮೋಹಾತ್ ಸಮುಪೇಕ್ಷತೇ |
ವ್ಯಾಧಿರಾಪ್ಯಾಯಿತ ಇವ ತಸ್ಯ ಮೂಲಮ ಛಿನತ್ತಿ ಸಃ ||
-ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ೫೫-೧೬
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶತ್ರುಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಾರು ಮೋಹದಿಂದ ಉಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೋ ಬೆಳೆದ ರೋಗದಂತೆ ಅವನ ಮೂಲವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  305
ಪಾದಾಹತೋsಪಿ ದೃಢದಂಡಸಮಾಹೋsಪಿ ಯಂ ದಂಷ್ಟ್ರಯಾ ಸ್ಪೃಶತಿ ತಂ ಕಿಲ ಹಂತಿ ಸರ್ಪಃ | ಕೋಪ್ಯೇಷ ಏವ ಪಿಶುನೋಗ್ರಮನುಷ್ಯಧರ್ಮಃ ಕರ್ಣೇ ಪರಂ ಸ್ಪೃಶತಿ ಹಂತಿ ಪರಂ ಸಮೂಲಮ್ || -ಪಂಚತಂತ್ರ ಮಿತ್ರಭೇದ -೩೨೮
ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದರು, ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದರೂ ಹಾವು ಯಾರನ್ನು ತನ್ನ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚುವುದೋ ಅವನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಾಡಿಹೇಳುವ ಕೆಟ್ಟಮನುಷ್ಯರ ಧರ್ಮವಾದರೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ! ಅವನು ಒಬ್ಬನ ಕಿವಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬುಡಸಹಿತ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  304
ಪುಸ್ತಕಸ್ಥಾತು ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಪರಹಸ್ತ ಗತಂ ಧನಂ |
ಕಾರ್ಯಕಾಲೇ ಸಮುತ್ಪನ್ನೇ ನ ಸಾ ವಿದ್ಯಾ ನ ತದ್ಧನಂ ||
-ಚಾಣಕ್ಯನೀತಿ
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯೆ, ಬೇರೆಯವರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತು ( ಹಣ). ಇವೆರೆಡೂ ಅವಷ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯೆ, ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ. ಅದು ವಿದ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತೂ ಅಲ್ಲ (ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  303
ವೃಥಾ ವೈರಂ ವಿವಾದಂಚ ನ ಚ ಕುರ್ಯಾತ್ ಕೇನಚಿತ್ಸಹ|
ಅರ್ಥಾಭಾವೇsಪಿ ತತ್ ಪುಂಸಾಂ ಅನರ್ಥಾ ಏವ ಕಲ್ಪತೇ||
ವಿನಾಕಾರಣ ವೈರತ್ವ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವದಾಗಲೀ, ವ್ಯರ್ಥ ವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವದಾಗಲೀ ಎಂದೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಅನರ್ಥ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  302
ಮನಃಪ್ರೀತಿಕರಃ ಸ್ವರ್ಗಃ ನರಕಸ್ತದ್ವಿಪರ್ಯಯಃ|
ನರಕಸ್ವರ್ಗಸಂಜ್ಞೇ ವೈ ಪಾಪಪುಣ್ಯೇ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ||
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಉಂಟುಮಾಡುವದೇ ಸ್ವರ್ಗ. ದುಃಖವೇ ನರಕ. ನರಕ ಸ್ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು (ಸಂಗ್ರಹ:ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  301
ಘರ್ಮಾರ್ತಂ ನ ತಥಾ ಸುಶೀತಲಜಲೈಃ ಸ್ನಾನಂ ನ ಮುಕ್ತಾವಲೀ |
ನ ಶ್ರೀಖಂಡ ವಿಲೇಪನಂ ಸುಖಯತಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಮಪ್ಯರ್ಪಿತಂ ||
ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಸಜ್ಜನಭಾಷಿತಂ ಪ್ರಭವತೀ ಪ್ರಾಯೋ ಯಥಾ ದೇಹಿನಾಂ |||
ಸದ್ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಪುರಸ್ಕೃತಂ ಸುಕೃತಿನಾಮಾಕೃಷ್ಟಿಮಂತ್ರೋಪಮಮ್ ||||
ಹಿತೋಪದೇಶ ಮಿತ್ರಲಾಭ -೭೧
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ, ಮಂತ್ರಸಮಾನವೂ ಆದ ಪುಣ್ಯವಂತರಾದ ಸಜ್ಜನರ ಮಾತುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬೇಗೆಗೊಳಗಾದವನನ್ನು ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನವಾಗಲೀ, ಮುತ್ತುಗಳ ಹಾರವಾಗಲೀ ದೇಹದ ಸರ್ವಾಂಗಗಳಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಂಧವಾಗಲೀ ಸುಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  300
ಯೋ ನ ವೇತ್ತಿ ಗುಣಾನ್ಯಸ್ಯ ನ ತಂ ಸೇವೇತ ಪಂಡಿತಃ |
ನ ಹಿ ತಸ್ಮಾತ್ಫಲಂ ಕಿಂಚಿತ್ಸುಕೃಷ್ಣಾದೂಷರಾದಿವ ||
-ಪಂಚತಂತ್ರ ಮಿತ್ರಭೇದ -೨೮೧
ಪಂಡಿತನಾದವನು ತನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ಅರಿಯಲಾರದವನನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋನವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ ಅವನೂ ಹಾಗೆಯೇ..(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  299
ಏಕಃ ಸಂಪನ್ನಮಶ್ನಾತಿ ವಸ್ತೇ ವಾಸಶ್ಚ ಶೋಭನಂ |
ಯೋsಸಂವಿಭಜ್ಯ ಭೃತ್ಯೇಭ್ಯಃ ಕೋ ನೃಶಂಸತರಸ್ತತಃ ||
-ಮಹಾಭಾರತ ಉ ೩-೪೧
ಯಾರು ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡದೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವನೋ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಡುವನೋ ಅವನಿನಿಂತನೂ ಪಾಪಿಯಾರು?
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  298
ಆಯುಕ್ತಚಾರಂ ದುರ್ದರ್ಶಮಸ್ವಾಧೀನಂ ನರಾಧಿಪಂ |
ವರ್ಜಯಂತಿ ನರಾ ದೂರಾನ್ನದೀಪಂಕಮಿವ ದ್ವೀಪಾಃ ||
-ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ೩೩-೫
ಯಾವ ರಾಜನು ಗೂಢಾಚಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೋ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುವದಿಲ್ಲವೋ, ಕಂಡಕಂಡವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಪರಾಧೀನನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವನೋ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಆನೆಯು ನದಿಯ ಕೆಸರನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವಂತೆ ದೂರವಿಡುತ್ತಾರೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  297
ಪಾದಾಹತಂ ಯದುತ್ಥಾಯ ಮೂರ್ಧಾನಮಧಿರೋಹತಿ |
ಸ್ವಸ್ಥಾದೇವಾಪಮಾನೇsಪಿ ದೇಹಿನಸ್ತದ್ವರಂ ರಜಃ ||
-ಶಿಶುಪಾಲವಧ ೨-೪೬
ಧೂಳೂಸಹ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಜಾಗದಿಂದ ಹಾರಿ ತುಳಿದವನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಎರಗುತ್ತದೆ. ಅಪಮಾನವಾದರೂ ಸುಮ್ಮನಿರುವ ಮಾನವರಿಗಿಂತ ಆ ಧೂಳೇ ಲೇಸು.(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  296
ಬೃಹತ್ಸಹಾಯಃ ಕಾರ್ಯಾಂತಂ ಕ್ಷೋದೀಯಾನಪಿ ಗಚ್ಛತಿ | ಸಂಭೂಯಾಂಭೋಧಿಮಭ್ಯೇತಿ ಮಹಾನದ್ಯಾ ನಗಾಪಗಾ ||
-ಶಿಶುಪಾಲವಧ ೧೬-೨೨
ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದರೂ, ದೊಡ್ಡವರ ಸಹಾಯವಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ಝರಿಯೂ ಸಹ ಮಹಾನದಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರಬಲ್ಲದು. (ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  295
ಪರಚ್ಛಿದ್ರೇಷು ಹೃದಯಂ ಪರವಾರ್ತಾಸು ಚ ಶ್ರವಃ|
ಪರಮರ್ಮಣಿ ವಾಚಂ ಚ ಖಲಾನಾಮಸೃಜದ್ವಿಧಿಃ||
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುವದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಕಿವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರ್ಮಭೇದಕವಾಗುವ ಮಾತು ಈ ಮೂರನ್ನು ದುರ್ಜನರಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  294
ಅಂತಸ್ಸಾರೈರಕುಟಿಲೈರಚ್ಛಿದ್ರೈ ಸುಪರೀಕ್ಷಿತೈಃ |
ಮಂತ್ರಿಭಿರ್ಧಾರ್ಯತೇ ರಾಜ್ಯಂ ಸುಸ್ತಂಬೈರಿವ ಮಂದಿರಮ್ ||
ಪಂಚತಂತ್ರ ಮಿತ್ರಭೇದ ೧೩೭
ಒಳಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ನೇರವಾಗಿದ್ದು, ಒಡಕುಗಳಿಲ್ಲದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಬಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವಂತೆ, ಅಂತಸ್ಸತ್ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಕ್ರವಲ್ಲದವರೂ ಮೋಸಗಾರರಲ್ಲದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  293
ಶ್ರೋತ್ರಂ ಶ್ರುತೇನೈವ ನ ಕುಂಡಲೇನ ದಾನೇನ ಪಾಣಿರ್ನ ತು ಕಂಕಣೇನ ||
ವಿಭಾತಿ ಕಾಯಃ ಕರುಣಾಪರಾಣಾಮ್ ಪರೋಪಕಾರೈರ್ನ ತು ಚಂದನೇನ ||
- ನೀತಿಶತಕ-೬೯
ಕಿವಿಯು ಶೋಭಿಪುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶ್ರವಣದಿಂದಲೇ ಹೊರತು , ಓಲೇಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೈಗಳಿಗೆ ಶೋಭೆ ದಾನದಿಂದ, ಬಳೆಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶರೀರವು ಶೋಭಿಸುವುದು ಪರೋಪಕಾರಗಳಿಂದ, ಚಂದನದ ಲೇಪನದಿಂದಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  292
ಪರಚ್ಛಿದ್ರೇಷು ಹೃದಯಂ ಪರವಾರ್ತಾಸು ಚ ಶ್ರವಃ|
ಪರಮರ್ಮಣಿ ವಾಚಂ ಚ ಖಲಾನಾಮಸೃಜದ್ವಿಧಿಃ ||
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುವದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಕಿವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರ್ಮಭೇದಕವಾಗುವ ಮಾತು -ಈ ಮೂರನ್ನು ದುರ್ಜನರಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.
-ಕಲಿವಿಡಂಬನಂ
(ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  291
ಅನಭ್ಯಾಸೇ ವಿಷಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಜೀರ್ಣೇ ಭೋಜನಂ ವಿಷಮ್ ||
ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ಚ ವಿಷಂ ಗೋಷ್ಠೀ ವೃದ್ಧಸ್ಯ ತರುಣೀ ವಿಷಮ್||

-ಸಮಯೋಚಿತಪದ್ಯಮಾಲಿಕಾ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಷ. ಅಜೀರ್ಣವಾದಾಗ ಭೋಜನವು ವಿಷ. ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ವಿದ್ವತ್ಸಭೆ ವಿಷ. (ಅಂದರೆ ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ=ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಮುದುಕನಪಾಲಿಗೆ ತರುಣಿಯು ವಿಷದಂತೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  290
ನೈವಾಕೃತಿಃ ಫಲತಿ ನೈವ ಕುಲಂ ನ ಶೀಲಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಪಿನೈವ ನ ಚ ಯತ್ನಕೃತಾಪಿ ಸೇವಾ||
ಭಾಗ್ಯಾನಿ ಪೂರ್ವತಪಸಾ ಖಲು ಸಂಚಿತಾನಿ |||
ಕಾಲೇ ಫಲಂತಿ ಪುರುಷಸ್ಯ ಯಥೈವ ವೃಕ್ಷಾಃ||||

-ನೀತಿಶತಕ
ಪುರುಷನ ಸುಂದರ ಆಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಕುಲ, ದುಷ್ಟವಲ್ಲದ ಶೀಲ,ಹೆಚ್ಚಿನವಿದ್ಯೆ, ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಇವು ಯಾವವೂ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಆಚರಿಸಿದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳಂತೆ ಫಲಕೊಡುತ್ತವೆ. (ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  289
ಅರ್ಥಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಯೋ ದೃಷ್ಟಃ ವಿಚಾರೇಣ ಹಿತೋಕ್ತಿತಃ|
ನ ಸ್ನಾನೇನ ನ ದಾನೇನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಶತೇನ ವಾ||
-ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ
ತತ್ತ್ವಾರ್ಥನಿರ್ಣಯವು ವಿಚಾರಮಂಥನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಸ್ನಾನದಿಂದಾಗಲೀ, ದಾನದಿಂದಾಗಲೀ, ನೂರಾರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದಾಗಲೀ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  288
ಆಚಾರಹೀನಃ ಪುರುಷಃ ಲೋಕೇ ಭವತಿ ನಿಂದಿತಃ l
ಪರತ್ರ ಚ ಸುಖೀ ನ ಸ್ಯಾತ್ ತಸ್ಮಾದಾಚಾರವಾನ್ ಭವತ್ ll
-ಶಿವಪುರಾಣ
ಅರ್ಥ:ಆಚಾರ ಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಂದಿತನಾಗಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಚಾರವಂತನಾಗಬೇಕು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  287
ಪ್ರಾಯಃ ಸರಲಚಿತ್ತಾನಾಂ ಜಾಯತೇ ವಿಪದಾಗಮಃ |
ಋಜುರ್ಯಾತಿ ಯಥಾ ಛೇದಂ ನ ವಕ್ರಃ ಪಾದಪಸ್ತಥಾ||
-ಯಶಸ್ತಿಲಕಚಂಪೂ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಋಜು ಸ್ವಭಾವದವರಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ಟಗಿರುವ ಮರಕ್ಕೆ ಛೇದನ ಒದಗುವಂತೆ, ಸೊಟ್ಟನೆಯ ಮರಕ್ಕೆ ಒದಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  286
ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಸ್ವಜನೇ ದಯಾ ಪರಿಜನೇ ಶಾಠ್ಯಂ ಸದಾ ದುರ್ಜನೇ |
ಪ್ರೀತಿಃ ಸಾಧುಜನೇ ನಯೋ ನೃಪಜನೇ ವಿದ್ವಜ್ಜನೇ ಚಾರ್ಜವಮ್||

ಶೌರ್ಯಂ ಶತ್ರುಜನೇ ಕ್ಷಮಾ ಗುರುಜನೇ ಕಾಂತಾಜನೇ ದೃಷ್ಟತಾ|||
ಯೇ ಚೈವಂ ಪುರುಷಾಃ ಕಲಾಸು ಕುಶಲಾಸ್ತೇಷ್ವೆವ ಲೋಕಸ್ಥಿತಿಃ||||

-ನೀತಿಶತಕ
ಬಂಧು ಜನರಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ಬಂಧುವಲ್ಲದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪ ದಯೆ, ಮೋಸಮಾಡುವ ದುರ್ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದುರ್ನೀತಿ, ಸಾಧು,ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ರಾಜರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನೆಡೆಯುವ ನಯ, ವಿದ್ವಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಳವರ್ತನೆ,
ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ,ಗುರುಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ,ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟತನ,ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದ ಪುರುಷರು (ವಿದ್ವಾಂಸರು) ಯಾರೋ ಅವರಿಂದಲೇ ಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವದು.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  285
ಪಠಂತಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಭೋದಯಂತಿ ಪರಸ್ಪರಮ್ |
ನ ಜಾನಂತಿ ಪರಂ ತತ್ವಂ ದರ್ವೀ ಪಾಕರಸಂ ಯಥಾ||
-ಗರುಡಪುರಾಣ
ವೇದಗಳನ್ನೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪರತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಸೌಟಿಗೆ ಅಡಿಗೆಯ ರುಚಿ ಗೊತ್ತೇ! (ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  284
ನಾನುತಿಷ್ಠತಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಭಯೇಷು ನ ಬಿಭೇತಿ ಚ|
ಕ್ಷಿಪ್ತಂ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯುತೋ ದೀನಃ ತೃಣೈಸ್ತುಲ್ಯೋ ಭವೇದಿಹ||
-ರಾಮಾಯಣ
ಯೋಗ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಯಾವನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಭಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂಥವನು ಬಹು ಬೇಗನೆ ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಗೆ ಸಮನಾಗುತ್ತಾನೆ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  283
ಅಜ್ಞಃ ಸುಖಮಾರಾಧ್ಯಃ ಸುಖತರಮಾರಾಧ್ಯತೇ ವಿಶೇಷಜ್ಞಃ|
ಜ್ಞಾನಲವದುರ್ವಿದಗ್ಧಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ನರಂ ನ ರಂಜಯತಿ ||
-ನೀತಿಶತಕ
ಏನೂ ಅರಿಯದವನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಹಲವಾರು ವಿಷಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತವನಿಗೆ ಯಾವ ಶ್ರಮವೂ ಇಲ್ಲದೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಪಡೆದು ತಾನೊಬ್ಬ ಪಂಡಿತನೆಂದು ಮೋಹಗೊಂಡಿರುವ ಮೂರ್ಖನನ್ನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲಾರ.(ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾರ)
(ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  282
ಯದಮೀ ದಶಂತಿ ದಶನಾಃ ರಸನಾ ತತ್ಸ್ವಾದಮನುಭವತಿ |
ಪ್ರಕೃತಿರಿಯಂ ವಿಮಲಾನಾಂ ಕ್ಲಿಶ್ಯಂತಿ ಯದನ್ಯ ಕಾರ್ಯೇಷು||
-ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ
ಹಲ್ಲುಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಜಗಿಯುತ್ತವೆ(ಅಗೆಯುತ್ತವೆ) ಯೋ ಅವುಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ನಾಲಿಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.! ಸತ್ಪುರುಷರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  281
ಸಂಪದಾ ಸಂಪರಿಷ್ವಕ್ತೋ ವಿದ್ಯಯಾ ಚಾನವದ್ಯಯಾ|
ನರೋ ನ ಶೋಭತೇ ಲೋಕೇ ಹರಿಭಕ್ತಿರಸಂ ವಿನಾ ||
ಸಂಪತ್ತು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಇವು ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹರಿಭಕ್ತಿರಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  280
ಸುಜನೋ ನ ಯಾತಿ ವೈರಂ ಪರಹಿತನಿರತೋ ವಿನಾಶಕಾಲೇsಪಿ|
ಛೇದೇsಪಿ ಚಂದನತರುಃ ಸುರಭಯತಿ ಮುಖಂ ಕುಠಾರಸ್ಯ||
-ಸುಭಾಷಿತ ಸುಧಾನಿಧಿ
ಚಂದನಮರ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೊಡಲಿಯ ಬಾಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮಾಡುವಂತೆ, ಸಜ್ಜನರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಪರಹಿತಕಾರ್ಯವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  279
ಅದತ್ತದಾನಾಚ್ಚ ಭವೇದ್ ದರಿದ್ರಃ ದರಿದ್ರಭಾವಾಚ್ಚ ಕರೋತಿ ಪಾಪಮ್ l
ಪಾಪಪ್ರಭಾವಾತ್ ನರಕಂ ಪ್ರಯಾತಿ ಪುನಃ ದರಿದ್ರಃ ಪುನರೇವ ಪಾಪೀ ll
ದಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಡವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬಡತನದಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನರಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನರಕವೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಪಾಪಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  278
ಅನುಕೂಲಾಂ ವಿಮಲಾಂಗೀಂ ಕುಲಜಾಂ ಕುಶಲಾಂ ಸುಶೀಲಸಂಪನ್ನಾಮ್ |
ಪಂಚಲಕಾರಾಂ ಭಾರ್ಯಾಂ ಪುರುಷಃ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಲ್ಲಭತೇ ||
ಅನುಕೂಲೆಯೂ ಸುಂದರಾಂಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಕುಲೋತ್ಪನ್ನಳೂ ಶೀಲವತಿಯೂ ಆದ ಐದು ಲ ಕಾರವಿರುವ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪುರುಷನು ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  277
ವಿಷಂ ರುಧಿರಮಾಸಾದ್ಯ ಪ್ರಸರ್ಪತಿ ಯಥಾ ತನೌ |
ತಥೈವ ಛಿದ್ರಮಾಸಾದ್ಯ ದೋಷಶ್ಚಿತ್ತೇ ಪ್ರಸರ್ಪತಿ ||
-ಬೋಧಿಚರ್ಯಾವತಾರ,೭-೬೯
ವಿಷವು ರಕ್ತವನ್ನು ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೂ ದೋಷವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  276
ಅರ್ಥಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಯೋ ದೃಷ್ಟೋ ವಿಚಾರೇಣ ಹಿತೋಕ್ತಿತಃ
ನ ಸ್ನಾನೇನ ನ ದಾನೇನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಶತೇನ ವಾ
(ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ)
ತತ್ತ್ವಾರ್ಥನಿರ್ಣಯವು ವಿಚಾರಮಂಥನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಸ್ನಾನದಿಂದಾಗಲೀ, ದಾನದಿಂದಾಗಲೀ, ನೂರಾರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದಾಗಲೀ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  275
ಅನುಕೂಲಾಂ ವಿಮಲಾಂಗೀಂ ಕುಲಜಾಂ ಕುಶಲಾಂ ಸುಶೀಲಸಂಪನ್ನಾಮ್ |
ಪಂಚಲಕಾರಾಂ ಭಾರ್ಯಾಂ ಪುರುಷಃ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಲ್ಲಭತೇ ||
ಅನುಕೂಲೆಯೂ ಸುಂದರಾಂಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಕುಲೋತ್ಪನ್ನಳೂ ಶೀಲವತಿಯೂ ಆದ ಐದು ಲ ಕಾರವಿರುವ ಪತ್ನಿಯು ಪುರುಷನ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತಾಳೆ. (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  274
ಮಹಾಜನಸ್ಯ ಸಂಸರ್ಗಃ ಕಸ್ಯ ನೋನ್ನತಿಕಾರಕಃ l
ಪದ್ಮಪತ್ರಸ್ಥಿತಂ ತೋಯಂ ಧತ್ತೇ ಮುಕ್ತಾಫಲಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ನೀರಲ್ಲೆ ಇರುವ ತಾವರೆಯ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನೀರ ಹನಿ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಹಾಗೆ , ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮರ ಸಂಗ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಲ್ಲ?
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  273
ಪಾತಂಜಲೇ ವಿಷ್ಣುಪದಾಪಗಾಯಾಃ
ಪಾತಂಜಲೇ ಚಾಪಿ ನಯೇsವಗಾಹಂ|
ಆಚಕ್ಷತೇ ಶುದ್ಧಿದಮಾಪ್ರಸೂತೇ-
ರಾsಚಕ್ಷತೇ ರಾಗಮಧೋಕ್ಷಜೇ ಚ||
ಗಂಗಾಜಲದ ಸ್ನಾನವೂ, ಪತಂಜಲಿಯು ರಚಿಸಿರುವ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸವೂ,ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿಯೂ,ಹುಟ್ಟಿದ ವೇಳೆಯಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತನ್ನು, ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. (ಸಂಗ್ರಹ:ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  272
ಕುಲೀನೈಃ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಂ ಪಂಡಿತೈಃ ಸಹ ಮಿತ್ರತಾಂ|
ಜ್ಞಾತಿಭಿಶ್ಚ ಸಮಂ ಮೇಲಂ ಕುರ್ವಾಣೋ ನ ವಿನಶ್ಯತಿ ||
ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಪಂಡಿತರೊಡನೆ ಸ್ನೇಹ, ಜ್ಞಾತಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುವದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  271
ಶುಕವದ್ ಭಾಷಣಂ ಕುರ್ಯಾದ್ ಬಕವದ್ಧ್ಯಾನಮಾಚರೇತ್|
ಅಜವಚ್ಚರ್ವಣಂ ಕುರ್ಯಾದ್ ಗಜವತ್ ಸ್ನಾನಮಾಚರೇತ್||
ಗಿಳಿಯಂತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬಕದಂತೆ ಧ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಕೆಯಂತೆ ಅಗಿಯಬೇಕು. ಆನೆಯಂತೆ ಸ್ನಾನಮಾಡಬೇಕು.
(ಸಂಗ್ರಹ : ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  270
ಅಶ್ವಃ ಶಸ್ತ್ರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವೀಣಾ ವಾಣೀ ನರಶ್ಚ ನಾರೀ ಚ|
ಪುರುಷವಿಶೇಷಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ
ಭವಂತ್ಯಯೋಗಾಶ್ಚ ಯೋಗಾಶ್ಚ||
-ಹಿತೋಪದೇಶ, ಸುಹೃದ್ಭೇದ-೬೭
ಕುದುರೆ, ಶಸ್ತ್ರ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ವೀಣೆ, ಮಾತು, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಇವರು ವಿಶಿಷ್ಟರಾದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯರಾಗುವುದೂ ಉಂಟು; ಅಯೋಗ್ಯರಾಗುವುದೂ ವುಂಟು.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  269
ಗುಣೋ ಭೂಷಯತೇ ರೂಪಂ ಶೀಲಂ ಭೂಷಯತೇ ಕುಲಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭೂಷಯತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಭೋಗೋ ಭೂಷಯತೇ ಧನಮ್ ||
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣವು ರೂಪಕ್ಕೆ ಭೂಷಣ. ಕುಲಕ್ಕೆ ಶೀಲವೇ ಭೂಷಣ. ಸಿದ್ಧಿಯು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಭೂಷಿಸಿದರೆ, ಧರ್ಮಾವಿರೋಧಿಯಾದ (ಧರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾದ) ಅನುಭವಿಸುವಿಕೆಯು(ಭೋಗವು) ಧನವನ್ನು ಭೂಷಿಸುತ್ತದೆ. (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  268
ಇತಃ ಕೋನ್ವಸ್ತಿ ಮೂಢಾತ್ಮಾ ಯಸ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಪ್ರಮಾದ್ಯತಿ |
ದುರ್ಲಭಂ ಮಾನುಷಂ ದೇಹಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತತ್ರಾಪಿ ಪೌರುಷಮ್ ||
-ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ- ೫
ದುರ್ಲಭವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪುರುಷಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ತನ್ನ ಸ್ವರ್ಥವೇ ಆದ ಮೋಕ್ಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಪ್ರಮಾದವನ್ನೆಸಗುವನೋ ಅವನಿಗಿಂತ ಮೂಢಾತ್ಮನು ಇನ್ನು ಯಾವನಿದ್ದಾನು? (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  267
ಗುಣೋ ಭೂಷಯತೇ ರೂಪಂ ಶೀಲಂ ಭೂಷಯತೇ ಕುಲಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭೂಷಯತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಭೋಗೋ ಭೂಷಯತೇ ಧನಮ್ ||
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣವು ರೂಪಕ್ಕೆ ಭೂಷಣ. ಕುಲಕ್ಕೆ ಶೀಲವೇ ಭೂಷಣ. ಸಿದ್ಧಿಯು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಭೂಷಿಸಿದರೆ, ಧರ್ಮಾವಿರೋಧಿಯಾದ (ಧರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾದ) ಅನುಭವಿಸುವಿಕೆಯು(ಭೋಗವು) ಧನವನ್ನು ಭೂಷಿಸುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  266
ಸಂಸಾರಕಟುವೃಕ್ಷಸ್ಯ ದ್ವೇ ಫಲೇ ಹ್ಯಮೃತೋಪಮೇ|
ಸುಭಾಷಿತ ರಸಾಸ್ವಾದಃ ಸಂಗತಿಃ ಸುಜನೇ ಜನೇ||
ಸಂಸಾರ ಎನ್ನುವದು ಒಂದು ಕಹಿಯಾದ ಮರ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಅಮೃತದಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಸುಭಾಷಿತ( ಒಳ್ಳೆಯಮಾತು) ಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವದು ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನರೊಡನೆ ಸೇರುವದು (ಸಂಗ್ರಹ:ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  265
ಆಜನ್ಮನಃ ಶಾಠ್ಯಮಶಿಕ್ಷಿತೋ ಯಃ ತಸ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಂ ವಚನಂ ಜನಸ್ಯ|
ಪರಾತಿಸಂಧಾನಮಧೀಯತೇ ಯೈಃ ವಿದ್ಯೇತಿ ತೇ ಸಂತು ಕಿಲಾಪ್ತವಾಚಃ||
ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಮೋಸ ಕಪಟವೆಂದರೆ ತಿಳಿಯದ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳಾದ ಋಷಿಗಳ ಮಾತು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸಮಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನೇ ವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಕಲಿತವರು ಸತ್ಯನುಡಿಯುವರಲ್ಲವೇ ! ||
( ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  264
ಮಾತೇವ ರಕ್ಷತಿ ಪಿತೇವ ಹಿತೇ ನಿಯುಕ್ತೇ ಕಾಂತೇವ ಚಾಭಿರಮಯತ್ಯಪನೀಯ ಖೇದಂ|
ಕೀರ್ತಿಂ ಚ ದಿಕ್ಷು ವಿಮಲಾಂ ವಿತನೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕಿಂ ಕಿಂ ನ ಸಾಧಯತಿ ಕಲ್ಪತಲೇವ ವಿದ್ಯಾ||
ವಿದ್ಯೆಯು ತಾಯಿಯಂತೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮಡದಿಯಂತೆ ಆಯಾಸವನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಆನಂದಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಲತೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದು ಏನನ್ನು ತಾನೆ ಸಾಧಿಸದು ? (ಸಂಗ್ರಹ:ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  263
ಮನಃಪ್ರೀತಿಕರಃ ಸ್ವರ್ಗಃ ನರಕಸ್ತದ್ವಿಪರ್ಯಯಃ|
ನರಕಸ್ವರ್ಗಸಂಜ್ಞೇ ವೈ ಪಾಪಪುಣ್ಯೇ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ||
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಉಂಟುಮಾಡುವದೇ ಸ್ವರ್ಗ. ದುಃಖವೇ ನರಕ. ನರಕ ಸ್ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು
(ಸಂಗ್ರಹ:ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  262
ದುರ್ಜನೈರುಚ್ಯಮಾನಾನಿ ಸಸ್ಮಿತಾನಿ ಪ್ರಿಯಾಣ್ಯಪಿ|
ಅಕಾಲಕುಸುಮಾನೀವ ಭಯಂ ಸಂಜನಯಂತಿ ಮೇ ||
ಕೆಟ್ಟವರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ನಗುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಲವಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳಂತೆ ನನಗೆ ಭಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. (ಸಂಗ್ರಹ:ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  261
ಅಂತರೇಣ ವಿಧಿಂ ಮೋಹಾದ್ಯಃ ಕುರ್ಯಾತ್ಸಾಪರಾಯಿಕಂ|
ನ ಥ್ಸ್ಯಾದುಪಕಾರಾಯ ಭಸ್ಮನೀವ ಹುತಂ ಹವಿಃ|
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪರಲೋಕ ಸಾಧಕವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಹಾಗೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  260
ನ ಕೂಪಖನನಂ ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರದೀಪ್ತೇ ವಹ್ನಿನಾ ಗೃಹೇ |
ಚಿಂತನೀಯಾ ಹಿ ವಿಪದಾಂ ಆದಾವೇವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ||
ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿಬಿದ್ದಾಗ ಬಾವಿತೆಗೆಸು ಹೊರಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  259
ಪರನಿಂದಾಸು ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ
ಸ್ವೇಷು ಕಾರ್ಯೇಷ್ವನುದ್ಯಮಃ |
ಪ್ರದ್ವೇಷಶ್ಚ ಗುಣಜ್ಞೇಷು
ಪಂಥಾನೋಹ್ಯಾಪದಾಂ ತ್ರಯಃ||
ಆಪತ್ತಿಗೆ ಮೂರು ದಾರಿಗಳು ಅವು ಇತರರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದಿರುವದು ಮತ್ತು ಗುಣಶಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ. (ಸಂಗ್ರಹ:ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  258
ಅನೇಕಾನಿ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ
ಸ್ವಲ್ಪಾಯುರ್ವಿಘ್ನಕೋಟಯಃ |
ತಸ್ಮಾತ್ಸಾರಂ ವಿಜಾನೀಯಾತ್
ಕ್ಷೀರಂ ಹಂಸ ಇವಾಂಭಸಿ||
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅನೇಕ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲು ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ವಿಘ್ನಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂಸವು ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೃಹಿಸುವಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. (ಸಂಗ್ರಹ:ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  257
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಯೊಃ ಪುಂಸಾಂ
ರಸಾಯಾಂ ಭುವಿ ಸಂಪಾದಮ್ |
ಸರ್ವಸಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧೀನಾಂ
ಮೂಲಂ ತಚ್ಚರಣಾರ್ಚನಮ್ ||
ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಸ್ವರ್ಗಮೊಕ್ಷಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಗೂ, ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಮೂಲ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಪೂಜೆಯಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+