ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ


19-1-2022- ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ

20 -1-2022 - ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ಮಠ

21- 1-2022 - ಶಿವಮೊಗ್ಗ

22-1-2022 - ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

23-1-2022 - ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

24-1-2022 - ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

25-12022 - ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

8-1-2022 - ಶ್ರೀ ಮಠ

9-1-2022 - ಶ್ರೀ ಮಠ

10-1-2022 - ಶ್ರೀ ಮಠ

11-12022 - ಶ್ರೀ ಮಠ. ಮೀಟಿಂಗ್ 5:00pm

12-1-2022 - ಹುಲೇಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 5:00pm

13-1-2022 - ಮೌನ

14-1-2022 - ಶ್ರೀ ಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

3-1-2022 - ಹೆಗ್ಗರಣಿ

ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.4:30pm

4-1-2022 - ಶಿರಸಿ 12-00pm. ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ಮಠ

5-1-2022- ಕವಡಿಕೆರೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ.

6-1-2022 - ಸಾಗರ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಮಠ 4:00pm

7-1-2022 - ಕಲ್ಗದ್ದೆ ಸೋಂದಾ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

30/12/2021- ಕಾಂಚಿ

31 12/2021- ಕಾಂಚಿ. ಸಾಯಂ ಸ್ವಾನಂದಾಶ್ರಮ

1/1/2022- ಸಾಯಂ ಹರಿಹರ

2/1/2022- ಹರಿಹರ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀ ಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೋಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

28/12/2021- ಸಾಯಂ ಜಯನಗರ. ಬೆಂಗಳೂರು

29/12/2021 - ಸಾಯಂ ಕಾಂಚಿ

30/12/2021- ಕಾಂಚಿ

31 12/2021- ಕಾಂಚಿ. ಸಾಯಂ ಸ್ವಾನಂದಾಶ್ರಮ

1/1/2022- ಸಾಯಂ ಹರಿಹರ

2/1/2022- ಹರಿಹರ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀ ಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

24/12/2021-ಶ್ರೀಮಾತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಮ್ಮಚಗಿ

25/12/2021- ಕಾಂಚಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ. ಬೆಂಗಳೂರು

26/12/2021- ಅಭ್ಯುದಯ ಬೆಂಗಳೂರು

27/12/2021- ಅಭ್ಯುದಯ ಬೆಂಗಳೂರು

28/12/2021- ಸಾಯಂ ಜಯನಗರ. ಬೆಂಗಳೂರು
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

.
23/12/ 2021- 12pm ಹುಲ್ಲೋರು ದೇವಸ್ಥಾನ. 4:00 ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ಮಠ.

24/12/2021-ಶ್ರೀಮಾತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಮ್ಮಚಗಿ

25/12/2021- ಕಾಂಚಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ. ಬೆಂಗಳೂರು
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ17/12/2021-  ಶ್ರೀ ಮಠ.

18/12/2021-  ಶ್ರೀ ಮಠ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

15/12/2021- 12.00pm ಶಿರಸಿ. ಸಾಯಂ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ

16/12/2021- ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀ ಮಠ

17/12/2021-  ಶ್ರೀ ಮಠ.

18/12/2021-  ಶ್ರೀ ಮಠ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ


14/12/2021- ಮೌನ. ಶ್ರೀ ಗೀತಾಜಯಂತಿ

15/12/2021- 12.00pm ಶಿರಸಿ. ಸಾಯಂ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ

16/12/2021- ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀ ಮಠ

17/12/2021-  ಶ್ರೀ ಮಠ.

18/12/2021-  ಶ್ರೀ ಮಠ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

11/12/2021- ಯಾದಗಿರಿ. ಸಾಯಂ ರಾಯಚೂರು

12/12/2021- ರಾಯಚೂರು

13/12/2021- ರಾಯಚೂರು. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀ ಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ


10/12/2021- ವಿಜಯಪುರ

11/12/2021- ಯಾದಗಿರಿ. ಸಾಯಂ ರಾಯಚೂರು

12/12/2021- ರಾಯಚೂರು

13/12/2021- ರಾಯಚೂರು. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀ ಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

09/12/2021- 3:00pm ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಸಾಯಂ ವಿಜಯಪುರ.

10/12/2021- ವಿಜಯಪುರ

11/12/2021- ಯಾದಗಿರಿ. ಸಾಯಂ ರಾಯಚೂರು

12/12/2021- ರಾಯಚೂರು

13/12/2021- ರಾಯಚೂರು. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀ ಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

09/12/2021- 3:00pm ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಸಾಯಂ ವಿಜಯಪುರ.

10/12/2021- ವಿಜಯಪುರ

11/12/2021- ಯಾದಗಿರಿ. ಸಾಯಂ ರಾಯಚೂರು

12/12/2021- ರಾಯಚೂರು

13/12/2021- ರಾಯಚೂರು. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀ ಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ


7/12/2021- ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನೆ.

8/12/2021- ಸಾಯಂ ವಿಜಯಪುರ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

6/12/2021- ಶ್ರೀ ಮಠ. ಮೀಟಿಂಗ್

7/12/2021- ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನೆ.

8/12/2021- ಸಾಯಂ ವಿಜಯಪುರ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

5/12/2021- 4:00pm ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ. 6:00pm ಲಯನ್ಸ್ ಶಿರಸಿ

6/12/2021- ಶ್ರೀ ಮಠ. ಮೀಟಿಂಗ್

7/12/2021- ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನೆ.

8/12/2021- ಸಾಯಂ ವಿಜಯಪುರ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

4/12/2021- 4:00pm ಅಗಸಾಲ. 5:30pm ಕಾನಸೂರು

5/12/2021- 4:00pm ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ. 6:00pm ಲಯನ್ಸ್ ಶಿರಸಿ

6/12/2021- ಶ್ರೀ ಮಠ. ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

3/12/2021- 4:00pm ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ಮಠ. ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ದೀಪೋತ್ಸವ

4/12/2021- 4:00pm ಅಗಸಾಲ. 5:30pm ಕಾನಸೂರು

5/12/2021- 4:00pm ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ. 6:00pm ಲಯನ್ಸ್ ಶಿರಸಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

2/12/2021- ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, 5:30pm ಹುಳಗೋಳ

3/12/2021- 4:00pm ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ಮಠ. ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ದೀಪೋತ್ಸವ

4/12/2021- 4:00pm ಅಗಸಾಲ. 5:30pm ಕಾನಸೂರು
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

1/12/2021 - ಕಂಚನಳ್ಳಿ
ಭಿಕ್ಷಾ,ಪಾದಪೂಜೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀ ಮಠ

2/12/2021- ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ,
5:30pm ಹುಳಗೋಳ

3/12/2021- 4:00pm ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ಮಠ. ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ದೀಪೋತ್ಸವ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

ಶ್ರೀಮಠ

30/11/2021- ಮೌನ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

29/11/2021- ಕಾರವಾರ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ

30/11/2021- ಮೌನ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ


28/11/2021- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ

29/11/2021- ಕಾರವಾರ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ

30/11/2021- ಮೌನ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

26/11/2021- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ( ಸಾಯಂ)
27/11/2021- ಗದಗ
28/11/2021- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
29/11/2021- ಕಾರವಾರ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
30/11/2021- ಮೌನ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೋಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

24/11/2021- 12:00 pm ಹುಲೇಕಲ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ.

25/11/2021- ೧೧.೩೦ ಬೆಳೆನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾದಪೂಜೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
4-3 -21 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಲಿಗೆದ್ದೆ 5-3- 21 ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
3-3 -21 ಕಡಬಾಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮಠ 4-3 -21 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಲಿಗೆದ್ದೆ 5-3- 21 ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
2-3 -21 ಯಡಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿ 3-3 -21 ಕಡಬಾಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮಠ 4-3 -21 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಲಿಗೆದ್ದೆ 5-3- 21 ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
1-3-21 ಶ್ರೀಗಳವರ ತ್ರಿದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ 2-3 -21 ಯಡಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿ 3-3 -21 ಕಡಬಾಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮಠ 4-3 -21 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಲಿಗೆದ್ದೆ 5-3- 21 ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
28-2-21 ಶ್ರೀ ಮಠ. 1-3-21 ಶ್ರೀಗಳವರ ತ್ರಿದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ 2-3 -21 ಯಡಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿ 3-3 -21 ಕಡಬಾಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮಠ 4-3 -21 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಲಿಗೆದ್ದೆ 5-3- 21 ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
27/2/2021 ಕ್ಷೌರ,ಶತಚಂಡಿಪೂರ್ಣಾಹುತಿ 28-2-21 ಶ್ರೀ ಮಠ. 1-3-21 ಶ್ರೀಗಳವರ ತ್ರಿದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ 2-3 -21 ಯಡಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿ 3-3 -21 ಕಡಬಾಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮಠ 4-3 -21 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಲಿಗೆದ್ದೆ 5-3- 21 ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
26/2/2021 ಶತಚಂಡಿಯಾಗ
27/2/2021 ಕ್ಷೌರ,ಶತಚಂಡಿಪೂರ್ಣಾಹುತಿ 28-2-21 ಶ್ರೀ ಮಠ. 1-3-21 ಶ್ರೀಗಳವರ ತ್ರಿದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ 2-3 -21 ಯಡಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿ 3-3 -21 ಕಡಬಾಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮಠ 4-3 -21 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಲಿಗೆದ್ದೆ 5-3- 21 ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
25/2/2021 ಶ್ರೀಮಠ
26/2/2021 ಶತಚಂಡಿಯಾಗ
27/2/2021 ಕ್ಷೌರ, ಶತಚಂಡಿಪೂರ್ಣಾಹುತಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
24/2/2021 ಪ್ರದೋಷ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ 25/2/2021 ಶ್ರೀಮಠ
26/2/2021 ಶತಚಂಡಿಯಾಗ
27/2/2021 ಕ್ಷೌರ, ಶತಚಂಡಿಪೂರ್ಣಾಹುತಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
23/2/2021 ಮೌನ
24/2/2021 ಪ್ರದೋಷ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ 25/2/2021 ಶ್ರೀಮಠ
26/2/2021 ಶತಚಂಡಿಯಾಗ
27/2/2021 ಕ್ಷೌರ, ಶತಚಂಡಿಪೂರ್ಣಾಹುತಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
22/2/2021 ಶಿವಳಮನೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 23/2/2021 ಮೌನ
24/2/2021 ಪ್ರದೋಷ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ 25/2/2021 ಶ್ರೀಮಠ
26/2/2021 ಶತಚಂಡಿಯಾಗ
27/2/2021 ಕ್ಷೌರ, ಶತಚಂಡಿಪೂರ್ಣಾಹುತಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
21/2/2021 ಶಿವಳಮನೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ
22/2/2021 ಶಿವಳಮನೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 23/2/2021 ಮೌನ
24/2/2021 ಪ್ರದೋಷ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ 25/2/2021 ಶ್ರೀಮಠ
26/2/2021 ಶತಚಂಡಿಯಾಗ
27/2/2021 ಕ್ಷೌರ, ಶತಚಂಡಿಪೂರ್ಣಾಹುತಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
20/2/2021 ಶ್ರೀಮಠ
21/2/2021 ಶಿವಳಮನೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ
22/2/2021 ಶಿವಳಮನೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 23/2/2021 ಮೌನ
24/2/2021 ಪ್ರದೋಷ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ 25/2/2021 ಶ್ರೀಮಠ
26/2/2021 ಶತಚಂಡಿಯಾಗ
27/2/2021 ಕ್ಷೌರ, ಶತಚಂಡಿಪೂರ್ಣಾಹುತಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
19/2/2021 ಯಲ್ಲಾಪುರ ಶಾರದಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ 20/2/2021 ಶ್ರೀಮಠ
21/2/2021 ಶಿವಳಮನೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ
22/2/2021 ಶಿವಳಮನೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 23/2/2021 ಮೌನ
24/2/2021 ಪ್ರದೋಷ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ 25/2/2021 ಶ್ರೀಮಠ
26/2/2021 ಶತಚಂಡಿಯಾಗ
27/2/2021 ಕ್ಷೌರ, ಶತಚಂಡಿಪೂರ್ಣಾಹುತಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
18 -2- 21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
17 -02-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 18 -2- 21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
16-2-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 17 -02-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 18 -2- 21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
15- 02- 21 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಹವನ 16-2-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 17 -02-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 18 -2- 21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
14- 2 -2021 ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 15- 02- 21 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಹವನ 16-2-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 17 -02-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 18 -2- 21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
13- 2- 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀಟಿಂಗ್ 14- 2 -2021 ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 15- 02- 21 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಹವನ 16-2-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 17 -02-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 18 -2- 21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
12 -2 -21 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೀರ್ತನೆ 13- 2- 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀಟಿಂಗ್ 14- 2 -2021 ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 15- 02- 21 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಹವನ 16-2-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 17 -02-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 18 -2- 21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
11 -2 -2021 ಶ್ರೀ ಮಠ 12 -2 -21 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೀರ್ತನೆ 13- 2- 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀಟಿಂಗ್ 14- 2 -2021 ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 15- 02- 21 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಹವನ 16-2-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 17 -02-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 18 -2- 21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
10- 2 -2021 ಪಾದಪೂಜೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀಟಿಂಗ್ 11 -2 -2021 ಶ್ರೀ ಮಠ 12 -2 -21 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೀರ್ತನೆ 13- 2- 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀಟಿಂಗ್ 14- 2 -2021 ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 15- 02- 21 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಹವನ 16-2-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 17 -02-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 18 -2- 21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
7-2-2021 ಮೌನ. 10- 2 -2021 ಪಾದಪೂಜೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀಟಿಂಗ್
11 -2 -2021 ಶ್ರೀ ಮಠ 12 -2 -21 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೀರ್ತನೆ
13- 2- 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀಟಿಂಗ್ 14- 2 -2021 ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 15- 02- 21 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಹವನ
16-2-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 17 -02-21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ 18 -2- 21 ಯಡತೊರೆ ಮಠ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
6-2-2021 ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 7-2-2021 ಮೌನ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
5-2-2021 6-2-2021 ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 7-2-2021 ಮೌನ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
4-2-2021 ಮಾಬ್ಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಕಂಚನಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 5-2-2021 6-2-2021 ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 7-2-2021 ಮೌನ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
3-2-2021 ಮನಸ್ವಿನಿ ಶಾಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮಠ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
4-2-2021 ಮಾಬ್ಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಕಂಚನಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 5-2-2021 6-2-2021 ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 7-2-2021 ಮೌನ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
2-2-2021 3.30ಘಂಟೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀರ್ನಳ್ಳಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹುಲೇಕಲ್. 3-2-2021 ಮನಸ್ವಿನಿ ಶಾಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮಠ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
4-2-2021 ಮಾಬ್ಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಕಂಚನಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ
5-2-2021 6-2-2021 ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 7-2-2021 ಮೌನ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
1-2-2021 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಮೀಟಿಂಗ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುಬ್ಬಿಗದ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೀಟಿಂಗ್. 2-2-2021 3.30ಘಂಟೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀರ್ನಳ್ಳಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹುಲೇಕಲ್. 3-2-2021 ಮನಸ್ವಿನಿ ಶಾಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮಠ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
4-2-2021 ಮಾಬ್ಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಕಂಚನಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ
5-2-2021 6-2-2021 ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 7-2-2021 ಮೌನ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
09/01/2021 ಮೌನ, ಸಾಯಂ ಕಾಂಚಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 10/01/2021 ಶ್ರೀ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಯಂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಸ್ತವ್ಯ. 11/01/2021 ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯನಗರ ವಾಸ್ತವ್ಯ
12/01/2021 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕಧತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ, ಸಾಯಂ ಸ್ವಾನಂದಾಶ್ರಮ ಭೇಟಿ.
13/01/2021 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 14/01/2021 ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ, ಸುರೇಶ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
08/01/2021 ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮೀಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸಾಯಂ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ
09/01/2021 ಮೌನ, ಸಾಯಂ ಕಾಂಚಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 10/01/2021 ಶ್ರೀ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಯಂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಸ್ತವ್ಯ. 11/01/2021 ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯನಗರ ವಾಸ್ತವ್ಯ
12/01/2021 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕಧತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ, ಸಾಯಂ ಸ್ವಾನಂದಾಶ್ರಮ ಭೇಟಿ.
13/01/2021 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 14/01/2021 ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ, ಸುರೇಶ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
7-1-2021 ಶ್ರೀನಿವಾಸಕೋಟಾ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ, ಗಣಹವನ, ಪಾದಪೂಜೆ ಭಿಕ್ಷೆ, ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಕಮೀಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
6-1-2021 ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾಯಂ ಬೆಂಗಳೂರು. 7-1-2021 ಶ್ರೀನಿವಾಸಕೋಟಾ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ, ಗಣಹವನ, ಪಾದಪೂಜೆ ಭಿಕ್ಷೆ, ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಕಮೀಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
5-1-2021 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ. 6-1-2021 ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾಯಂ ಬೆಂಗಳೂರು. 7-1-2021 ಶ್ರೀನಿವಾಸಕೋಟಾ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ, ಗಣಹವನ, ಪಾದಪೂಜೆ ಭಿಕ್ಷೆ, ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಕಮೀಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
4-1-2021 ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ, ೪ಘಂಟೆ ಸಪ್ತಪದಿ ಮಿಟಿಂಗ್ ೫.೩೦ಕ್ಕೆ ರಾಮಕ್ಷತ್ರೀಯ ವಿಡಿಯೋ ಮೀಟಿಂಗ್. 5-1-2021 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ. 6-1-2021 ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾಯಂ ಬೆಂಗಳೂರು. 7-1-2021 ಶ್ರೀನಿವಾಸಕೋಟಾ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ, ಗಣಹವನ, ಪಾದಪೂಜೆ ಭಿಕ್ಷೆ, ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಕಮೀಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
3-1-2021 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ೫ಘಂಟೆಗೆ ಕರಡೊಳ್ಳಿ ಗೋಶಾಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್, ಗ್ರಹದರ್ಶನ 4-1-2021 ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ, ೪ಘಂಟೆ ಸಪ್ತಪದಿ ಮಿಟಿಂಗ್ ೫.೩೦ಕ್ಕೆ ರಾಮಕ್ಷತ್ರೀಯ ವಿಡಿಯೋ ಮೀಟಿಂಗ್. 5-1-2021 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ. 6-1-2021 ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾಯಂ ಬೆಂಗಳೂರು. 7-1-2021 ಶ್ರೀನಿವಾಸಕೋಟಾ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ, ಗಣಹವನ, ಪಾದಪೂಜೆ ಭಿಕ್ಷೆ, ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಕಮೀಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
2-1-2021 ರಾ.ರಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಿಟಿಂಗ್, ೩.೩೦ಕ್ಕೆ ಗೀತಾಭಿಯಾನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ೪ಘಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಮೆ/ಭಾಗಗಳ ವೈದಿಕ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು 3-1-2021 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ೫ಘಂಟೆಗೆ ಕರಡೊಳ್ಳಿ ಗೋಶಾಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್, ಗ್ರಹದರ್ಶನ 4-1-2021 ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ, ೪ಘಂಟೆ ಸಪ್ತಪದಿ ಮಿಟಿಂಗ್ ೫.೩೦ಕ್ಕೆ ರಾಮಕ್ಷತ್ರೀಯ ವಿಡಿಯೋ ಮೀಟಿಂಗ್. 5-1-2021 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ. 6-1-2021 ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾಯಂ ಬೆಂಗಳೂರು. 7-1-2021 ಶ್ರೀನಿವಾಸಕೋಟಾ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ, ಗಣಹವನ, ಪಾದಪೂಜೆ ಭಿಕ್ಷೆ, ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಕಮೀಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
1-1-2021 ಯೋಗ ಶಿಬಿರ, ಸುವರ್ಣ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ. 2-1-2021 ರಾ.ರಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಿಟಿಂಗ್, ೩.೩೦ಕ್ಕೆ ಗೀತಾಭಿಯಾನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ೪ಘಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಮೆ/ಭಾಗಗಳ ವೈದಿಕ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು 3-1-2021 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ೫ಘಂಟೆಗೆ ಕರಡೊಳ್ಳಿ ಗೋಶಾಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್, ಗ್ರಹದರ್ಶನ
4-1-2021 ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ, ೪ಘಂಟೆ ಸಪ್ತಪದಿ ಮಿಟಿಂಗ್ ೫.೩೦ಕ್ಕೆ ರಾಮಕ್ಷತ್ರೀಯ ವಿಡಿಯೋ ಮೀಟಿಂಗ್. 5-1-2021 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ. 6-1-2021 ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾಯಂ ಬೆಂಗಳೂರು. 7-1-2021 ಶ್ರೀನಿವಾಸಕೋಟಾ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ, ಗಣಹವನ, ಪಾದಪೂಜೆ ಭಿಕ್ಷೆ, ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಕಮೀಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
29-12-2020 ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರ ಹವನ, ಕ್ಷೌರ. 30-12-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಉಮೇಶ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಕವಲಕ್ಕಿ 31-12-2020 ನೀರ್ನಳ್ಳಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
28-12-2020 ಬೀಗಾರ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾದಪೂಜೆ 29-12-2020 ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರ ಹವನ, ಕ್ಷೌರ. 30-12-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಉಮೇಶ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಕವಲಕ್ಕಿ 31-12-2020 ನೀರ್ನಳ್ಳಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
27-12-2020 ಪ್ರದೋಷ, ಬೀಗಾರ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 28-12-2020 ಬೀಗಾರ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾದಪೂಜೆ 29-12-2020 ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರ ಹವನ, ಕ್ಷೌರ. 30-12-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಉಮೇಶ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಕವಲಕ್ಕಿ 31-12-2020 ನೀರ್ನಳ್ಳಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
26-12-2020 ಶಿವರಾಮ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಗುಂಟ್ಕಲ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಂಭವ, ಗಣಪತಿ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ಪಾದಪೂಜೆ 27-12-2020 ಪ್ರದೋಷ, ಬೀಗಾರ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 28-12-2020 ಬೀಗಾರ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾದಪೂಜೆ 29-12-2020 ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರ ಹವನ, ಕ್ಷೌರ. 30-12-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಉಮೇಶ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಕವಲಕ್ಕಿ 31-12-2020 ನೀರ್ನಳ್ಳಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
25-12-2020 ಮೌನ, ಗೀತಾಜಯಂತೀ. 26-12-2020 ಶಿವರಾಮ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಗುಂಟ್ಕಲ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಂಭವ, ಗಣಪತಿ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ಪಾದಪೂಜೆ 27-12-2020 ಪ್ರದೋಷ, ಬೀಗಾರ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 28-12-2020 ಬೀಗಾರ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾದಪೂಜೆ 29-12-2020 ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರ ಹವನ, ಕ್ಷೌರ. 30-12-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಉಮೇಶ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಕವಲಕ್ಕಿ 31-12-2020 ನೀರ್ನಳ್ಳಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
24-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 25-12-2020 ಮೌನ, ಗೀತಾಜಯಂತೀ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
23-12-2020 ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಅಗಸಾಲ ಇವರ ಮಗನ ಉಪನಯನ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 24-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 25-12-2020 ಮೌನ, ಗೀತಾಜಯಂತೀ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
22-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 23-12-2020 ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಅಗಸಾಲ ಇವರ ಮಗನ ಉಪನಯನ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 24-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 25-12-2020 ಮೌನ, ಗೀತಾಜಯಂತೀ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
21-12-2020 ನೆಲೆಮಾವು ಮಠದವರು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 22-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 23-12-2020 ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಅಗಸಾಲ ಇವರ ಮಗನ ಉಪನಯನ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 24-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 25-12-2020 ಮೌನ, ಗೀತಾಜಯಂತೀ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
20-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 21-12-2020 ನೆಲೆಮಾವು ಮಠದವರು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 22-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 23-12-2020 ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಅಗಸಾಲ ಇವರ ಮಗನ ಉಪನಯನ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 24-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 25-12-2020 ಮೌನ, ಗೀತಾಜಯಂತೀ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
19-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 20-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ
21-12-2020 ನೆಲೆಮಾವು ಮಠದವರು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ.
22-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 23-12-2020 ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಅಗಸಾಲ ಇವರ ಮಗನ ಉಪನಯನ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 24-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ. 25-12-2020 ಮೌನ, ಗೀತಾಜಯಂತೀ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
18-12-2020 ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ 19-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
17-12-2020 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ಇವರಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 18-12-2020 ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ 19-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
16-12-2020 ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂಜಾ ಪ್ರಾರಂಭ 17-12-2020 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ಇವರಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 18-12-2020 ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ 19-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
15-12-2020 ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶೇರುಗಾರ ನವಚಂಡೀ ಹೋಮ ಸಂಭವ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ.
16-12-2020 ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂಜಾ ಪ್ರಾರಂಭ 17-12-2020 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ಇವರಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 18-12-2020 ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ 19-12-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರವಚನ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
25-11-2020 ಮೌನ 26-11-2020 ತುಲಸಿವಿವಾಹ 27-11-2020 ಪ್ರದೋಷ 28-11-2020 ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ವಧು-ವರರ ಸಮಾವೇಶ, 4 ಘಂಟೆ ಚಂದಗುಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ ಪಾದಪೂಜೆ 29-11-2020 ಅಯುತ ದೀಪೋತ್ಸವ, ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ 30-11-2020 ಕ್ಷೌರ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
19-11-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ರಾಜ್ಯದ ಮೀಟಿಂಗ್ (ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ) ಆರ್ ಟಿ ಭಟ್ಟ ಇವರಿಂದ ಪಾ.ಪೂ ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 20-11-2020 4ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, 4.30ಕ್ಕೆ ಭಕ್ತವೃಂದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 21-11-2020 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾವಖಂಡ ಇವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ. ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
18-11-2020 11 ಘಂಟೆ ಕೋಟೆಮನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೋಯಿಸ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಯೋಗಶಿಬಿರದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
19-11-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ರಾಜ್ಯದ ಮೀಟಿಂಗ್ (ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ) ಆರ್ ಟಿ ಭಟ್ಟ ಇವರಿಂದ ಪಾ.ಪೂ ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 20-11-2020 4ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, 4.30ಕ್ಕೆ ಭಕ್ತವೃಂದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 21-11-2020 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾವಖಂಡ ಇವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ. ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
18-11-2020 11 ಘಂಟೆ ಕೋಟೆಮನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೋಯಿಸ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಯೋಗಶಿಬಿರದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
19-11-2020 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ರಾಜ್ಯದ ಮೀಟಿಂಗ್ (ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ) ಆರ್ ಟಿ ಭಟ್ಟ ಇವರಿಂದ ಪಾ.ಪೂ ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 20-11-2020 4ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, 4.30ಕ್ಕೆ ಭಕ್ತವೃಂದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 21-11-2020 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾವಖಂಡ ಇವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ. ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
21-6-2020 ಗ್ರಹಣ
(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
17-6-2020 ಮೌನ 18-6-2020 ಗುರುಪಾದ ರಾ ಜೋಶಿ ಕೋಡಿಗಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ 21-6-2020 ಗ್ರಹಣ
(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
12-6-2020 ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ರಕೇರಿ ಪಾ.ಪೂ ಸಂಭವ 15-6-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೊರಡುವುದು ನಾಯ್ಕನಕೇರೆ ಶಾರದಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾ.ಪೂ ಸಾಯಂ ನಾಯ್ಕನಕೇರೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 16-6-2020 ಮಾವಖಂಡ, ಕಿರುಕುಂಭತ್ತಿ ಪಾ.ಪೂ. 17-6-2020 ಮೌನ
(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
10-6-2020 ರಮೇಶ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಗುಂಡಿಗದ್ದೆ ಪಾ.ಪೂ . 11-6-2020 ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮಗನ ಉಪನಯನ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ನಡಗೋಡು ಗುರುಕುಲ ಭೇಟಿ ಪಾ.ಪೂ. 12-6-2020 ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ರಕೇರಿ ಪಾ.ಪೂ ಸಂಭವ
15-6-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೊರಡುವುದು ನಾಯ್ಕನಕೇರೆ ಶಾರದಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾ.ಪೂ ಸಾಯಂ ನಾಯ್ಕನಕೇರೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 16-6-2020 ಮಾವಖಂಡ, ಕಿರುಕುಂಭತ್ತಿ ಪಾ.ಪೂ. 17-6-2020 ಮೌನ
(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
8-6-2020ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಶಾಂತಾರಾಮ ಭಟ್ಟ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ
9-6-2020 ರಾ.ರಾ.ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮೀಟಿಂಗ್
(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
4-6-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ಘಂಟೆಗೆ ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರಹವನ, 11.30ಕ್ಕೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂಡಗೆಕೇರೆ, 5ಘಂಟೆಗೆ ಕೊರೊನಾ ವಾರಿಯಸ್ ಪೋಲಿಸ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
5-6-2020 5.30ಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ ಮತ್ತು ರಾಶಿವನ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6-6-2020 4ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಾಯಂ ಕಡತೋಕ ವಾಸ್ತವ್ಯ 7-6-2020 ಕಡತೋಕ, ಶ್ರೀಪಾದ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ನಡಗೋಡು ಶಿರಸಿ, 8-6-2020ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಶಾಂತಾರಾಮ ಭಟ್ಟ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ
9-6-2020 ರಾ.ರಾ.ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮೀಟಿಂಗ್
(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
4-6-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ಘಂಟೆಗೆ ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರಹವನ, 11.30ಕ್ಕೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂಡಗೆಕೇರೆ, 5ಘಂಟೆಗೆ ಕೊರೊನಾ ವಾರಿಯಸ್ ಪೋಲಿಸ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
5-6-2020 5.30ಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ ಮತ್ತು ರಾಶಿವನ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6-6-2020 4ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಾಯಂ ಕಡತೋಕ ವಾಸ್ತವ್ಯ 7-6-2020 ಕಡತೋಕ, ಶ್ರೀಪಾದ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ನಡಗೋಡು ಶಿರಸಿ, 8-6-2020ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಶಾಂತಾರಾಮ ಭಟ್ಟ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ
9-6-2020 ರಾ.ರಾ.ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮೀಟಿಂಗ್
(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
15/5/2020 ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
19-3-2020 ಮೌನ 20-3-2020 ಮೌನ 21-3-2020 ಮೌನ 22-3-2020 ಮೌನ 23-3-2020 ಮೌನ 24-3-2020 ಮೌನ ಸಮಾಪ್ತಿ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
18-3-2020 ಮೌನ 19-3-2020 ಮೌನ 20-3-2020 ಮೌನ 21-3-2020 ಮೌನ 22-3-2020 ಮೌನ 23-3-2020 ಮೌನ 24-3-2020 ಮೌನ ಸಮಾಪ್ತಿ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
17-3-2020 ಮೌನ 18-3-2020 ಮೌನ 19-3-2020 ಮೌನ 20-3-2020 ಮೌನ 21-3-2020 ಮೌನ 22-3-2020 ಮೌನ 23-3-2020 ಮೌನ 24-3-2020 ಮೌನ ಸಮಾಪ್ತಿ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
16-3-2020 ಮೌನ 17-3-2020 ಮೌನ 18-3-2020 ಮೌನ 19-3-2020 ಮೌನ 20-3-2020 ಮೌನ 21-3-2020 ಮೌನ 22-3-2020 ಮೌನ 23-3-2020 ಮೌನ 24-3-2020 ಮೌನ ಸಮಾಪ್ತಿ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
15-3-2020 ಮೌನ 16-3-2020 ಮೌನ 17-3-2020 ಮೌನ 18-3-2020 ಮೌನ 19-3-2020 ಮೌನ 20-3-2020 ಮೌನ 21-3-2020 ಮೌನ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
14-3-2020 ಮೌನ 15-3-2020 ಮೌನ 16-3-2020 ಮೌನ 17-3-2020 ಮೌನ 18-3-2020 ಮೌನ 19-3-2020 ಮೌನ 20-3-2020 ಮೌನ 21-3-2020 ಮೌನ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
13-3-2020 ಮೌನ 14-3-2020 ಮೌನ 15-3-2020 ಮೌನ 16-3-2020 ಮೌನ 17-3-2020 ಮೌನ 18-3-2020 ಮೌನ 19-3-2020 ಮೌನ 20-3-2020 ಮೌನ 21-3-2020 ಮೌನ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
12-3-2020 ಮೌನ 13-3-2020 ಮೌನ 14-3-2020 ಮೌನ 15-3-2020 ಮೌನ 16-3-2020 ಮೌನ 17-3-2020 ಮೌನ 18-3-2020 ಮೌನ(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
11-3-2020 ಮೌನ 12-3-2020 ಮೌನ 13-3-2020 ಮೌನ 14-3-2020 ಮೌನ 15-3-2020 ಮೌನ 16-3-2020 ಮೌನ 17-3-2020 ಮೌನ 18-3-2020 ಮೌನ(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
10-3-2020 ಮೌನ 11-3-2020 ಮೌನ 12-3-2020 ಮೌನ 13-3-2020 ಮೌನ 14-3-2020 ಮೌನ 15-3-2020 ಮೌನ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
9-3-2020 ಕ್ಷೌರ, 12.30ಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರಾ ದೇವರ ದರ್ಶನ. 10-3-2020 ಮೌನ 11-3-2020 ಮೌನ 12-3-2020 ಮೌನ 13-3-2020 ಮೌನ 14-3-2020 ಮೌನ(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
8-3-2020 ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರ ಹವನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 9-3-2020 ಕ್ಷೌರ, 12.30ಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರಾ ದೇವರ ದರ್ಶನ. 10-3-2020 ಮೌನ 11-3-2020 ಮೌನ 12-3-2020 ಮೌನ 13-3-2020 ಮೌನ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
7-3-2020 ಕಂಚಿ ಶ್ರೀಗಳವರ ಆರಾಧನೆ 8-3-2020 ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರ ಹವನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 9-3-2020 ಕ್ಷೌರ, 12.30ಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರಾ ದೇವರ ದರ್ಶನ. 10-3-2020 ಮೌನ 11-3-2020 ಮೌನ 12-3-2020 ಮೌನ(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
6-3-2020 ಮೌನ 7-3-2020 ಕಂಚಿ ಶ್ರೀಗಳವರ ಆರಾಧನೆ 8-3-2020 ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರ ಹವನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 9-3-2020 ಕ್ಷೌರ, 12.30ಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರಾ ದೇವರ ದರ್ಶನ. 10-3-2020 ಮೌನ 11-3-2020 ಮೌನ(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
5-3-2020 ಭರತನಳ್ಳಿ ಸೀಮಾ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ (ಸಂಭವ) 6ಘಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಭಟ್ಟ ಗಡಿಗೆಹೊಳೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 6-3-2020 ಮೌನ 7-3-2020 ಕಂಚಿ ಶ್ರೀಗಳವರ ಆರಾಧನೆ 8-3-2020 ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರ ಹವನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 9-3-2020 ಕ್ಷೌರ, 12.30ಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರಾ ದೇವರ ದರ್ಶನ. 10-3-2020 ಮೌನ(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
4-3-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ಕೃಷ್ಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ದೇವತೆಮನೆ 4ಕ್ಕೆ ಇಡಗುಂದಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಸಾಯಂ ಅರಳಿಮಕ್ಕಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 5-3-2020 ಭರತನಳ್ಳಿ ಸೀಮಾ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ (ಸಂಭವ) 6ಘಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಭಟ್ಟ ಗಡಿಗೆಹೊಳೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 6-3-2020 ಮೌನ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
3-3-2020 ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬದಗಿ (ಮಂಜುಗುಣಿ) ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ. 4-3-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ಕೃಷ್ಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ದೇವತೆಮನೆ 4ಕ್ಕೆ ಇಡಗುಂದಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಸಾಯಂ ಅರಳಿಮಕ್ಕಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 5-3-2020 ಭರತನಳ್ಳಿ ಸೀಮಾ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ (ಸಂಭವ) 6ಘಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಭಟ್ಟ ಗಡಿಗೆಹೊಳೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 6-3-2020 ಮೌನ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
2-3-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ದ್ರುವ ಪಶುಪತಿ ಹೆಗಡೆ. 3-3-2020 ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬದಗಿ (ಮಂಜುಗುಣಿ) ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ. 4-3-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ಕೃಷ್ಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ದೇವತೆಮನೆ 4ಕ್ಕೆ ಇಡಗುಂದಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಸಾಯಂ ಅರಳಿಮಕ್ಕಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 5-3-2020 ಭರತನಳ್ಳಿ ಸೀಮಾ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ (ಸಂಭವ) 6ಘಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಭಟ್ಟ ಗಡಿಗೆಹೊಳೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 6-3-2020 ಮೌನ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
1-3-2020 ಜಿ.ಎನ್.ಹೆಗಡೆ ಹಿರೇಸರ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾದಪೂಜೆ. ಹುಲೇಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 2-3-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ದ್ರುವ ಪಶುಪತಿ ಹೆಗಡೆ. 3-3-2020 ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬದಗಿ (ಮಂಜುಗುಣಿ) ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ. 4-3-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ಕೃಷ್ಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ದೇವತೆಮನೆ 4ಕ್ಕೆ ಇಡಗುಂದಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಸಾಯಂ ಅರಳಿಮಕ್ಕಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
29-2-2020 ದಾವಣಗೆರೆ ಹಳೇ ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ನಾಗಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹವನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ. 1-3-2020 ಜಿ.ಎನ್.ಹೆಗಡೆ ಹಿರೇಸರ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾದಪೂಜೆ. ಹುಲೇಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 2-3-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ದ್ರುವ ಪಶುಪತಿ ಹೆಗಡೆ. 3-3-2020 ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬದಗಿ (ಮಂಜುಗುಣಿ) ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ. 4-3-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ಕೃಷ್ಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ದೇವತೆಮನೆ 4ಕ್ಕೆ ಇಡಗುಂದಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಸಾಯಂ ಅರಳಿಮಕ್ಕಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
28-2-2020 ಸಾಯಂ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮೀಪ ಹಳೇ ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ನಾಗಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. 29-2-2020 ದಾವಣಗೆರೆ ಹಳೇ ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ನಾಗಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹವನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ. 1-3-2020 ಜಿ.ಎನ್.ಹೆಗಡೆ ಹಿರೇಸರ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾದಪೂಜೆ. ಹುಲೇಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 2-3-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ದ್ರುವ ಪಶುಪತಿ ಹೆಗಡೆ. 3-3-2020 ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬದಗಿ (ಮಂಜುಗುಣಿ) ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ. 4-3-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ಕೃಷ್ಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ದೇವತೆಮನೆ 4ಕ್ಕೆ ಇಡಗುಂದಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಸಾಯಂ ಅರಳಿಮಕ್ಕಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
27-2-2020 ಪಾವಂಜೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ. 28-2-2020 ಸಾಯಂ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮೀಪ ಹಳೇ ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ನಾಗಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. 29-2-2020 ದಾವಣಗೆರೆ ಹಳೇ ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ನಾಗಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹವನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ. 1-3-2020 ಜಿ.ಎನ್.ಹೆಗಡೆ ಹಿರೇಸರ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾದಪೂಜೆ. ಹುಲೇಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 2-3-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ದ್ರುವ ಪಶುಪತಿ ಹೆಗಡೆ. 3-3-2020 ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬದಗಿ (ಮಂಜುಗುಣಿ) ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
26-2-2020 ಕವಡಿಕೆರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಸಾಯಂ ಪಾವಂಜೆ (ಧ.ಕ) ಕುಂಬಾಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ. 27-2-2020 ಪಾವಂಜೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ. 28-2-2020 ಸಾಯಂ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮೀಪ ಹಳೇ ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ನಾಗಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. 29-2-2020 ದಾವಣಗೆರೆ ಹಳೇ ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ನಾಗಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹವನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ. 1-3-2020 ಜಿ.ಎನ್.ಹೆಗಡೆ ಹಿರೇಸರ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾದಪೂಜೆ. ಹುಲೇಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 2-3-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ದ್ರುವ ಪಶುಪತಿ ಹೆಗಡೆ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
25-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕವಡಿಕೆರೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ.26-2-2020 ಕವಡಿಕೆರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಸಾಯಂ ಪಾವಂಜೆ (ಧ.ಕ) ಕುಂಬಾಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ. 27-2-2020 ಪಾವಂಜೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ. 28-2-2020 ಸಾಯಂ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮೀಪ ಹಳೇ ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ನಾಗಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. 29-2-2020 ದಾವಣಗೆರೆ ಹಳೇ ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ನಾಗಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹವನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ. 1-3-2020 ಜಿ.ಎನ್.ಹೆಗಡೆ ಹಿರೇಸರ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾದಪೂಜೆ. ಹುಲೇಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
24-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ವಿನಾಯಕ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ಟ, ಶೀಲಿಗರ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಂಭವ. ದೊಡ್ಡಬೈಲ್ ಭಜನಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆ.25-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕವಡಿಕೆರೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ.26-2-2020 ಕವಡಿಕೆರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಸಾಯಂ ಪಾವಂಜೆ (ಧ.ಕ) ಕುಂಬಾಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ. 27-2-2020 ಪಾವಂಜೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ. 28-2-2020 ಸಾಯಂ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮೀಪ ಹಳೇ ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ನಾಗಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. 29-2-2020 ದಾವಣಗೆರೆ ಹಳೇ ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ನಾಗಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹವನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
23-2-2020ಶಾಂತಪುರ ಸೀಮಾ ಉತ್ಸವ
24-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ವಿನಾಯಕ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ಟ, ಶೀಲಿಗರ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಂಭವ. ದೊಡ್ಡಬೈಲ್ ಭಜನಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆ.25-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕವಡಿಕೆರೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ.26-2-2020 ಕವಡಿಕೆರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಸಾಯಂ ಪಾವಂಜೆ (ಧ.ಕ) ಕುಂಬಾಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ. 27-2-2020 ಪಾವಂಜೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ. 28-2-2020 ಸಾಯಂ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮೀಪ ಹಳೇ ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ನಾಗಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
22-2-2020 ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ದೀಕ್ಷಾಂತ್, ಶೇಷಗಿರಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಆನಗೋಡು ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ
23-2-2020ಶಾಂತಪುರ ಸೀಮಾ ಉತ್ಸವ
24-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ವಿನಾಯಕ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ಟ, ಶೀಲಿಗರ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಂಭವ. ದೊಡ್ಡಬೈಲ್ ಭಜನಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆ.25-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕವಡಿಕೆರೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ.26-2-2020 ಕವಡಿಕೆರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಸಾಯಂ ಪಾವಂಜೆ (ಧ.ಕ) ಕುಂಬಾಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ. 27-2-2020 ಪಾವಂಜೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
21-2-2020 ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ
22-2-2020 ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ದೀಕ್ಷಾಂತ್, ಶೇಷಗಿರಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಆನಗೋಡು ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ
23-2-2020ಶಾಂತಪುರ ಸೀಮಾ ಉತ್ಸವ
24-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ವಿನಾಯಕ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ಟ, ಶೀಲಿಗರ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಂಭವ. ದೊಡ್ಡಬೈಲ್ ಭಜನಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆ.25-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕವಡಿಕೆರೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ.26-2-2020 ಕವಡಿಕೆರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಸಾಯಂ ಪಾವಂಜೆ (ಧ.ಕ) ಕುಂಬಾಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ.(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
20-2-2020 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ (ಸಂಭವ)
21-2-2020 ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ
22-2-2020 ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ದೀಕ್ಷಾಂತ್, ಶೇಷಗಿರಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಆನಗೋಡು ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ
23-2-2020ಶಾಂತಪುರ ಸೀಮಾ ಉತ್ಸವ
24-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ವಿನಾಯಕ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ಟ, ಶೀಲಿಗರ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಂಭವ. ದೊಡ್ಡಬೈಲ್ ಭಜನಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆ.25-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕವಡಿಕೆರೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ.(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
19-2-2020 ಮೌನ. ಸಾಯಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 20-2-2020 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ (ಸಂಭವ)
21-2-2020 ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ
22-2-2020 ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ದೀಕ್ಷಾಂತ್, ಶೇಷಗಿರಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಆನಗೋಡು ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ
23-2-2020ಶಾಂತಪುರ ಸೀಮಾ ಉತ್ಸವ
24-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ-ವಿನಾಯಕ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ಟ, ಶೀಲಿಗರ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಂಭವ. ದೊಡ್ಡಬೈಲ್ ಭಜನಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆ.(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
18-2-2020 ಶ್ರೀ ಪ್ರ. ಪ್ರ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ. ಕುಂದರಗಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ
19-2-2020 ಮೌನ. ಸಾಯಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 20-2-2020 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ (ಸಂಭವ)
21-2-2020 ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ
22-2-2020 ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ದೀಕ್ಷಾಂತ್, ಶೇಷಗಿರಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಆನಗೋಡು ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ
23-2-2020ಶಾಂತಪುರ ಸೀಮಾ ಉತ್ಸವ
(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
17-2-2020 ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ದೀಕಾಂತ್. ಕುಂಬ್ರಿತೋಟ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ (ಸಂಭವ)
18-2-2020 ಶ್ರೀ ಪ್ರ. ಪ್ರ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ. ಕುಂದರಗಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ
19-2-2020 ಮೌನ. ಸಾಯಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
16-2-2020 ವಿವೇಕ ದೀಪಿನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಗ್ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ, ಕೃಷಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೀಟಿಂಗ್, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ.
17-2-2020 ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ದೀಕಾಂತ್. ಕುಂಬ್ರಿತೋಟ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ (ಸಂಭವ)
18-2-2020 ಶ್ರೀ ಪ್ರ. ಪ್ರ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ. ಕುಂದರಗಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ
19-2-2020 ಮೌನ. ಸಾಯಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
15-2-2020 4 ಘಂಟೆಗೆ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ ಸೊಸೈಟಿ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶಿರಸಿ ಯೋಗಮಂದಿರ.
16-2-2020 ವಿವೇಕ ದೀಪಿನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಗ್ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ, ಕೃಷಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೀಟಿಂಗ್, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ.
17-2-2020 ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ದೀಕಾಂತ್. ಕುಂಬ್ರಿತೋಟ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ (ಸಂಭವ)
18-2-2020 ಶ್ರೀ ಪ್ರ. ಪ್ರ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ. ಕುಂದರಗಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ
19-2-2020 ಮೌನ. ಸಾಯಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
14-2-2020 ಸಂಜೆ 5ಘಂಟೆ ಶ್ರೀಕಾಳಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಕಾಳಮ್ಮ ನಗರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಾ.ಪೂ. ಕಾವ್ಯರಚನಾ ಕಾರ್ಯಗಾರ. 15-2-2020 4 ಘಂಟೆಗೆ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ ಸೊಸೈಟಿ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶಿರಸಿ ಯೋಗಮಂದಿರ. 16-2-2020 ವಿವೇಕ ದೀಪಿನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಗ್ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ, ಕೃಷಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೀಟಿಂಗ್, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. 17-2-2020 ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ದೀಕಾಂತ್. ಕುಂಬ್ರಿತೋಟ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ (ಸಂಭವ) 18-2-2020 ಶ್ರೀ ಪ್ರ. ಪ್ರ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ. ಕುಂದರಗಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ 19-2-2020 ಮೌನ. ಸಾಯಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
13-2-2020 ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ತಿ ಭಟ್ಟ, ಮಹಾರುದ್ರಹವನ ತಾರಗೋಡು ಪಾ.ಪೂ. ಕಾವ್ಯರಚನಾ ಕಾರ್ಯಗಾರ. 14-2-2020 ಸಂಜೆ 5ಘಂಟೆ ಶ್ರೀಕಾಳಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಕಾಳಮ್ಮ ನಗರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಾ.ಪೂ. ಕಾವ್ಯರಚನಾ ಕಾರ್ಯಗಾರ. 15-2-2020 4 ಘಂಟೆಗೆ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ ಸೊಸೈಟಿ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶಿರಸಿ ಯೋಗಮಂದಿರ. 16-2-2020 ವಿವೇಕ ದೀಪಿನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಗ್ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ, ಕೃಷಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೀಟಿಂಗ್, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. 17-2-2020 ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ದೀಕಾಂತ್. ಕುಂಬ್ರಿತೋಟ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ (ಸಂಭವ) 18-2-2020 ಶ್ರೀ ಪ್ರ. ಪ್ರ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ. ಕುಂದರಗಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
12-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಭಿಕ್ಷೆ. ಗಂಗಾ ದತ್ತತ್ರಯ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ. 13-2-2020 ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ತಿ ಭಟ್ಟ, ಮಹಾರುದ್ರಹವನ ತಾರಗೋಡು ಪಾ.ಪೂ. ಕಾವ್ಯರಚನಾ ಕಾರ್ಯಗಾರ. 14-2-2020 ಸಂಜೆ 5ಘಂಟೆ ಶ್ರೀಕಾಳಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಕಾಳಮ್ಮ ನಗರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಾ.ಪೂ. ಕಾವ್ಯರಚನಾ ಕಾರ್ಯಗಾರ. 15-2-2020 4 ಘಂಟೆಗೆ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ ಸೊಸೈಟಿ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶಿರಸಿ ಯೋಗಮಂದಿರ. 16-2-2020 ವಿವೇಕ ದೀಪಿನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಗ್ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ, ಕೃಷಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೀಟಿಂಗ್, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
11-2-2020 ಎಸ್ ಎನ್ ಗಾವ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಗಾವ್ಕರ್, ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗಾವ್ಕರ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ. 12-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಭಿಕ್ಷೆ. ಗಂಗಾ ದತ್ತತ್ರಯ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ. 13-2-2020 ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ತಿ ಭಟ್ಟ, ಮಹಾರುದ್ರಹವನ ತಾರಗೋಡು ಪಾ.ಪೂ. ಕಾವ್ಯರಚನಾ ಕಾರ್ಯಗಾರ. 14-2-2020 ಸಂಜೆ 5ಘಂಟೆ ಶ್ರೀಕಾಳಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಕಾಳಮ್ಮ ನಗರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಾ.ಪೂ. ಕಾವ್ಯರಚನಾ ಕಾರ್ಯಗಾರ. 15-2-2020 4 ಘಂಟೆಗೆ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ ಸೊಸೈಟಿ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶಿರಸಿ ಯೋಗಮಂದಿರ. 16-2-2020 ವಿವೇಕ ದೀಪಿನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಗ್ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ, ಕೃಷಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೀಟಿಂಗ್, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
10-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ, ಎಸ್ ಎನ್ ಗಾವ್ಕರ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 11-2-2020 ಎಸ್ ಎನ್ ಗಾವ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಗಾವ್ಕರ್, ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗಾವ್ಕರ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ. 12-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಭಿಕ್ಷೆ. ಗಂಗಾ ದತ್ತತ್ರಯ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ. 13-2-2020 ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ತಿ ಭಟ್ಟ, ಮಹಾರುದ್ರಹವನ ತಾರಗೋಡು ಪಾ.ಪೂ. ಕಾವ್ಯರಚನಾ ಕಾರ್ಯಗಾರ. 14-2-2020 ಸಂಜೆ 5ಘಂಟೆ ಶ್ರೀಕಾಳಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಕಾಳಮ್ಮ ನಗರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಾ.ಪೂ. ಕಾವ್ಯರಚನಾ ಕಾರ್ಯಗಾರ. 15-2-2020 4 ಘಂಟೆಗೆ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ ಸೊಸೈಟಿ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶಿರಸಿ ಯೋಗಮಂದಿರ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
9-2-2020 ಕ್ಷೌರ, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಯೋಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ವತಿಯಿಂದ ಹವ್ಯಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಮಾವೇಶ. 10-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ, ಎಸ್ ಎನ್ ಗಾವ್ಕರ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 11-2-2020 ಎಸ್ ಎನ್ ಗಾವ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಗಾವ್ಕರ್, ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗಾವ್ಕರ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ. 12-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಭಿಕ್ಷೆ. ಗಂಗಾ ದತ್ತತ್ರಯ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
8-2-2020 ಶ್ರೀದೇವಿ ಹುಲೇಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೀಟಿಂಗ್, 5 ಗಂಟೆ ಗೆ ಮಳಗಿ ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 9-2-2020 ಕ್ಷೌರ, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಯೋಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ವತಿಯಿಂದ ಹವ್ಯಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಮಾವೇಶ. 10-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ, ಎಸ್ ಎನ್ ಗಾವ್ಕರ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 11-2-2020 ಎಸ್ ಎನ್ ಗಾವ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಗಾವ್ಕರ್, ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗಾವ್ಕರ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ. 12-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಭಿಕ್ಷೆ. ಗಂಗಾ ದತ್ತತ್ರಯ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
7-2-2020 ಮೆಣಸಿ ವೈದಿಕ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 8-2-2020 ಶ್ರೀದೇವಿ ಹುಲೇಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೀಟಿಂಗ್, 5 ಗಂಟೆ ಗೆ ಮಳಗಿ ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 9-2-2020 ಕ್ಷೌರ, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಯೋಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ವತಿಯಿಂದ ಹವ್ಯಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಮಾವೇಶ. 10-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ, ಎಸ್ ಎನ್ ಗಾವ್ಕರ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 11-2-2020 ಎಸ್ ಎನ್ ಗಾವ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಗಾವ್ಕರ್, ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗಾವ್ಕರ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
6-2-2020 ಸೋಮಾಸಾಗರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾ ಪೂ. 7-2-2020 ಮೆಣಸಿ ವೈದಿಕ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
5-2-2020 ಮೌನ, ಸಾಯಂ ಸೋಮಾಸಾಗರ 6-2-2020 ಸೋಮಾಸಾಗರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾ ಪೂ. 7-2-2020 ಮೆಣಸಿ ವೈದಿಕ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
4-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶತರುದ್ರಹವನ, ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ. 5ಗಂಟೆ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡಬಾಳ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
3-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆ , ಬನವಾಸಿ. 4-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶತರುದ್ರಹವನ, ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ. 5ಗಂಟೆ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡಬಾಳ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
2-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. ಬನವಾಸಿ. 3-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆ , ಬನವಾಸಿ. 4-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶತರುದ್ರಹವನ, ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ. 5ಗಂಟೆ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡಬಾಳ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
1-2-2020 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ. ಶಾರದಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇವರ ವರ್ಷಾ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ. 2-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. ಬನವಾಸಿ. 3-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆ , ಬನವಾಸಿ. 4-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶತರುದ್ರಹವನ, ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ. 5ಗಂಟೆ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡಬಾಳ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
31-1-2020 ರವೀಶ ಶಾಮಿಯಾನ ಇವರ ಮನೆ ಭೇಟಿ, ಪಾದಪೂಜೆ. 1-2-2020 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ. ಶಾರದಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇವರ ವರ್ಷಾ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ. 2-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. ಬನವಾಸಿ. 3-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆ , ಬನವಾಸಿ. 4-2-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶತರುದ್ರಹವನ, ಭಿಕ್ಷೆ, ಪಾದಪೂಜೆ. 5ಗಂಟೆ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡಬಾಳ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
30-1-2020 ಗಡಿಕೈ ಮಹಾರುದ್ರ ಹವನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ. 31-1-2020 ರವೀಶ ಶಾಮಿಯಾನ ಇವರ ಮನೆ ಭೇಟಿ, ಪಾದಪೂಜೆ. 1-2-2020 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ. ಶಾರದಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇವರ ವರ್ಷಾ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ. 2-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. ಬನವಾಸಿ. 3-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆ , ಬನವಾಸಿ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
29-1-2020 ಗಡಿಕೈ ಮಹಾರುದ್ರ ಹವನ, ಪಾದಪೂಜೆ, 4.30 ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಸನಗದ್ದೆ. 30-1-2020 ಗಡಿಕೈ ಮಹಾರುದ್ರ ಹವನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ. 31-1-2020 ರವೀಶ ಶಾಮಿಯಾನ ಇವರ ಮನೆ ಭೇಟಿ, ಪಾದಪೂಜೆ. 1-2-2020 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ. ಶಾರದಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇವರ ವರ್ಷಾ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ. 2-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. ಬನವಾಸಿ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
28-1-2020 ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಹವನ 4 ಗಂಟೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. 29-1-2020 ಗಡಿಕೈ ಮಹಾರುದ್ರ ಹವನ, ಪಾದಪೂಜೆ, 4.30 ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಸನಗದ್ದೆ. 30-1-2020 ಗಡಿಕೈ ಮಹಾರುದ್ರ ಹವನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ. 31-1-2020 ರವೀಶ ಶಾಮಿಯಾನ ಇವರ ಮನೆ ಭೇಟಿ, ಪಾದಪೂಜೆ. 1-2-2020 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ. ಶಾರದಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇವರ ವರ್ಷಾ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
27-1-2020 ತುಡುಗುಣಿ ಸಿದ್ದೀವಿನಾಯಕ ದೇವರ ಕುಂಬಾಭೀಷೇಕ, ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ 28-1-2020 ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಹವನ 4 ಗಂಟೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. 29-1-2020 ಗಡಿಕೈ ಮಹಾರುದ್ರ ಹವನ, ಪಾದಪೂಜೆ, 4.30 ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಸನಗದ್ದೆ. 30-1-2020 ಗಡಿಕೈ ಮಹಾರುದ್ರ ಹವನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ. 31-1-2020 ರವೀಶ ಶಾಮಿಯಾನ ಇವರ ಮನೆ ಭೇಟಿ, ಪಾದಪೂಜೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
26-1-2020 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 27-1-2020 ತುಡುಗುಣಿ ಸಿದ್ದೀವಿನಾಯಕ ದೇವರ ಕುಂಬಾಭೀಷೇಕ, ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ 28-1-2020 ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಹವನ 4 ಗಂಟೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. 29-1-2020 ಗಡಿಕೈ ಮಹಾರುದ್ರ ಹವನ, ಪಾದಪೂಜೆ, 4.30 ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಸನಗದ್ದೆ. 30-1-2020 ಗಡಿಕೈ ಮಹಾರುದ್ರ ಹವನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
25-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗಣಪತಿ ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ, ವಸಂತ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 26-1-2020 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 27-1-2020 ತುಡುಗುಣಿ ಸಿದ್ದೀವಿನಾಯಕ ದೇವರ ಕುಂಬಾಭೀಷೇಕ, ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ 28-1-2020 ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಹವನ 4 ಗಂಟೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
24-1-2020 5ಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 25-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗಣಪತಿ ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ, ವಸಂತ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 26-1-2020 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 27-1-2020 ತುಡುಗುಣಿ ಸಿದ್ದೀವಿನಾಯಕ ದೇವರ ಕುಂಬಾಭೀಷೇಕ, ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ 28-1-2020 ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಹವನ 4 ಗಂಟೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
23-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 24-1-2020 5ಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 25-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗಣಪತಿ ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ, ವಸಂತ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 26-1-2020 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 27-1-2020 ತುಡುಗುಣಿ ಸಿದ್ದೀವಿನಾಯಕ ದೇವರ ಕುಂಬಾಭೀಷೇಕ, ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
22-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಶಿವಳಮನೆ, ಬಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಠ 23-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 24-1-2020 5ಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 25-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗಣಪತಿ ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ, ವಸಂತ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 26-1-2020 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
21-1-2020ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ 22-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಶಿವಳಮನೆ, ಬಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಠ 23-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 24-1-2020 5ಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 25-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗಣಪತಿ ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ, ವಸಂತ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 26-1-2020 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
20-1-2020 ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಷಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 21-1-2020ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ 22-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಶಿವಳಮನೆ, ಬಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಠ 23-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 24-1-2020 5ಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 25-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗಣಪತಿ ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ, ವಸಂತ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
19-1-2020 ಯೋಗಮಂದಿರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 20-1-2020 ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಷಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 21-1-2020ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ 22-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಶಿವಳಮನೆ, ಬಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಠ 23-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 24-1-2020 5ಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
18-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಪಕಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಟಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಯಂ ಯೋಗಮಂದಿರ ವಾಸ್ತವ್ಯ 19-1-2020 ಯೋಗಮಂದಿರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 20-1-2020 ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಷಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 21-1-2020ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ 22-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಶಿವಳಮನೆ, ಬಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಠ 23-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
17-1-2020 ವಸಂತ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗದ್ದೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 18-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಪಕಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಟಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಯಂ ಯೋಗಮಂದಿರ ವಾಸ್ತವ್ಯ 19-1-2020 ಯೋಗಮಂದಿರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 20-1-2020 ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಷಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 21-1-2020ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ 22-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಶಿವಳಮನೆ, ಬಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
16-1-2020 ಬನವಾಸಿ 17-1-2020 ವಸಂತ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗದ್ದೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 18-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಪಕಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಟಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಯಂ ಯೋಗಮಂದಿರ ವಾಸ್ತವ್ಯ 19-1-2020 ಯೋಗಮಂದಿರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 20-1-2020 ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಷಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 21-1-2020ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
15-1-2020 ಬನವಾಸಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲಶಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 16-1-2020 ಬನವಾಸಿ 17-1-2020 ವಸಂತ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗದ್ದೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 18-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಪಕಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಟಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಯಂ ಯೋಗಮಂದಿರ ವಾಸ್ತವ್ಯ 19-1-2020 ಯೋಗಮಂದಿರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 20-1-2020 ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಷಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
14-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15-1-2020 ಬನವಾಸಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲಶಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 16-1-2020 ಬನವಾಸಿ 17-1-2020 ವಸಂತ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗದ್ದೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 18-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಪಕಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಟಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಯಂ ಯೋಗಮಂದಿರ ವಾಸ್ತವ್ಯ 19-1-2020 ಯೋಗಮಂದಿರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
13-1-2020 ವೈದಿಕ ಪರಿಷತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ 14-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15-1-2020 ಬನವಾಸಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲಶಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 16-1-2020 ಬನವಾಸಿ 17-1-2020 ವಸಂತ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗದ್ದೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 18-1-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಪಕಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಟಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಯಂ ಯೋಗಮಂದಿರ ವಾಸ್ತವ್ಯ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
12-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ನವಣಗೆರೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 13-1-2020 ವೈದಿಕ ಪರಿಷತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ 14-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15-1-2020 ಬನವಾಸಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲಶಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 16-1-2020 ಬನವಾಸಿ 17-1-2020 ವಸಂತ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗದ್ದೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
11-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ 12-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ನವಣಗೆರೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 13-1-2020 ವೈದಿಕ ಪರಿಷತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ 14-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15-1-2020 ಬನವಾಸಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲಶಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 16-1-2020 ಬನವಾಸಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
10-1-2020 ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನೆ. 11-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ 12-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ನವಣಗೆರೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 13-1-2020 ವೈದಿಕ ಪರಿಷತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ 14-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15-1-2020 ಬನವಾಸಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲಶಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
9-1-2020 ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರಹವನ 10-1-2020 ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನೆ. 11-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ 12-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ನವಣಗೆರೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 13-1-2020 ವೈದಿಕ ಪರಿಷತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ 14-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
8-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಶಶಿಧರ ಹೆಗಡೆ ಹಳದೋಟ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಹಳದೋಟ ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. 9-1-2020 ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರಹವನ 10-1-2020 ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನೆ. 11-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ 12-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ನವಣಗೆರೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 13-1-2020 ವೈದಿಕ ಪರಿಷತ್ ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
7-1-2020 ಸಸ್ಯಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. 8-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಶಶಿಧರ ಹೆಗಡೆ ಹಳದೋಟ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಹಳದೋಟ ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. 9-1-2020 ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರಹವನ 10-1-2020 ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನೆ. 11-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ 12-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ನವಣಗೆರೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
6-1-2020 ಮೌನ 7-1-2020 ಸಸ್ಯಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. 8-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಶಶಿಧರ ಹೆಗಡೆ ಹಳದೋಟ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಹಳದೋಟ ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. 9-1-2020 ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರಹವನ 10-1-2020 ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನೆ. 11-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
5-1-2020 ಗಣಪತಿ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 6-1-2020 ಮೌನ 7-1-2020 ಸಸ್ಯಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. 8-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಶಶಿಧರ ಹೆಗಡೆ ಹಳದೋಟ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಹಳದೋಟ ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. 9-1-2020 ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರಹವನ 10-1-2020 ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನೆ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
4-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ಟ ಬೆಣ್ಣೆಗದ್ದೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 5-1-2020 ಗಣಪತಿ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 6-1-2020 ಮೌನ 7-1-2020 ಸಸ್ಯಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. 8-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಶಶಿಧರ ಹೆಗಡೆ ಹಳದೋಟ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಹಳದೋಟ ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. 9-1-2020 ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರಹವನ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
3-1-2020 ಶ್ರೀಮಠ 4-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ಟ ಬೆಣ್ಣೆಗದ್ದೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 5-1-2020 ಗಣಪತಿ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 6-1-2020 ಮೌನ 7-1-2020 ಸಸ್ಯಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. 8-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಶಶಿಧರ ಹೆಗಡೆ ಹಳದೋಟ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಹಳದೋಟ ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
2-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗಂಗಾಧರ ಹೆಗಡೆ ಯಡಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 3-1-2020 ಶ್ರೀಮಠ 4-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ಟ ಬೆಣ್ಣೆಗದ್ದೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 5-1-2020 ಗಣಪತಿ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 6-1-2020 ಮೌನ 7-1-2020 ಸಸ್ಯಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
1-1-2020 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಭಿಕ್ಷೆ 2-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗಂಗಾಧರ ಹೆಗಡೆ ಯಡಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 3-1-2020 ಶ್ರೀಮಠ 4-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ಟ ಬೆಣ್ಣೆಗದ್ದೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 5-1-2020 ಗಣಪತಿ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 6-1-2020 ಮೌನ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
31-12-2019 ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. 1-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ 2-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗಂಗಾಧರ ಹೆಗಡೆ ಯಡಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
30-12-2019 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಭಿಕ್ಷೆ 31-12-2019 ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. 1-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ 2-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗಂಗಾಧರ ಹೆಗಡೆ ಯಡಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
29-12-2019 ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯರ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂಕಿ 30-12-2019 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಭಿಕ್ಷೆ 31-12-2019 ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. 1-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ 2-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗಂಗಾಧರ ಹೆಗಡೆ ಯಡಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
28-12-2019 ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯರ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂಕಿ 29-12-2019 ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯರ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂಕಿ 30-12-2019 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಭಿಕ್ಷೆ 31-12-2019 ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. 1-1-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ 2-2-2020 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗಂಗಾಧರ ಹೆಗಡೆ ಯಡಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
27-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ, ಸಾಯಂ ಮಂಕಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ 28-12-2019 ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯರ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂಕಿ 29-12-2019 ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯರ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂಕಿ 30-12-2019 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಭಿಕ್ಷೆ 31-12-2019 ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
26-12-2019 ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ 27-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ, ಸಾಯಂ ಮಂಕಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ 28-12-2019 ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯರ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂಕಿ 29-12-2019 ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯರ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂಕಿ 30-12-2019 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಭಿಕ್ಷೆ 31-12-2019 ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
25-12-2019 ಗ್ರಹಣದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ. 26-12-2019 ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ 27-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ, ಸಾಯಂ ಮಂಕಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ 28-12-2019 ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯರ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂಕಿ 29-12-2019 ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯರ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂಕಿ 30-12-2019 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಭಿಕ್ಷೆ 31-12-2019 ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
24-12-2019 ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 25-12-2019 ಗ್ರಹಣದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ. 26-12-2019 ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ 27-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ, ಸಾಯಂ ಮಂಕಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
23-12-2019 ಕಾಂಚಿ. ಸಾಯಂ ಬೆಂಗಳೂರು 24-12-2019 ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 25-12-2019 ಗ್ರಹಣದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ. 26-12-2019 ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ 27-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ, ಸಾಯಂ ಮಂಕಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
22-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಕಾಂಚಿ. 23-12-2019 ಕಾಂಚಿ. ಸಾಯಂ ಬೆಂಗಳೂರು 24-12-2019 ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 25-12-2019 ಗ್ರಹಣದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ. 26-12-2019 ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ 27-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ, ಸಾಯಂ ಮಂಕಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
21-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 22-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಕಾಂಚಿ. 23-12-2019 ಕಾಂಚಿ. ಸಾಯಂ ಬೆಂಗಳೂರು 24-12-2019 ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 25-12-2019 ಗ್ರಹಣದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ. 26-12-2019 ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
20-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 21-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 22-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಕಾಂಚಿ. 23-12-2019 ಕಾಂಚಿ. ಸಾಯಂ ಬೆಂಗಳೂರು 24-12-2019 ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 25-12-2019 ಗ್ರಹಣದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ. 26-12-2019 ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
19-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು.20-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 21-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 22-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಕಾಂಚಿ. 23-12-2019 ಕಾಂಚಿ. ಸಾಯಂ ಬೆಂಗಳೂರು 24-12-2019 ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 25-12-2019 ಗ್ರಹಣದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ. 26-12-2019 ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
18-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 19-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು.20-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 21-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 22-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಕಾಂಚಿ. 23-12-2019 ಕಾಂಚಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
17-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 18-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು 19-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು.20-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 21-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಕಾಂಚಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
16-12-2019 ಬೆಂಗಳುರು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ. 17-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 18-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು 19-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು.20-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 21-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಕಾಂಚಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
15-12-2019 ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾ.ಪೂ ಬೆಳಕಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. 16-12-2019 ಬೆಂಗಳುರು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ. 17-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 18-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು 19-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು.
20-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 21-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಕಾಂಚಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
14-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ 15-12-2019 ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾ.ಪೂ ಬೆಳಕಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. 16-12-2019 ಬೆಂಗಳುರು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ. 17-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 18-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು
19-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು.
20-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು. 21-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಕಾಂಚಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
13-122019 ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ದೇವನಳ್ಳಿ ಸಂಭವ, ಸೀತಾರಾಮ ಚಂದು ಹೆಗಡೆ ಶಿರಸಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ ಲಯನ್ಸನಗರ. 14-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ
15-12-2019 ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾ.ಪೂ ಬೆಳಕಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. 16-12-2019 ಬೆಂಗಳುರು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ
17-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
12-12-2019 ಭಿಕ್ಷಾ ನಂತರ ಮಂಕಿ ಭೇಟಿ. 13-122019 ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ದೇವನಳ್ಳಿ ಸಂಭವ, ಸೀತಾರಾಮ ಚಂದು ಹೆಗಡೆ ಶಿರಸಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ ಲಯನ್ಸನಗರ. 14-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ
15-12-2019 ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾ.ಪೂ ಬೆಳಕಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. 16-12-2019 ಬೆಂಗಳುರು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ
17-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
11-12-2019 ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರಹವನ, ಕ್ಷೌರ, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. 12-12-2019 ಭಿಕ್ಷಾ ನಂತರ ಮಂಕಿ ಭೇಟಿ. 13-122019 ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ದೇವನಳ್ಳಿ ಸಂಭವ, ಸೀತಾರಾಮ ಚಂದು ಹೆಗಡೆ ಶಿರಸಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ ಲಯನ್ಸನಗರ. 14-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ
15-12-2019 ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾ.ಪೂ ಬೆಳಕಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. 16-12-2019 ಬೆಂಗಳುರು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ
17-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
10-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ. 11-12-2019 ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರಹವನ, ಕ್ಷೌರ, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. 12-12-2019 ಭಿಕ್ಷಾ ನಂತರ ಮಂಕಿ ಭೇಟಿ. 13-122019 ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ದೇವನಳ್ಳಿ ಸಂಭವ, ಸೀತಾರಾಮ ಚಂದು ಹೆಗಡೆ ಶಿರಸಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ ಲಯನ್ಸನಗರ. 14-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ
15-12-2019 ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾ.ಪೂ ಬೆಳಕಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. 16-12-2019 ಬೆಂಗಳುರು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ
17-12-2019 ಬೆಂಗಳೂರು
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
9-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ 10-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ. 11-12-2019 ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರಹವನ, ಕ್ಷೌರ, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. 12-12-2019 ಭಿಕ್ಷಾ ನಂತರ ಮಂಕಿ ಭೇಟಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
8-12-2019 ಮೌನ, ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 9-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ 10-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ. 11-12-2019 ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರಹವನ, ಕ್ಷೌರ, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. 12-12-2019 ಭಿಕ್ಷಾ ನಂತರ ಮಂಕಿ ಭೇಟಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
7-12-2019 ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 8-12-2019 ಮೌನ, ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 9-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ 10-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ. 11-12-2019 ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರಹವನ, ಕ್ಷೌರ, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. 12-12-2019 ಭಿಕ್ಷಾ ನಂತರ ಮಂಕಿ ಭೇಟಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
6-12-2019 ಭ.ಗೀ.ಅ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
7-12-2019 ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 8-12-2019 ಮೌನ, ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 9-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ 10-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
5-12-2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ 6-12-2019 ಭ.ಗೀ.ಅ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
7-12-2019 ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 8-12-2019 ಮೌನ, ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 9-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ 10-12-2019 ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
4-12-2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
5-12-2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ 6-12-2019 ಭ.ಗೀ.ಅ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
7-12-2019 ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 8-12-2019 ಮೌನ, ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
3-12-2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ 4-12-2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
5-12-2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ 6-12-2019 ಭ.ಗೀ.ಅ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
7-12-2019 ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 8-12-2019 ಮೌನ, ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
2-12-2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ 3-12-2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ 4-12-2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
5-12-2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ 6-12-2019 ಭ.ಗೀ.ಅ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
7-12-2019 ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 8-12-2019 ಮೌನ, ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
1-12-2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಭ.ಗೀ.ಅ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2-12-2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ 3-12-2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ 4-12-2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
5-12-2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ 6-12-2019 ಭ.ಗೀ.ಅ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
7-12-2019 ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 8-12-2019 ಮೌನ, ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
26-11-2019ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ದಿಪೋತ್ಸವ. 27-11-2019 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಸತ್ಸಂಗ ಶಿಬಿರ ಪ್ರಾರಂಭ. 28-11-2019 ಸತ್ಸಂಗ ಭಜನಾ ಶಿಬಿರ ಮುಕ್ತಾಯ. 29-11-2019 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ, ಸಪ್ತಪದೀ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
30-11-2019 ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
25-11-2019 ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವ.
26-11-2019ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ದಿಪೋತ್ಸವ. 27-11-2019 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಸತ್ಸಂಗ ಶಿಬಿರ ಪ್ರಾರಂಭ. 28-11-2019 ಸತ್ಸಂಗ ಭಜನಾ ಶಿಬಿರ ಮುಕ್ತಾಯ. 29-11-2019 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ, ಸಪ್ತಪದೀ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
30-11-2019 ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
21/11/2019 ಚಂದಾವರ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
22/11/2019 ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿಲ್ಲಾರ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 23/11/2019 ಹೊಸದುರ್ಗ ಬೆಲ್ಲೂರು. 24/11/2019 ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವ 4.30ಕ್ಕೆ ನೆಲೆಮಾವು ಸೊಸೈಟಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ, ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ತಿಕ. 25/11/2019 ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವ
26/11/2019 ಗುರುಮೂರ್ತಿ‌ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
19/11/2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1 ರಿಂದ 4.30 ಭ ಗೀ ಅ. ಸಾಯಂ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಮೀಟಿಂಗ್. 20/11/2019 ಭ ಗೀ ಅ
ಸಾಯಂ ಚಂದಾವರ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 21/11/2019 ಚಂದಾವರ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
22/11/2019 ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿಲ್ಲಾರ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 23/11/2019 ಹೊಸದುರ್ಗ ಬೆಲ್ಲೂರು. 24/11/2019 ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವ 4.30ಕ್ಕೆ ನೆಲೆಮಾವು ಸೊಸೈಟಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ, ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ತಿಕ. 25/11/2019 ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವ
26/11/2019 ಗುರುಮೂರ್ತಿ‌ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
18/11/2019 ಭ ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
19/11/2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1 ರಿಂದ 4.30 ಭ ಗೀ ಅ. ಸಾಯಂ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಮೀಟಿಂಗ್. 20/11/2019 ಭ ಗೀ ಅ
ಸಾಯಂ ಚಂದಾವರ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 21/11/2019 ಚಂದಾವರ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
22/11/2019 ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿಲ್ಲಾರ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 23/11/2019 ಹೊಸದುರ್ಗ ಬೆಲ್ಲೂರು. 24/11/2019 ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವ 4.30ಕ್ಕೆ ನೆಲೆಮಾವು ಸೊಸೈಟಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ, ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ತಿಕ. 25/11/2019 ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವ
26/11/2019 ಗುರುಮೂರ್ತಿ‌ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
16/11/2019 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ, 4ಘಂಟೆಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿರಸಿ ಕಲ್ಯಾಟಮಂಟಪ, ಕಾನಸೂರು ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
17/11/2019 ಕ್ಕೆ ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾ ಸಮಾವೇಶ ಸಂಜೆ ಬೀಗಾರ ವಾಸ್ತವ್ಯ
18/11/2019 ಭ ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
19/11/2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1 ರಿಂದ 4.30 ಭ ಗೀ ಅ
ಸಾಯಂ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಮೀಟಿಂಗ್
20/11/2019 ಭ ಗೀ ಅ
ಸಾಯಂ ಚಂದಾವರ ವಾಸ್ತವ್ಯ
21/11/2019 ಚಂದಾವರ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
13/11/2019 3.30ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಹುಳಗೋಳ ಪಾ.ಪೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ
14/11/2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭ.ಗೀ.ಅ , ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ 15/11/2019 ಶ್ರೀಮಠ
16/11/2019 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ, 4ಘಂಟೆಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿರಸಿ ಕಲ್ಯಾಟಮಂಟಪ, ಕಾನಸೂರು ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
17/11/2019 ಕ್ಕೆ ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾ ಸಮಾವೇಶ ಸಂಜೆ ಬೀಗಾರ ವಾಸ್ತವ್ಯ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
10/11/2019 ಭಜನಾಮಂಡಳಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಭ.ಗೀ.ಅ 4.30ರಿಂದ 5.30 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
11/11/2019 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿರಿಯೂರು ಭ.ಗೀ.ಅ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
12/11/2019 ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ
13/11/2019 3.30ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಹುಳಗೋಳ ಪಾ.ಪೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗೀ.ಅ
14/11/2019 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭ.ಗೀ.ಅ , ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
15/11/2019
16/11/2019 ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ, 4ಘಂಟೆಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿರಸಿ ಕಲ್ಯಾಟಮಂಟಪ, ಕಾನಸೂರು ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
8-11-19 ಏಕಾದಶಿ, 9-11-19 ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ 10-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.11-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
6-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. 7-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, 8-11-19 ಏಕಾದಶಿ, 9-11-19 ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ 10-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.11-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
5-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. 6-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. 7-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, 8-11-19 ಏಕಾದಶಿ, 9-11-19 ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ 10-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.11-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
4-11-19 ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನ. 5-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. 6-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
3-11-19 ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನ. 4-11-19 ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನ. 5-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. 6-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
2-11-19 ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನ. 3-11-19 ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನ. 4-11-19 ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನ. 5-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. 6-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
1-11-19 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. 2-11-19 ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನ. 3-11-19 ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನ. 4-11-19 ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನ. 5-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. 6-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
31-10-19 ಸಂಕಲ್ಪೋತ್ಸವ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ. 1-11-19 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ. 2-11-19 ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನ. 3-11-19 ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನ. 4-11-19 ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನ. 5-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. 6-11-19 ಭ.ಗೀ.ಅ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
27-10-19 ನರಕಚತುರ್ದಶಿ 28-10-19 ಬಲಿಪೂಜಾ 29-10-19 ಸಾಯಂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30-10-19 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಭಿಯಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ.31-10-19 ಸಂಕಲ್ಪೋತ್ಸವ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
18/9- 4.00 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಲೇಕಲ್ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ. 19/9- ಬೆಂಗಳೂರು ಸವಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ,ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 20/9- ಶ್ರೀಚಕ್ರಾರ್ಚನೆ. 21/9- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಂಜೆ ಜಯನಗರ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 22/9-ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 23/9- ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭ.ಗಿ.ಅ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 24/9- ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
25/9- ಮೌನ, ಸಾಯಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ
26/9- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹವ್ಯಕ ಗುರುಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
3-9-2019 ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ 4-9-2019 ಶ್ರೀ ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಂಘ ಹೆಗಡೆ, ಚಂದಾವರ, ಹೊದಿಕೆ, ಕುದ್ರಿಗೆ, ಅಡಕಾರ, ಹೊಸಪಟ್ಟಣ, ಮಾವಿನಹೊಳೆ, ನಗರ ಬಸ್ತಿಕೆರೆ, ಕಳಸನಮೂಟೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
1-9-2019 ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತ 2-9-2019 ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 3-9-2019 ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ 4-9-2019 ಶ್ರೀ ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಂಘ ಹೆಗಡೆ, ಚಂದಾವರ, ಹೊದಿಕೆ, ಕುದ್ರಿಗೆ, ಅಡಕಾರ, ಹೊಸಪಟ್ಟಣ, ಮಾವಿನಹೊಳೆ, ನಗರ ಬಸ್ತಿಕೆರೆ, ಕಳಸನಮೂಟೆ.
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
23/8/19 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ-ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪುರುಷರು ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಾತೆಯರು ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವದು.
ಸೀಮಾಭಿಕ್ಷದಂದು ಜಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಆದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಜಪಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಬಂದು ಜಪ ಪೂರೈಸಿ ಸೀಮಾಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಇಸಳೂರು ಸೀಮೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ
ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಗಾಯತ್ರೀಜಪ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಲಕ್ಷ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಜಪಕರ್ತರಸಂಖ್ಯೆ 50
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ-ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪುರುಷರು ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಾತೆಯರು ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವದು.
ಸೀಮಾಭಿಕ್ಷದಂದು ಜಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಆದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಜಪಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಬಂದು ಜಪ ಪೂರೈಸಿ ಸೀಮಾಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
5/8/19 ನಾಗರಪಂಚಮಿ
6/8/19 ಕೀಸಲವಾಡ ಸೀಮಾ ಭಕ್ತರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ
ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಗಾಯತ್ರೀಜಪ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಲಕ್ಷ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಜಪಕರ್ತರಸಂಖ್ಯೆ 50
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ-ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪುರುಷರು ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಾತೆಯರು ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವದು.
ಸೀಮಾಭಿಕ್ಷದಂದು ಜಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಆದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಜಪಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಬಂದು ಜಪ ಪೂರೈಸಿ ಸೀಮಾಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
3/8 ಮಂಜುಗುಣಿ ಸೀಮಾ, ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ
ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪಸಂಖ್ಯೆ 75 ಸಾವಿರ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಜಪಕರ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ 40. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ-ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪುರುಷರು ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಾತೆಯರು ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವದು. ಸೀಮಾಭಿಕ್ಷದಂದು ಜಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಆದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಜಪಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಬಂದು ಜಪ ಪೂರೈಸಿ ಸೀಮಾಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀಗಳ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷ
23/7 ಸಿರಸಿ ಸೀಮಾ ತೆರಕನಹಳ್ಳಿಭಾಗಿ, ತೋರಣಸಿ ಭಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾನಂದಾಶ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರು. 24/7 ರಿಂದ 31/7 ರ ವರೆಗೆ ಪ ಪೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರ ಕಾಷ್ಠ ಮೌನ ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ-ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪುರುಷರು ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಾತೆಯರು ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವದು. ಸೀಮಾಭಿಕ್ಷದಂದು ಜಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಆದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಜಪಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಬಂದು ಜಪ ಪೂರೈಸಿ ಸೀಮಾಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀಗಳ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷ
22/7 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ. ಭಂಡಾರೀ ಸಮಾಜದವರಿಂದ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ಶ್ರೀ ಗುರುಭಿಕ್ಷಾಮೃತ ಸೇವೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ-ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪುರುಷರು ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಾತೆಯರು ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವದು. ಸೀಮಾಭಿಕ್ಷದಂದು ಜಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಆದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಜಪಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಬಂದು ಜಪ ಪೂರೈಸಿ ಸೀಮಾಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀಗಳ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷ
21/7 ಬನವಾಸಿ, ಬದನಗೋಡು,ತವನಂದಿ ಸೀಮೆ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಹವ್ಯಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಸೀಮಾ ಪರಿಷತ್ ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಗೋವಾ. ಇವರಿಂದ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗುರುಭಿಕ್ಷಾಮೃತ ಸೇವೆ
22/7 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ. ಭಂಡಾರೀ ಸಮಾಜದವರಿಂದ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ಶ್ರೀಗುರುಭಿಕ್ಷಾಮೃತ ಸೇವೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ-ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪುರುಷರು ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಾತೆಯರು ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವದು. ಸೀಮಾಭಿಕ್ಷದಂದು ಜಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಆದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಜಪಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಬಂದು ಜಪ ಪೂರೈಸಿ ಸೀಮಾಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀಗಳ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷ
20/7 ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 21/7 ಬನವಾಸಿ, ಬದನಗೋಡು,ತವನಂದಿ ಸೀಮೆ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಹವ್ಯಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಸೀಮಾ ಪರಿಷತ್ ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಗೋವಾ. ಇವರಿಂದ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗುರುಭಿಕ್ಷಾಮೃತ ಸೇವೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪುರುಷರು ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಾತೆಯರು ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವದು.
ಸೀಮಾಭಿಕ್ಷದಂದು ಜಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಆದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಜಪಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಬಂದು ಜಪ ಪೂರೈಸಿ ಸೀಮಾಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
ಶ್ರೀಗಳ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷ
19/7 ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ (ಶ್ರೀಮಠದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ) ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಿರ್ವಾಹಕ ಗಣದವರಿಂದ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷಾಮೃತಸೇವೆ. 20/7 ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ-ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪುರುಷರು ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಾತೆಯರು ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವದು.
ಸೀಮಾಭಿಕ್ಷದಂದು ಜಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಆದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಜಪಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಬಂದು ಜಪ ಪೂರೈಸಿ ಸೀಮಾಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
17/7 ಗ್ರಹಣದ ಮರುದಿನ 18/7 ವೈದಿಕ ಸಮಾವೇಶ, ಆಚಾರ್ಯಭಟ್ಟರ ಸಭೆ 19/7 ರಾ. ರಾ. ಪಾಠಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸೇವೆ. 20/7 ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 21/7ಬನವಾಸಿ, ಬದನ ಗೋಡು, ತವನಂದಿ ಸೀಮೆ, ಹಾಗೂ ಅಕೀಲ ಹವ್ಯಕ ಒಕ್ಕೂಟ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ಪರಿಷತ್, ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಗೋವಾ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
16/7 ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಪ್ರಾರಂಭ, ಗ್ರಹಣ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ 17/7 ಗ್ರಹಣದ ಮರುದಿನ 18/7 ವೈದಿಕ ಸಮಾವೇಶ, ಆಚಾರ್ಯಭಟ್ಟರ ಸಭೆ 19/7 ರಾ. ರಾ. ಪಾಠಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸೇವೆ. 20/7 ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 21/7ಬನವಾಸಿ, ಬದನ ಗೋಡು, ತವನಂದಿ ಸೀಮೆ, ಹಾಗೂ ಅಕೀಲ ಹವ್ಯಕ ಒಕ್ಕೂಟ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ಪರಿಷತ್, ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಗೋವಾ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
15/7 ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ, ಸ.ಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೀಟಿಂಗ್ 16/7 ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಪ್ರಾರಂಭ, ಗ್ರಹಣ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
14/7 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಡಾ ಪ್ರಕಾಶ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ, ಸುರಗಿಮನೆ, ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆ. ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ 15/7 ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ, ಸ.ಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೀಟಿಂಗ್ 16/7 ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಪ್ರಾರಂಭ, ಗ್ರಹಣ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
13/7 ಶಿರಸಿ ಯೋಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಾವೇಶ, ಸ್ವಯಂ ಮೀಟಿಂಗ್ 14/7 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಡಾ ಪ್ರಕಾಶ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ, ಸುರಗಿಮನೆ, ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆ. ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ 15/7 ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ, ಸ.ಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೀಟಿಂಗ್ 16/7 ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಪ್ರಾರಂಭ, ಗ್ರಹಣ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
11/7 ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ-ಗಣಪತಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಕೋಳಿಗಾರ ಹಳೆಮನೆ, ಶಿರಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ. ಸಂಜೆ ೫ ಘಂಟೆಗೆ 12/7 ಏಕಾದಶಿ, ವಿಷ್ಣು ಶಯನೋತ್ಸವ.13/7 ಶಿರಸಿ ಯೋಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿಬ ಹವ್ಯಕ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಾವೇಶ, ಸ್ವಯಂ ಮೀಟಿಂಗ್ . 14/7 ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಡಾ ಪ್ರಕಾಶ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ, ಸುರಗಿಮನೆ, ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆ. ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ 15/7 ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ, ಸ.ಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೀಟಿಂಗ್ 16/7 ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಪ್ರಾರಂಭ, ಗ್ರಹಣ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
7/7 ಭ.ಗೀ.ಅ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಾಯಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 8/7ಸಾಮ ಸಂಹಿತಾ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
9/7ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ-ವಿಠ್ಠಲ ಭಟ್ಟ ಕುಮಟಾ, ಪಾದಪೂಜೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಾಗ್ವತ್ ಸಾಯಂ ಬೀಗಾರ ವಾಸ್ತವ್ಯ
10/7ಬೀಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
11/7 ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ-ಗಣಪತಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಕೋಳಿಗಾರ ಹಳೆಮನೆ, ಶಿರಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ. ಸಂಜೆ ೫ ಘಂಟೆಗೆ 12/7 ಏಕಾದಶಿ, ವಿಷ್ಣು ಶಯನೋತ್ಸವ.(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
6/7 ಹವ್ಯಕ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಾಯಂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ.
7/7 ಭ.ಗೀ.ಅ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಾಯಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 8/7ಸಾಮ ಸಂಹಿತಾ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
9/7ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ-ವಿಠ್ಠಲ ಭಟ್ಟ ಕುಮಟಾ, ಪಾದಪೂಜೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಾಗ್ವತ್ ಸಾಯಂ ಬೀಗಾರ ವಾಸ್ತವ್ಯ
10/7ಬೀಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
11/7 ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ-ಗಣಪತಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಕೋಳಿಗಾರ ಹಳೆಮನೆ, ಶಿರಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ. ಸಂಜೆ ೫ ಘಂಟೆಗೆ(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
5/7-ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಸ್ತವ್ಯ
6/7 ಹವ್ಯಕ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಾಯಂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ.
7/7 ಭ.ಗೀ.ಅ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಾಯಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 8/7ಸಾಮ ಸಂಹಿತಾ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
9/7ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ-ವಿಠ್ಠಲ ಭಟ್ಟ ಕುಮಟಾ, ಪಾದಪೂಜೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಾಗ್ವತ್ ಸಾಯಂ ಬೀಗಾರ ವಾಸ್ತವ್ಯ
10/7ಬೀಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
4/7 ಸಾಲ್ಕಣಿ ನೃಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಂಭವ
5/7-ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಸ್ತವ್ಯ
6/7 ಹವ್ಯಕ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಾಯಂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ.
7/7 ಭ.ಗೀ.ಅ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಾಯಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 8/7ಸಾಮ ಸಂಹಿತಾ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
8/7 ಸಾಮ ಸಂಹಿತಾ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
2/7 ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವನಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾನಂತರ ಶಿವಳಮನೆ ವಿ.ಕೆ ಜೋಶಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ರಘುಪತಿ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ ಬೊಮ್ಮನಕೊಣೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪೂಜೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಂಜ್ಗುಣಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ 3/7 ಮಂಜ್ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೆಂಕಟ್ರಮಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ಶ್ರೀಗುರುಭಿಕ್ಷಾವಂದನೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರೀಮಠ. 4/7 ಸಾಲ್ಕಣಿ ನೃಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಂಭವ
5/7-ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಸ್ತವ್ಯ
6/7 ಹವ್ಯಕ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಾಯಂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ.
7/7 ಭ.ಗೀ.ಅ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಾಯಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ.
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
30/6 ಪಾದುಪೂಜೆ, ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, 1/7-ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ-ಪ್ರಭಾಕರ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಕಲ್ಗದ್ದೆಮನೆ, ಸುರೇಶ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾ. ಪೂ. ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ಹಿತ್ಲಳ್ಳಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪಾ. ಪೂ. 2/7-ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ವನಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,ಶಿವಳಮನೆ ಜೋಯಿಸರ ಭಿಕ್ಷಾ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ಪಾದಪೂಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ರಘುಪತಿ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಡ ಬೊಮ್ಮನಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ವಿ ಕೆ ಜೋಶಿ ಶಿವಳಮನೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. ಸಾಯಂ ಮಂಜಗುಣಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ 3/7-ಮಂಜಗುಣಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಪಿಕ ಪೂಜೆ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
29/6 ಏಕಾದಶಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳ ಮೌನ. 30/6 ಪಾದುಪೂಜೆ, ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, 1/7-ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ-ಪ್ರಭಾಕರ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಕಲ್ಗದ್ದೆಮನೆ, ಸುರೇಶ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾ. ಪೂ. ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ಹಿತ್ಲಳ್ಳಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪಾ. ಪೂ. 2/7-ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ವನಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,ಶಿವಳಮನೆ ಜೋಯಿಸರ ಭಿಕ್ಷಾ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ಪಾದಪೂಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ರಘುಪತಿ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಡ ಬೊಮ್ಮನಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ವಿ ಕೆ ಜೋಶಿ ಶಿವಳಮನೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. ಸಾಯಂ ಮಂಜಗುಣಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ 3/7-ಮಂಜಗುಣಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಪಿಕ ಪೂಜೆ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
27/6 ಸುಬ್ರಾಯ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಕ್ಯಾದಿಗೇಸರ ಇವರ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾರ್ಚನೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನಾನಂತರ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಟ್ಟ ಕುಂಬಾರೋಣಿ ಇವರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ವಿ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ ಕಬ್ನಳ್ಳಿ,ಮಂಜಣ್ಣ ಕಬ್ನಳ್ಳಿ ಇವರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ
28/6 ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಿದ್ದೀ ಸಮಾಜದವರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ಶ್ರೀಗುರುಭಿಕ್ಷಾವಂದನೆ,
29/6 ಏಕಾದಶಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳ ಮೌನ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
26/6 ವಿನಾಯಕ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಕಾಶೀಮನೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷಾವಂದನೆ. ಮದ್ಯಾಹ್ನಾನಂತರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಬಾವೀಮನೆ ಇವರ ಮನೆ ಭೇಟಿ, ಮಾಬ್ಲೇಶ್ವರ ಗಜಾನನ ವಡಮಾವು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
27/6 ಸುಬ್ರಾಯ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಕ್ಯಾದಿಗೇಸರ ಇವರ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾರ್ಚನೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನಾನಂತರ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಟ್ಟ ಕುಂಬಾರೋಣಿ ಇವರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ವಿ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ ಕಬ್ನಳ್ಳಿ,ಮಂಜಣ್ಣ ಕಬ್ನಳ್ಳಿ ಇವರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ. 28/6 ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಿದ್ದೀ ಸಮಾಜದವರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ,ಶ್ರೀಗುರುಭಿಕ್ಷಾವಂದನೆ,
29/6 ಏಕಾದಶಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳ ಮೌನ
(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
25/6 ನಂದೊಳ್ಳಿ ಚಿನ್ಮಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಪಣತಗೆರೆ ಇವರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರೀಶಾರದಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 26/6 ವಿನಾಯಕ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಕಾಶೀಮನೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷಾವಂದನೆ. ಮದ್ಯಾಹ್ನಾನಂತರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಬಾವೀಮನೆ ಇವರ ಮನೆ ಭೇಟಿ, ಮಾಬ್ಲೇಶ್ವರ ಗಜಾನನ ವಡಮಾವು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
27/6 ಸುಬ್ರಾಯ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಕ್ಯಾದಿಗೇಸರ ಇವರ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾರ್ಚನೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನಾನಂತರ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಟ್ಟ ಕುಂಬಾರೋಣಿ ಇವರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ವಿ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ ಕಬ್ನಳ್ಳಿ,ಮಂಜಣ್ಣ ಕಬ್ನಳ್ಳಿ ಇವರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ. 28/6 ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಿದ್ದೀ ಸಮಾಜದವರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ,ಶ್ರೀಗುರುಭಿಕ್ಷಾವಂದನೆ,
29/6 ಏಕಾದಶಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳ ಮೌನ
(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
20/6 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಅಷ್ಟಬಂಧ, 21/6 ಸುರೇಶ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ ಇವರಿಂದ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ.
ಮದ್ಯಾಹ್ನಾನಂತರ ಗಜಾನನ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅರಸಾಪುರ ಇವರಿಂದ ಅರಸಾಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ. 22/6 ಕುಂಬ್ರಿತೋಟ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಇವರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾವಂದನೆ,ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜೆ
ಸಾಯಂಕಾಲ ಗುಂದ ವಾಸ್ತವ್ಯ 23 ಗುಂದದಲ್ಲಿ ಎಯಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
24/6 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಮಹಾಪೂಜೆ(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
19/6/19 ಯೋಗಮಂದಿರ ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣ ಸಭೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಅಷ್ಟಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ 20-6-19 ಶ್ರೀದೇವಿ ಹುಲೇಕಲ್ ಸರಸ್ವತೀ ಹವನ ಸಂಭವ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಟ್ರು ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ, ಶ್ರೀ ವಿ.ಜಿ ಹೆಗಡೆ ಮಂಜು ಕಬ್ನಳ್ಳಿ ಪಾ.ಪೂ ಸಂಭವ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಅಷ್ಟಬಂದ. 21-6-19 ಗಜಾನನ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅರಸಾಪುರ ಇವರ‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
17/6/19 ಬೆಂಗಳೂರು 18/6/19 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ. 19/6/19 ಯೋಗಮಂದಿರ ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣ ಸಭೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಅಷ್ಟಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ 20-6-19 ಶ್ರೀದೇವಿ ಹುಲೇಕಲ್ ಸರಸ್ವತೀ ಹವನ ಸಂಭವ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಟ್ರು ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ, ಶ್ರೀ ವಿ.ಜಿ ಹೆಗಡೆ ಮಂಜು ಕಬ್ನಳ್ಳಿ ಪಾ.ಪೂ ಸಂಭವ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಅಷ್ಟಬಂದ. 21-6-19 ಗಜಾನನ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅರಸಾಪುರ ಇವರ‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
16/6/19 ಅಭ್ಯುದಯ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಕೋನಶಿಲಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಾ.ಕ್ಷ. ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದಂಪತಿ ಶಿಬಿರ. 17/6/19 ಬೆಂಗಳೂರು 18/6/19 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ. 19/6/19 ಯೋಗಮಂದಿರ ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣ ಸಭೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಅಷ್ಟಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ 20-6-19 ಶ್ರೀದೇವಿ ಹುಲೇಕಲ್ ಸರಸ್ವತೀ ಹವನ ಸಂಭವ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಟ್ರು ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ, ಶ್ರೀ ವಿ.ಜಿ ಹೆಗಡೆ ಮಂಜು ಕಬ್ನಳ್ಳಿ ಪಾ.ಪೂ ಸಂಭವ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಅಷ್ಟಬಂದ. 21-6-19 ಗಜಾನನ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅರಸಾಪುರ ಇವರ‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
15/6/19-ವಿದ್ಯಾಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೀಮಾ ಪರಿಷತ್ ಮೀಟಿಂಗ್. 16-6-19 ಅಭ್ಯುದಯ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಕೋನಶಿಲಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಾ.ಕ್ಷ. ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದಂಪತಿ ಶಿಬಿರ. 17-6-19 ಬೆಂಗಳೂರು 18-6-19 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
14/6/19-ಬೆಂಗಳೂರು. 15/6/19-ವಿದ್ಯಾಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೀಮಾ ಪರಿಷತ್ ಮೀಟಿಂಗ್. 16-6-19 ಅಭ್ಯುದಯ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಕೋನಶಿಲಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಾ.ಕ್ಷ. ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದಂಪತಿ ಶಿಬಿರ. 17-6-19 ಬೆಂಗಳೂರು 18-6-19 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
13/6/19-ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ, ಬೆಂಗಳೂರು. 14/6/19-ಬೆಂಗಳೂರು. 15/6/19-ವಿದ್ಯಾಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೀಮಾ ಪರಿಷತ್ ಮೀಟಿಂಗ್. 16-6-19 ಅಭ್ಯುದಯ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಕೋನಶಿಲಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಾ.ಕ್ಷ. ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದಂಪತಿ ಶಿಬಿರ. 17-6-19 ಬೆಂಗಳೂರು 18-6-19 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
12/6/19-ಶಿರಸಿ ಟಿ.ಆರ್.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾ.ಪೂ. 13/6/19 ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ, ಬೆಂಗಳೂರು
14/6/19-ಬೆಂಗಳೂರು. 15/6/19-ವಿದ್ಯಾಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೀಮಾ ಪರಿಷತ್ ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
11/6/19-ಶ್ರೀಗಳವರ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ, ೬ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವ ಕಲಾಮೇಳ ಶಿರಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ,
12/6/19-ಶಿರಸಿ ಟಿ.ಆರ್.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾ.ಪೂ. 13/6/19 ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ, ಬೆಂಗಳೂರು
14/6/19-ಬೆಂಗಳೂರು. 15/6/19-ವಿದ್ಯಾಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೀಮಾ ಪರಿಷತ್ ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
10/6/19-ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಶಶಿಧರ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ, ನಡಗೋಡ ಗುರುಕುಲ ಭೇಟಿ ಪಾ.ಪೂ 11/6/19-ಶ್ರೀಗಳವರ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ, ೬ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವ ಕಲಾಮೇಳ ಶಿರಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ,
12/6/19-ಶಿರಸಿ ಟಿ.ಆರ್.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾ.ಪೂ. 13/6/19 ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ, ಬೆಂಗಳೂರು
14/6/19-ಬೆಂಗಳೂರು. 15/6/19-ವಿದ್ಯಾಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೀಮಾ ಪರಿಷತ್ ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
9/6/19-ಕೊಡ್ಸಿಂಗೆ ಮಠ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ದೇವರ ಕಲಾಸಂಕೋಚ, ಪಾ.ಪೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಯಲೂಗಾರ್ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ. 10/6/19-ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಶಶಿಧರ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ, ನಡಗೋಡ ಗುರುಕುಲ ಭೇಟಿ ಪಾ.ಪೂ 11/6/19-ಶ್ರೀಗಳವರ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ, ೬ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವ ಕಲಾಮೇಳ ಶಿರಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ,
12/6/19-ಶಿರಸಿ ಟಿ.ಆರ್.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾ.ಪೂ. 13/6/19 ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನ, ಬೆಂಗಳೂರು
14/6/19-ಬೆಂಗಳೂರು. 15/6/19-ವಿದ್ಯಾಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೀಮಾ ಪರಿಷತ್ ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
5/6/19-ಬೈಂದೂರು, ಸಾಯಂ ಚಿಪಗಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 6/6/19- ಶಿರಸಿ ಸೀಮಾ ತುಂಡುಗ್ರಾಮ ಚಿಪಗಿ ಜಗನ್ನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾ.ಪೂ., ಭಾಸ್ಕರ ನಾರಾಯಣ ಜೋಶಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ. 7/6/19-ಸುಬ್ರಾಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಪಾ.ಪೂ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ಗಣೇಶ ವೆಂ ಭಟ್ಟ ಹಕ್ರೇಮನೆ ಪಾ.ಪೂ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ೪ಘಂಟೆ ಸೋಮನಳ್ಳಿ ಗಾಮದವರು ಭೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಲಿಂಗದಕೋಣ ಶಿರಸಿ ಮನೆ ಭೇಟಿ, ಸಾಯಂ ಕೊಡ್ಸಿಂಗೆ ಮಠ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 8/6/19-ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಸರಸ್ವತೀ ಹವನ (ಸಂಭವ), ಕೋಡ್ಸಿಂಗೆ ಮಠ, ದತ್ತಾತ್ರಯ ದೇವರು ಭಟ್ಟ ಕೆರೆಮನೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಹೆಗಡೆ ಹುಣಸೆಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಸಂಭವ) ಪಾ.ಪೂ. 9/6/19-ಕೊಡ್ಸಿಂಗೆ ಮಠ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ದೇವರ ಕಲಾಸಂಕೋಚ, ಪಾ.ಪೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಯಲೂಗಾರ್ ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
10/6/19-ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ಶಶಿಧರ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ, ನಡಗೋಡ ಗುರುಕುಲ ಭೇಟಿ ಪಾ.ಪೂ. 11/6/19-ಶ್ರೀಗಳವರ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ, ೬ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವ ಕಲಾಮೇಳ ಶಿರಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ,
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
3-6-19-ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣ್ಯ, ೧೧ಕ್ಕೆ ಹುಲೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೀಟಿಂಗ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಂತರ ಶ್ರೀದೇವರಲ್ಲಿ ಪಾನಕಪೂಜೆ, ಜಿ ಆರ್ ಹೆಗಡೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ (ಸವಣಗೆರೆ) ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. ಗೀರೀಶ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. 4-6-19-ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ವಂದನಾ ಹೆಗಡೆ ಬಿಸ್ಲಕೊಪ್ಪ, ಹೆಗ್ಗಾರತಮ್ಮಯ್ಯ ಭಟ್ಟ ಮನೆ ಪಾ.ಪೂ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಬೈಂದೂರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಡಾ ಬೈಂದೂರು. 5-6-19 -ಬೈಂದೂರು, ಸಾಯಂ ಚಿಪಗಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 6-6-19 ಶಿರಸಿ ಸೀಮಾ ತುಂಡುಗ್ರಾಮ ಚಿಪಗಿ ಜಗನ್ನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾ.ಪೂ., ಭಾಸ್ಕರ ನಾರಾಯಣ ಜೋಶಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
2-6-19 ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಸ್ಲಕೊಪ್ಪ ಸುವರ್ಣಮಹೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ ೧೦.೩೦ಕ್ಕೆ, ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಹುಳಗೋಳ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಂತರ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಇಸಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ೬ಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ಟ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮಂಚಿಕೇರಿ ಮಾತಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. 3-6-19-ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣ್ಯ, ೧೧ಕ್ಕೆ ಹುಲೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೀಟಿಂಗ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಂತರ ಶ್ರೀದೇವರಲ್ಲಿ ಪಾನಕಪೂಜೆ, ಜಿ ಆರ್ ಹೆಗಡೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ (ಸವಣಗೆರೆ) ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. ಗೀರೀಶ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. 4-6-19-ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ವಂದನಾ ಹೆಗಡೆ ಬಿಸ್ಲಕೊಪ್ಪ, ಹೆಗ್ಗಾರತಮ್ಮಯ್ಯ ಭಟ್ಟ ಮನೆ ಪಾ.ಪೂ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಬೈಂದೂರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಡಾ ಬೈಂದೂರು. 5-6-19 -ಬೈಂದೂರು, ಸಾಯಂ ಚಿಪಗಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 6-6-19 ಶಿರಸಿ ಸೀಮಾ ತುಂಡುಗ್ರಾಮ ಚಿಪಗಿ ಜಗನ್ನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾ.ಪೂ., ಭಾಸ್ಕರ ನಾರಾಯಣ ಜೋಶಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
31/5/19 ಗಾಯತ್ರಿ ಪುರಶ್ಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, 5ಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಪರಿಷತ ಮೆಣಸಿ ಸೀಮೆ ಪಾದಪೂಜೆ. 1-6-19 ಅನಂತಕುಮಾರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಪಾ.ಪೂ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಟಿ,ಎಮ್,ಎಸ್ ಕೃಷಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ
2-6-19 ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಸ್ಲಕೊಪ್ಪ ಸುವರ್ಣಮಹೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ ೧೦.೩೦ಕ್ಕೆ, ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಹುಳಗೋಳ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಂತರ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಇಸಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ೬ಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ಟ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮಂಚಿಕೇರಿ ಮಾತಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. 3-6-19-ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣ್ಯ, ೧೧ಕ್ಕೆ ಹುಲೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೀಟಿಂಗ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಂತರ ಶ್ರೀದೇವರಲ್ಲಿ ಪಾನಕಪೂಜೆ, ಜಿ ಆರ್ ಹೆಗಡೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ (ಸವಣಗೆರೆ) ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. ಗೀರೀಶ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. 4-6-19-ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆ ವಂದನಾ ಹೆಗಡೆ ಬಿಸ್ಲಕೊಪ್ಪ, ಹೆಗ್ಗಾರತಮ್ಮಯ್ಯ ಭಟ್ಟ ಮನೆ ಪಾ.ಪೂ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಬೈಂದೂರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಡಾ ಬೈಂದೂರು. 5-6-19 -ಬೈಂದೂರು, ಸಾಯಂ ಚಿಪಗಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ. 6-6-19 ಶಿರಸಿ ಸೀಮಾ ತುಂಡುಗ್ರಾಮ ಚಿಪಗಿ ಜಗನ್ನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾ.ಪೂ., ಭಾಸ್ಕರ ನಾರಾಯಣ ಜೋಶಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ.ಪೂ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
29/5/19 ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಾರಗದ್ದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಮಠ 30/5/19 ಏಕಾದಶಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಪುರಶ್ಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 31/5/19 ಗಾಯತ್ರಿ ಪುರಶ್ಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, 5ಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಪರಿಷತ ಮೆಣಸಿ ಸೀಮೆ ಪಾದಪೂಜೆ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
28/5/19 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಮಠ. 29/5/19 ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಾರಗದ್ದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಮಠ 30/5/19 ಏಕಾದಶಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಪುರಶ್ಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 31/5/19 ಗಾಯತ್ರಿ ಪುರಶ್ಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, 5ಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಪರಿಷತ ಮೆಣಸಿ ಸೀಮೆ ಪಾದಪೂಜೆ
like 0 Comment 0
Share on Google+
27/5/19 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 28/5/19 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಮಠ. 29/5/19 ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಾರಗದ್ದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಮಠ 30/5/19 ಏಕಾದಶಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಪುರಶ್ಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 31/5/19 ಗಾಯತ್ರಿ ಪುರಶ್ಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, 5ಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಪರಿಷತ ಮೆಣಸಿ ಸೀಮೆ ಪಾದಪೂಜೆ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
25/5/19-ಚಿನ್ಮಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ನಂದೊಳ್ಳಿ ಕಾರಕುಂಕಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ-ಪಾದಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಮಠ, 26/5/19-ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಇಸಳೂರು ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಭ. ಗಿ. ಅ. ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
24/5/19-24/5/19-ಶಾಸ್ತ್ರಗೋಷ್ಠಿ, 25/5/19-ಚಿನ್ಮಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ನಂದೊಳ್ಳಿ ಕಾರಕುಂಕಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ-ಪಾದಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಮಠ, 26/5/19-ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಇಸಳೂರು ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಭ. ಗಿ. ಅ. ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
23/5/19-24/5/19-ಶಾಸ್ತ್ರಗೋಷ್ಠಿ, 25/5/19-ಚಿನ್ಮಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ನಂದೊಳ್ಳಿ ಕಾರಕುಂಕಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ-ಪಾದಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಮಠ, 26/5/19-ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಇಸಳೂರು ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಭ. ಗಿ. ಅ. ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
22/5/19-24/5/19-ಶಾಸ್ತ್ರಗೋಷ್ಠಿ, 25/5/19-ಚಿನ್ಮಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ನಂದೊಳ್ಳಿ ಕಾರಕುಂಕಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ-ಪಾದಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಮಠ, 26/5/19-ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಇಸಳೂರು ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಭ. ಗಿ. ಅ. ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
20/5/19-24/5/19-ಶಾಸ್ತ್ರಗೋಷ್ಠಿ, 25/5/19-ಚಿನ್ಮಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ನಂದೊಳ್ಳಿ ಕಾರಕುಂಕಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ-ಪಾದಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಮಠ, 26/5/19-ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಇಸಳೂರು ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಭ. ಗಿ. ಅ. ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
20/5/19-24/5/19-ಶಾಸ್ತ್ರಗೋಷ್ಠಿ, 25/5/19-ಚಿನ್ಮಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ನಂದೊಳ್ಳಿ ಕಾರಕುಂಕಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ-ಪಾದಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಮಠ, 26/5/19-ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಇಸಳೂರು ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಭ. ಗಿ. ಅ. ಮೀಟಿಂಗ್
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
13-5-2019ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನದ ಪೂರ್ವಾಂಗ-ಜಪ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ- ಒಂಕಾರ ಕಿರುಕುಂಭತ್ತಿ‌ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, 14-5-2019 ರಥದ ಕಲಶಾರೋಹಣ, ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರ ಹವನ, ಶ್ರೀಪಾದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ತಲ್ಲೀಮನೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 15-5-2019 ಏಕಾದಶಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
9-5-19 ಶ್ರೀ ಶಂಕರಜಯಂತಿ, 10-5-19 ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಸೋಮನಬೀಡು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಕೋಟೇಮನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 11-5-19 ಶ್ರೀವತ್ಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಚಂಡೀಹವನ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೇಕಟ್ಟೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 12-5-19 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಸುತ್ಮನೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾದಪೂಜೆ, ಜಿ ಎನ್ ಹೆಗಡೆ ಹಸವಳಿಮನೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
7-5-19 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ ಶಿರಾಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ನಗರ ಶಿರಸಿ, ಕಲಶಾರೋಹಣ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೀಘಟ್ಟಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ, 8-5-19 ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ ಅರೆಮನೆಶೀಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 9-5-19 ಶ್ರೀ ಶಂಕರಜಯಂತಿ, 10-5-19 ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಸೋಮನಬೀಡು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಕೋಟೇಮನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 11-5-19 ಶ್ರೀವತ್ಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಚಂಡೀಹವನ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೇಕಟ್ಟೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 12-5-19 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಸುತ್ಮನೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾದಪೂಜೆ, ಜಿ ಎನ್ ಹೆಗಡೆ ಹಸವಳಿಮನೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
7-5-19 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ ಶಿರಾಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ನಗರ ಶಿರಸಿ, ಕಲಶಾರೋಹಣ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೀಘಟ್ಟಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ, 8-5-19 ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ ಅರೆಮನೆಶೀಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 9-5-19 ಶ್ರೀ ಶಂಕರಜಯಂತಿ, 10-5-19 ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಸೋಮನಬೀಡು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಕೋಟೇಮನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 11-5-19 ಶ್ರೀವತ್ಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಚಂಡೀಹವನ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೇಕಟ್ಟೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. 12-5-19 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಸುತ್ಮನೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ, ಪಾದಪೂಜೆ, ಜಿ ಎನ್ ಹೆಗಡೆ ಹಸವಳಿಮನೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಮಠ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
6-5-19 ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ-4.30ಘಂಟೆಗೆ ಬರೂರ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 7-5-19 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ ಶಿರಾಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ನಗರ ಶಿರಸಿ, ಕಲಶಾರೋಹಣ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೀಘಟ್ಟಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ, 8-5-19 ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ ಅರೆಮನೆಶೀಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 9-5-19 ಶ್ರೀ ಶಂಕರಜಯಂತಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
5-5-19 ಇತಿಹಾಸ ಸಮ್ಮೇಳನ, 6-5-19 ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ-4.30ಘಂಟೆಗೆ ಬರೂರ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 7-5-19 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ ಶಿರಾಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ನಗರ ಶಿರಸಿ, ಕಲಶಾರೋಹಣ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೀಘಟ್ಟಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ, 8-5-19 ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ ಅರೆಮನೆಶೀಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 9-5-19 ಶ್ರೀ ಶಂಕರಜಯಂತಿ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ
4-5-19 ಇತಿಹಾಸ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ-ಕೃಷಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಂಗ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್, 5-5-19 ಇತಿಹಾಸ ಸಮ್ಮೇಳನ, 6-5-19 ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ-4.30ಘಂಟೆಗೆ ಬರೂರ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 7-5-19 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ ಶಿರಾಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ನಗರ ಶಿರಸಿ, ಕಲಶಾರೋಹಣ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೀಘಟ್ಟಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ, 8-5-19 ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ ಅರೆಮನೆಶೀಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 9-5-19 ಶ್ರೀ ಶಂಕರಜಯಂತಿ
like 0 Comment 0